Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Y h?c th??ng th?c

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ng.

C?ng th?ng tm l thc ??y qu trnh v?a x? ??ng m?ch

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ngNh?ng ng??i hi?u bi?t v? stress, c s?c kh?e v tm l v?ng vng s? d? dng v??t qua ???c nh?ng tc ??ng c?a stress v vui t??i trong cu?c s?ng.
Ng??c l?i, nh?ng ng??i c c? th? ?m y?u, suy s?p, khng v??t qua v thch ?ng n?i th d? pht sinh b?nh t?t v c th? b? ?nh h??ng l?n b?i stress, d?n ??n ??t t? khi g?p nh?ng c s?c qu l?n trong cu?c ??i.
Bn c?nh 3 y?u t? nguy c? ch? y?u gy v?a x? ??ng m?ch l t?ng cholesterol mu, t?ng huy?t p v ht thu?c l, c?ng th?ng tm l c?ng ???c xc ??nh l m?t y?u t? nguy c? quan tr?ng.
C?ng th?ng v? tm l gy t?ng ho?t ??ng c?a h? th?n kinh giao c?m v do v?y gy ?nh h??ng x?u ??n thnh m?ch, lm r?i lo?n tu?n hon v t?ng nguy c? gy t?n th??ng cc t? bo n?i m?c, lm t?ng tnh th?m c?a t? bo n?i m?c v do v?y lm t?ng nguy c? l?ng ??ng LDL-C gy hnh thnh v pht tri?n v?a x? ??ng m?ch.

   
Cardiac Operating Theatre

Ph?u thu?t timl?n??utinb?t??uvo n?m 1938 do BS Gross t?i Boston m? cho m?t em b cn ?ng ??ng m?ch .Ph?u thu?t timm? ???c ti?n hnh l?n ??u tin n?m 1950v?is? pht minh ram?tmy tim ph?imy b?i Gibbon.

C nhi?u lo?ikhc nhau c?aph?u thu?t tim.

Ph?u thu?t tim kn :

Ph?u thu?t ny l lo?i ph?u thu?t ???c ti?n hnh song song v?i qu trnh tim v?n ??p, ni ?ng h?n n khng ???c g?i l ph?u thu?t tim, v n ???c ti?n hnh v?i cc m?ch mu l?n bn ngoi tim.

v?t s?o sau m? th??ng v? tr bn ng?c


Ph?u thu?t timm?
?i?uny???c th?c hi?nkhi tri tim? ???cd?ng ??p.Ccch?c n?ngc?a timv ph?i???c thay th? b?i h? th?ng tim ph?i nhn t?o.?y l lo?iph?uthu?t???c s? d?ng?? s?a ch?acc khuy?t t?ttrongtim-vd?nh? s? l cc l? thng tim ho?ch?p h? van tim.V?t s?osau m? th??ng d?c theo x??ng ?c.


G?n ?y m?t s?ph?u thu?t timm?c th? ???cth?chi?nmkhngc?ns?d?ngm?t my tnhny ???c g?i l"?nhb?iph?u thu?t tim".

Ph?u thu?t can thi?p l? nh? (Keyhole Surgery)

?i?uny???c th?c hi?nb?ngcchs?d?ng?ng??c bi?t???c??a vom?ch mu-cn ???c g?i lph?u thu?ttim m?chcan thi?p , th??ng sau m? ch? th?y trn ng?c ng??i b?nh vi hnh ?nh s?o l? nh?

   
Get Adobe Flash Player here

   
trans fat

Ch?tbo chuy?n ha (Trans fat) th??ng c trong g rn, khoai ty chin...

Th? tr??ng th?c ph?m ch? bi?n s?n ?a d?ng hi?n nay ? ph?n no gi?i phng cc b v? ra kh?i cng vi?c b?p nc. Nh?ng ??ng sau s? ti?n l?i ?, c th? c nh?ng tc h?i m nhi?u b n?i tr? khng h? bi?t...

   

TP - Sau ba ca ghp tim thnh cng, trong ? c ca ghp m?i nh?t ? BV Vi?t ??c cu?i tu?n tr??c, cc bc s? Vi?t Nam t? tin lm ch? k? thu?t ghp tim.
   

gigigi

2013-09-12 191209