Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Viettel T?ng thi?t b? ph?u thu?t tim cho b?nh vi?n Vi?t ??c

T?ng thi?t b? ph?u thu?t tim cho b?nh vi?n Vi?t ??c

Thi?u t??ng D??ng V?n Tnh (Ph T?ng gim ??c Viettel) trao t?ng b? thi?t b? ph?u thu?t tim cho lnh ??o B?nh vi?n Vi?t ??c. (?nh: T.H/Vietnam+)

Ngy 25/9, T?p ?on Vi?n thng Qun ??i (Viettel) ? t?ng b? thi?t b? ph?u thu?t tim h? cho B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.
?y l m?t trong nhi?u ho?t ??ng thu?c ch??ng trnh m? tim nhn ??o Tri tim cho em, ???c Viettel v ?i Truy?n hnh Vi?t Nam kh?i x??ng n?m 2008.
Gi thi?t b? t?ng cho B?nh vi?n Vi?t ??c g?m 1 b? d?ng c? ph?u thu?t tim h?, 1 my siu m tim xch tay, 1 ?n ??u ph?u thu?t Luxetec nh sng l?nh. Thi?t b? ???c nh?p kh?u t? M?, ??c v Hn Qu?c v?i t?ng tr? gi ln t?i 1,38 t? ??ng.

   

Khm sng l?c b?nh Tim b?m sinh mi?n ph cho tr? em t?nh Lo Cai(11/09/2012)
Nh?m gip b?nh nhn trn ??a bn ton t?nh ???c khm ch?a b?nh b?ng nh?ng k? thu?t m?i hi?n ??i ngay t?i t?nh. Trong 2 ngy 8-9/9 S? Y t? Lo Cai ph?i h?p v?iB?nh vi?n Vi?t ??c v ch??ng trnh Tri tim cho em t? ch?c khm sng l?c, pht hi?n b?nh Tim b?m sinh mi?n ph cho b?nh nhn tr? em d??i 16 tu?i trn ??a bn t?nh ngay t?i B?nh vi?n ?a khoa s? I.
   
anh22

1200 tr? em ???c khm b?nh 77 tr? m?c b?nh tim ???c pht hi?n l k?t qu? ??t khm sng l?c tim b?m sinh t?i cao b?ng trong hai ngy 31 v 30 thng 3 n?m 2012.

T? ngy 30 ??n ngy 31 thng 12 n?m 2012 Khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c ph?i h?p v?i ch??ng trnh Tri tim cho em ? khm sng l?c tim b?m sinh v pht thu?c mi?n ph h?n 1200 tr? em thu?c t?nh Cao b?ng, ?ng quan tm l trong s? tr? ??n khm ? pht hi?n 77 tr? m?c b?nh tim b?m sinh v s? b?nh nhn b?nh l tim b?m sinh ph?i m? l 62 tr?.???c bi?t cc tr? trong di?n c ch? ??nh m? m ?i?u ki?n gia c?nh kh kh?n, qu? tri tim cho em s? tm cch h? tr? ton b? kinh ph ph?u thu?t trong th?i gian ??n.

   
panel1

   
hoithao

   

gigigi

2013-09-12 191209