Email In PDF.

Ph?u thu?t timl?n??utinb?t??uvo n?m 1938 do BS Gross t?i Boston m? cho m?t em b cn ?ng ??ng m?ch .Ph?u thu?t timm? ???c ti?n hnh l?n ??u tin n?m 1950v?is? pht minh ram?tmy tim ph?imy b?i Gibbon.
Cardiac Operating Theatre

C nhi?u lo?ikhc nhau c?aph?u thu?t tim.

Ph?u thu?t tim kn :

Ph?u thu?t ny l lo?i ph?u thu?t ???c ti?n hnh song song v?i qu trnh tim v?n ??p, ni ?ng h?n n khng ???c g?i l ph?u thu?t tim, v n ???c ti?n hnh v?i cc m?ch mu l?n bn ngoi tim.

v?t s?o sau m? th??ng v? tr bn ng?c

Thoractomy Scar


Ph?u thu?t timm?
?i?uny???c th?c hi?nkhi tri tim? ???cd?ng ??p.Ccch?c n?ngc?a timv ph?i???c thay th? b?i h? th?ng tim ph?i nhn t?o.?y l lo?iph?uthu?t???c s? d?ng?? s?a ch?acc khuy?t t?ttrongtim-vd?nh? s? l cc l? thng tim ho?ch?p h? van tim.V?t s?osau m? th??ng d?c theo x??ng ?c.

Sternotomy Scar
G?n ?y m?t s?ph?u thu?t timm?c th? ???cth?chi?nmkhngc?ns?d?ngm?t my tnhny ???c g?i l"?nhb?iph?u thu?t tim".

Ph?u thu?t can thi?p l? nh? (Keyhole Surgery)

?i?uny???c th?c hi?nb?ngcchs?d?ng?ng??c bi?t???c??a vom?ch mu-cn ???c g?i lph?u thu?ttim m?chcan thi?p , th??ng sau m? ch? th?y trn ng?c ng??i b?nh vi hnh ?nh s?o l? nh?

Submammary scar

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209