Bạn đang truy cập: Trang ch? Giớ thiệu T? ch?c khoa
2011-11-15_233435

T? ch?c khoa

1. T? ch?c, nhn l?c, c? s? v?t ch?t k? thu?t:

1.1. T? ch?c:

Khoa g?m:

- 01 phng khm b?nh (02 my SA tim, my th?m d ch?c n?ng h h?p, my ?i?n tim)

- Khu ?i?u tr? h?i s?c c 28 gi??ng : 10 gi??ng th? my v 18 gi??ng khng th? my.

- Khu ?i?u tr? : b?nh nhn tr??c m?, b?nh nhn ? m? tim m?ch v l?ng ng?c (31 gi??ng), v b?nh nhn c?p c?u (06 gi??ng b?nh + cng), ?i?u tr? n?i tim m?ch v l?ng ng?c (13 gi??ng).

1.2. Nhn l?c:

T?ng s? cn b? nhn vin: 68 ng??i

- Bin ch?: 51 ng??i (29 ng??i c? + 22 ng??i m?i )

- Cn b? nh tr??ng: 04 ng??i

- Bc s?: 11 ng??i

+ Ph?u thu?t vin: 07 ng??i ( 2 PGS.TS, 2 Ti?n s?, 3 Th?c s?)

+ 01 Th?c s? ph? trch h?i s?c sau m?

+ 03 Bc s? n?i khoa

- ?i?u d??ng: 52 ng??i ( 13 c? nhn, 03 cao ??ng, 06 KTV, 30 ?DTC)

- Tr? gip ch?m sc: 04

- Nhn vin tin h?c: 01

-Ch? nhi?m khoa:PGS.TS .Nguy?n H?u ??c

-Ph ch? nhi?m khoa:BS.TS.?on Qu?c H?ng

-Ph ch? nhi?m khoa:Ths.Ph?m Ti?n Qun

-?i?u d??ng tr??ng: CN.Nguy?n Xun Vinh

-?i?u d??ng tr??ng khu v?c h?i s?c:CN.Nguy?n Th? Thu H

   

gigigi

2013-09-12 191209