Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

C?u s?ng 1 b?nh nhn b? kim ?m vo tim hi?m g?p

Cc bc s? Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t ??c) v?a c?u s?ng m?t b?nh nhn b? kim ?m xuyn th?u vo tim.

Ph gio s? Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c cho bi?t, ?y l tr??ng h?p r?t hy h?u, l?n ??u tin g?p t?i B?nh vi?n Vi?t ??c.

B?nh nhn l Nguy?n V?n H. (nam, 19 tu?i) ? t?i Ha Bnh.

Ng??i nh c?a b?nh nhn cho bi?t, vo t?i 7/9, do s? su?t, b?nh nhn ? n?m ? ln chi?c kim khu, chi?c kim ?m xuyn vo trong ng?c. Sau ? b?nh nhn c?m th?y ?au d? d?i, th?y s?ng n? vng ng?c.

?i?u d??ng tr??ng Nguy?n Xun Vinh - Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c - cho hay, b?nh nhn H. vo vi?n hon ton khng c tri?u ch?ng g ??c bi?t ngoi vi?c ?au ng?c nhi?u, v?t th??ng r?t b ? ng?c bn tri.

Sau khi h?i ch?n, cc bc s? ? ti?n hnh m? tim h? c?p c?u kh?n c?p cho b?nh nhn. B?i n?u khng ph?u thu?t k?p th?i khi tim co bp s? lm cy kim ch?c th?ng tim c?a b?nh nhn. N?u cy kim m xoay d?c ra n c th? lm t?c m?ch ? cc n?i khc nn r?t nguy hi?m cho ?i?u tr?, bc s? ??c phn tch.

Ph gio s? Nguy?n H?u ??c cho hay, cc bc s? ? quy?t ??nh lm li?t tim, ch?y my th? nhn t?o cho b?nh nhn, sau ? m? tim, c?m mu. Khi m? vng tim ra, tim c?a b?nh nhn ? rch nham nh?. Sau hai gi? ??ng h? ph?u thu?t, cc bc s? ? l?y ra ???c cy kim di 4,5cm ra kh?i tim c?a b?nh nhn.

Sau ph?u thu?t, s?c kh?e c?a b?nh nhn ? ?n ??nh, b?nh nhn ? ???c chuy?n v? phng h?i s?c, 1 tu?n sau b?nh nhn ? c th? ra vi?n.

Theo bc s? ??c, vi?c cy kim chui vo kh?p, vo m?ch mu ? c, tuy nhin tr??ng h?p kim chui vo tim qu? l hi?m g?p.

Bc s? ??c khuy?n co, ci kim r?t nh?n, nn n c th? ?i vo c? th?, ?i qua da r?t nh? nhng, khng gy ?au ??n nhi?u. Khi vo c? th?, th ty theo s? v?n ??ng c?a c? th? n c th? di chuy?n t?i nhi?u c? quan khc nhau, cy kim c th? n?m trong c?, n?m trong kh?p, vo trong ph?i v th?m ch vo trong tim nh? tr??ng h?p trn. Vi?c cy kim chui vo trong da vo c? th? v ch?y theo nhi?u h??ng khc nhau, nn vi?c l?y cy kim ra r?t kh kh?n.

V v?y, ng??i dn c?n ??c bi?t l?u khi s? d?ng cc v?t li?u nh? cy kim c?n ph?i c?t k? cng, trnh ?? x?y ra cc tr??ng h?p n?m ? ln kim gy ra nh?ng h?u qu? r?t ?ng ti?c./.

ngu?nhttp://www.vietnamplus.vn/Home/Cuu-song-1-benh-nhan-bi-kim-dam-vao-tim-hiem-gap/20139/215104.vnplus

   
kham

Khm v t? v?n ?i?u tr? b?nh l mach mu Chuyn gia Php

Trong 3 ngy (t? 10-13/7), ?on chuyn gia m?ch mu c?a Php ? khm v t? v?n mi?n ph cho h?n 40 b?nh nhn c b?nh l m?ch mu kh v ph?c t?p, ??ng th?i ph?i h?p v?i cc bc s? khoa PT tim m?ch v l?ng ng?c can thi?p v ?i?u tr? cho h?n 10 b?nh nhn t?i B?nh vi?n Vi?t ??c. ?y l ch??ng trnh h?p tc gi?a B?nh vi?n Vi?t ??c v Hi?p h?i pht tri?n Ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam , C?ng ha Php.

