Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c C?p nh?t PT Tim m?ch & L?ng ng?c
alt

Chi?u 10/5, B?nh vi?n Vi?t ??c ? khai tr??ng h? th?ng ch?p v can thi?p tim m?ch Mini Cathlab ??t t?i Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c.

Ph gio s? Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t, ?y l phng can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch ??u tin ? Vi?t Nam.

H? th?ng can thi?p tim m?ch trn ? b?t ??u ?i vo ph?c v? b?nh nhn t? ngy 28/2/2013. Sau h?n 2 thng ??a vo s? d?ng, B?nh vi?n Vi?t ??c ? th?c hi?n k? thu?t can thi?p tim m?ch an ton cho h?n 70 b?nh nhn, v?i nhi?u th? b?nh, nhi?u k? thu?t r?t ?a d?ng v ph?c t?p g?m c? b?nh tim b?m sinh, b?nh tim ng??i l?n, b?nh ??ng m?ch ch?, b?nh m?ch mu ngo?i vi

T?i bu?i l?, ph gio s? Nguy?n H?u ??c - Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c cho bi?t, hi?n nay c b?n ph??ng php chnh ?i?u tr? cc b?nh l tim m?ch l: N?i khoa (dng thu?c), ngo?i khoa (ph?u thu?t), can thi?p tim m?ch, can thi?p k?t h?p ph?u thu?t tim m?ch (Hybrid).

Theo gio s? ??c, t?i Vi?t Nam, ph??ng php ?i?u tr? n?i khoa, ngo?i khoa l hai ph??ng php ?i?u tr? truy?n th?ng, ? c nh?ng b??c pht tri?n ?ng k?. Can thi?p tim m?ch l m?t l?nh v?c tuy m?i ???c pht tri?n trong nh?ng n?m g?n ?y, song c?ng ??t ???c nh?ng b??c ti?n v?ng ch?c. Ph??ng php can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch, m?c d ? pht tri?n r?t m?nh trn th? gi?i, song m?i ?ang trong qu trnh xy d?ng ? Vi?t Nam.

Can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch l m?t ph??ng php ?i?u tr? b?nh tim m?ch hi?n ??i, cho php v?a lm can thi?p tim m?ch, v?a lm ph?u thu?t tim m?ch ? cng m?t th?i ?i?m. Ph??ng php ny mang l?i nhi?u l?i ch to l?n nh? trong tnh hu?ng b?nh nhn c th??ng t?n tim m?ch t? 2 v? tr khc nhau (?a th??ng t?n). V v?y, vi?c k?t h?p can thi?p-ph?u thu?t s? gi?m s? l?n m? cho b?nh nhn, ti?t ki?m th?i gian, gio s? ??c nh?n m?nh.

??i v?i nh?ng b?nh nhn c th??ng t?n ch? ? 1 n?i, nh?ng v? tr r?t ph?c t?p ho?c tnh tr?ng qu km (gi y?u), r?t kh ph?u thu?t tr?c ti?p vo v? tr th??ng t?n do c nguy c? r?i ro qu cao. Khi ?, ?i?u tr? b?ng ph??ng php Hybrid s? cho php x? tr ???c m?t s? b?nh m y h?c tr??c ?y ? b tay./.

Thy Giang (Vietnam+)

   

T? m?t ng??i cho ch?t no, cc bc s? B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i ? ti?n hnh ghp tim, ghp th?n (2 ca) v ghp gan cho 4 b?nh nhn.
Ti?p sau thnh cng ca ghp gan cho m?t b?nh nhn cao tu?i l?y t? ng??i cho s?ng, ngy 8/5/2012, B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) ? ti?n hnh ghp tim, gan, th?n cho 4 tr??ng h?p t? ng??i cho ch?t no tr? tu?i. Ng??i nh?n tim l m?t b?nh nhn 23 tu?i, suy tim giai ?o?n cu?i, n?u khng ???c ghp tim, c? h?i s?ng s? ch? cn trong vi tu?n.
B?nh nhn 64 tu?i ???c ghp gan do b? ung th? gan v x? gan giai ?o?n cu?i, ???c nh?n ton b? l gan c?a ng??i ch?t no. Hai tr??ng h?p nh?n th?n: m?t ng??i 24 tu?i, m?t ng??i 30 tu?i ??u suy th?n giai ?o?n cu?i, ?ang ph?i ch?y th?n nhn t?o. PGS.TS. Nguy?n Ti?n Quy?t - Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t: 4 tr??ng h?p ???c ghp t?ng cng trong chi?u ngy 8/5, ghp gan l kh v lu nh?t do m?ch mu tn t?o nhi?u trn n?n gan x?, di?n ra t? 13h - 24h.
L?y tim v ghp tim
L?y tim ?? ghp.
Ti?n hnh ghp tim.
   

gigigi

2013-09-12 191209