Email In PDF.

Ch?tbo chuy?n ha (Trans fat) th??ng c trong g rn, khoai ty chin...

trans fat

Th? tr??ng th?c ph?m ch? bi?n s?n ?a d?ng hi?n nay ? ph?n no gi?i phng cc b v? ra kh?i cng vi?c b?p nc. Nh?ng ??ng sau s? ti?n l?i ?, c th? c nh?ng tc h?i m nhi?u b n?i tr? khng h? bi?t...


Nguy c? ti?m ?n

Tr??c ?y, cc nh qu?n l th?c ph?m, ng??i tiu dng th??ng ch? ch ??n ch?t bo bo ha (c trong ph-mai, kem, b?, th?t m?) v ?y ???c xem l ch?t bo gy h?i cho s?c kh?e. Tuy nhin, c m?t lo?i ch?t bo c tn g?i ch?t bo chuy?n ha (Trans fat) c m?c ?? nguy hi?m h?n c? ch?t bo bo ha th l?i t ???c ch ??n. Trans fat ???c hnh thnh b?ng ph??ng php hydro ha d?u ?n, nh?m gip th?c ph?m ???c b?o qu?n lu h?n, b?t m?t v h?p d?n ng??i tiu dng h?n. Ch?t bo ??c h?i ny th??ng c trong cc lo?i th?c ph?m ch? bi?n s?n nh? bnh cookies, khoai ty chin, qu?y nng, g rn, th?t rn Xu h??ng s? d?ng cc lo?i th?c ph?m ch? bi?n s?n ngy cng t?ng hi?n nay khi?n Trans fat ?ang tr? thnh v?n ?? nng t?i nhi?u qu?c gia.

Trans fat th?c s? l hung th?n cho cc tn ?? c?a th?c ph?m ch? bi?n s?n v nguy c? gy ra cc b?nh ?au tim, m?ch vnh v ??t qu?. T? ch?c Y t? th? gi?i ? kh?ng ??nh: Trans fat gy t?ng m?c LDL-cholesterol (cholesterol x?u) trong mu d?n ??n t?ng nguy c? b? cc b?nh tim m?ch. Ngoi ra, ch?t bo ny khi xm nh?p v ?ng ??c trong mu, t?o ra nh?ng m?ng ti?u c?u d?ng m? bm vo thnh m?ch mu, d?n d?n b?t kn m?ch mu, h?u qu? lm cho mu khng l?u thng ???c, gy t?c ngh?n v d?n ??n nguy c? ??t qu?. Nghin c?u c?a bang British Columbia -Canada cn ch? ra Trans fat l ch?t bo gy h?i cho tim h?n b?t k? ch?t bo no khc. T?i New York (M?), c ??n h?n 500 ng??i ch?t v b?nh tim m?ch c lin quan ??n Trans fat h?ng n?m.

Hnh ??ng v s?c kh?e tim m?ch

Ch? ??n khi cc cu?c ?i?u tra kh?ng ??nh nguy c? m?c cc b?nh tim m?ch t? Trans fat th v?n ?? Trans fat trong th?c ph?m ch? bi?n s?n m?i th?c s? ???c quan tm t?i cc qu?c gia.

N?m 2003, ?an M?ch tr? thnh qu?c gia ??u tin ??a ra lu?t ?? qu?n l cc lo?i th?c ph?m ch? bi?n s?n c ch?a Trans fat. Ti?p theo ?, Canada tr? thnh qu?c gia th? hai p d?ng lu?t khi yu c?u t?t c? cc lo?i th?c ph?m ph?i ghi r hm l??ng Trans fat trn bao b. T?i Hoa K?, C?c Qu?n l th?c ph?m v d??c ph?m quy ??nh b?t bu?c in hm l??ng Trans fat ln nhn bao b th?c ph?m v khuy?n ngh? ng??i dn s? d?ng cc s?n ph?m cng t Trans fat cng t?t.

Khng ch? chnh ph? cc qu?c gia ln ti?ng, b?n thn ng??i tiu dng t?i M?, Anh c?ng ? t? ch?c nh?ng cu?c bi?u tnh ku g?i t?y chay cc lo?i th?c ph?m ch? bi?n s?n c?a nhi?u t?p ?on tn tu?i. ??ng th?i, h? c?ng bu?c cc ??i gia ny ph?i ng?ng s? d?ng cc lo?i d?u chin c ch?a Trans fat v ghi r hm l??ng Trans fat trn bao b s?n ph?m.

R rng, cu?c chi?n ch?ng l?i Trans fat ?? b?o v? s?c kh?e tim m?ch cho ng??i tiu dng ?ang di?n ra si n?i t?i cc qu?c gia.V th?, t?i Vi?t Nam v?n ?? Trans fat trong th?c ph?m ch? bi?n s?n hi?n nay c?ng c?n ph?i ???c xem xt m?t cch nghim tc!

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209