?on chuyn gia sang B?nh vi?n Vi?t ??c khm mi?n ph b?nh v? m?ch mu t? ngy 10-13/7 g?m 4 chuyn gia, ph?u thu?t vin l cc bc s? n?i khoa, m?ch mu, ??n t? cc trung tm m?ch mu l?n c?a Php: ? th?m khm tr?c ti?p cho 42 b?nh nhn m?c b?nh m?ch mu ph?c t?p v t? v?n cho cc b?nh nhn ny. Ph?u thu?t v can thi?p bao g?m: 2 case m? thay Ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng, 02 case ?i?u tr? suy t?nh m?ch hi?n b?ng sng cao t?n RF (radio frequence), 01 case can thi?p n?i m?ch ?i?u tr? Ph?ng ?ng mach ch? - ch?u b?ng ??t stentgraft lo?i ch? Y, 01 case nt ph?ng ?M t? cung, 01 case nt d? d?ng TM cho kh?i d? d?ng m?ch vng ?i, mi l?n, 02 case can thi?p m?ch ngo?i bin (1 b?nh nhn nong ?m ?i nng P v m?t b?nh nhn nong ?m ch?u 02 bn, ??t stent ?m ch?u T) 1 b?nh nhn can thi?p tim b?t (mousse) ?i?u tr? gin t?nh m?ch chn, v 01 b?nh nhn m? gin t?nh m?ch nng c?a chn (phlebectomie). T?ng c?ng 11 b?nh nhn m? v can thi?p. K?t qu? ?i?u tr? r?t t?t, hi?n t?i cc b?nh nhn ?n ??nh, c 4 ca ???c xu?t vi?n ngay hm sau can thi?p.trong ??t khm ch?a ny, cc b?nh nhn ???c can thi?p m?ch mu ch? ph?i tr? chi ph t??ng ???ng v?i nh?ng ph?u thu?t thng th??ng.

Theo PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t:sau 3 ngy lm vi?c t?i BV Vi?t ??c ngoi trao ??i c?p nh?t v? chuyn mn v? cc l?nh v?c ?i?u tr? n?i, ngo?i khoa, can thi?p v? cc b?nh l m?ch mu, cc chuyn gia ? ph?i h?p v?i cc bc s? BV Vi?t ??c ti?n hnh can thi?p m?ch mu khng c?n ph?u thu?t, ??c bi?t ? m?ch mu trung tm v m?ch ch? l ph??ng php ?i?u tr? kh v r?t tin ti?n trn th? gi?i. ?y l ph??ng php m?i ???c p d?ng ? Vi?t Nam t? ??u n?m nay v v?n ch?a ph? bi?n.

   
alt

Chi?u 8/7, t?i H N?i, t?p th? BV Vi?t ??c ? ?n nh?n B?ng khen c?a B? tr??ng B? Y t? cho t?p th? BV ? c thnh tch xu?t s?c ph?i h?p v?i Trung tm ?i?u ph?i ghp b? ph?n c? th? ng??i Qu?c gia, tri?n khai hi?u qu? ch? ??o c?a B? Y t?: ghp t?ng t? m?t ng??i cho ch?t no c?u s?ng 4 ng??i b?nh suy tim, gan, th?n vo ngy 30/6/2013.

B? Tr??ng Nguy?n Th? Kim Tuy?n Th?m b?nh nhn ghp tim t?i khoa PT tim m?ch v l?ng ng?c BV Vi?t ??c

Th? tr??ng B? Y t? Nguy?n Vi?t Ti?n trao B?ng khen c?a B? tr??ng cho t?p th? th?y thu?c BV Vi?t ??c v thnh tch ghp t?ng.

Bo co lnh ??o B? Y t? v? ca ghp t?ng ??c bi?t ngy 30/6 v?a qua, PGS.TS. Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c BV Vi?t ??c cho bi?t, ?? th?c hi?n cc ca ghp t?ng t? ng??i cho ch?t no, BV ? ph?i huy ??ng kho?ng 150 cn b? y t? tham gia vo cc cng ?o?n lin t?c trong vng 12 gi? ??ng h?. Ch? trong vng 3 tu?n, BV ? ti?n hnh ghp t?ng t? ng??i cho ch?t no thnh cng cho 2 b?nh nhn suy tim, 3 ca ghp gan v 6 b?nh nhn ghp th?n. Nh? v?y, tnh ??n th?i ?i?m ny, BV ? th?c hi?n thnh cng 7 ca ghp tim, 14 ca ghp gan v 175 tr??ng h?p ghp th?n.

   
alt

Ch??ng trnh h?p tc th??ng nin gi?a B?nh vi?n Vi?t ??c v Hi?p h?i pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam , C?ng ha Php ADVASE t? 18 n?m nay (trung bnh m?i n?m cc chuyn gia Php ??n Vi?t Nam t? 2 - 3 l?n).

L?n ny g?m 4 chuyn gia, ph?u thu?t vin l cc bc s? n?i khoa, m?ch mu, ??n t? cc trung tm m?ch mu l?n c?a Php (Paris, Nimes, Marseille, Grenoble).

$1 Lm vi?c v?i b?nh vi?n t? ngy 10 13/7/2013.

M?c ?ch: Nng cao hi?u qu? ph?c v? ng??i b?nh Vi?t Nam, l?n ny ban t? ch?c d? ki?n l bn c?nh vi?c khm, t? v?n v k?t h?p v?i cc bc s? B?nh vi?n Vi?t ??c ?? ?i?u tr? cho m?t s? b?nh m?ch mu ph?c t?p. Ban t? ch?c s? t? ch?c m?t bu?i khm t? v?n mi?n ph cho ng??i Vi?t Nam. ?? cng tc khm v t? v?n b?nh c?a cc chuyn gia ??t hi?u qu? cao. T? ch?c vo ngy: Chi?u th? 6 (12/07/2013) t? 14h ??n 17h30 v sng ngy th? 7 (13/07/2013), t? 9h30 ??n 11h.?? cng tc khm v t? v?n ??t hi?u qu? cao v ph?c v? ???c ?ng ??o ng??i b?nh. Cc bc s? khoa tim m?ch B?nh vi?n Vi?t ??c s? t? ch?c khm sng l?c vo ngy Th? 4 (10/07/2013 t? 8h ??n 15h30) t?i phng khm chuyn khoa tim m?ch Phng 127.Chi ph khm b?nh theo quy ??nh chung. Cc b?nh nhn nghi ng? ho?c c b?nh m?ch mu s? ???c h?n ?? cc chuyn gia khm v t? v?n vo chi?u 12 v sng 13. (N?u c?n lm cc th?m d siu m, xt nghi?m th d?ch v? s? ???c tnh nh? cc b?nh nhn bnh th??ng c?a b?nh vi?n.)

Do th?i gian c h?n nn chi?u 12/07/2013 ch? khm v t? v?n t?i ?a 50 b?nh nhn. Sng 13/07 l 25 b?nh nhn. ?u tin cc b?nh nhn n?ng v cc b?nh nhn ??ng k tr??c.

$1 ??a ch? lin h?:

?i?u d??ng: D??ng Hong Long (S?T: 0912444416)

Nguy?n Thu H (S?T: 0989135802)

Ho?c tham kh?o v ??ng k khm trn thng tin t?i website c?a khoa Tim m?ch.

   
vd1-1351659565-500x0-1372495959_500x0.jp

Thnh l?p trung tm ?i?u ph?i qu?c gia v? ghp t?ng

???c Th? t??ng k quy?t ??nh cho php thnh l?p t? n?m 2011, tuy nhin ??n nay B? Y t? m?i chnh th?c thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i qu?c gia v? ghp b? ph?n c? th? ng??i ??t t?i B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i).
Sng 29/6, B? Y t? ? t? ch?c l? cng b? quy?t ??nh c?a Th? t??ng v? thnh l?p trung tm ny. ??ng th?i, B? c?ng ra m?t ban ch? ??o qu?c gia v? hi?n ghp b? ph?n c? th? ng??i.

M?i n?m n??c ta c hng nghn b?nh nhn ch? ghp t?ng. Tuy nhin, s? l??ng ng??i ???c ghp r?t t do hi?m ngu?n. L?y v d?, t? n?m 1999 ??n nay B?nh vi?n Vi?t ??c ? th?c hi?n 170 ca ghp th?n, trong ? ch? c 27 ng??i ???c ghp t? ng??i cho ch?t no. Trong s? 13 ca ghp gan ng??i l?n th ch? c 3 tr??ng h?p ng??i ch?t no cho gan...

M?t ca ghp t?ng t?i B?nh vi?n Vi?t ??c. ?nh: Tr?n Ph??ng.

S? l??ng ng??i ???c ghp t?ng ? n??c ta ? m?c khim t?n, trong khi kh? n?ng k? thu?t c?a chng ta l c. Nhu c?u ???c ghp c?a ng??i dn r?t l?n, nh?ng ?p ?ng cn khim t?n. Kh kh?n ? ?y chnh l tm ngu?n hi?n t?ng. Nguyn nhn v nh?n th?c c?a ng??i dn v? hi?n m, b? ph?n c? th? ng??i, ??c bi?t l ? ng??i ch?t no cn h?n ch?, B? tr??ng Y t? Nguy?n Th? Kim Ti?n ni.

V th?, theo B? tr??ng, Trung tm ?i?u ph?i ghp b? ph?n c? th? ng??i qu?c gia s? l c?u n?i gi?a ng??i c nhu c?u v ng??i c kh? n?ng cho. ??ng th?i, trung tm s? truy?n thng ?? ng??i dn t? nguy?n hi?n. B? Y t? c?ng s? s?m xc ti?n thnh l?p h?i v?n ??ng hi?n ghp m, b? ph?n c? th? ng??i.

Tai n?n giao thng ? n??c ta qu l?n, ??c tnh m?i n?m trn c trn 10.000 ng??i thi?t m?ng. Ph?n l?n cc n?n nhn ??u l ng??i kho? m?nh, ? n??c ngoi ?y l ngu?n cho t?ng ch? y?u cn ? n??c ta s? ng??i ch?t no cho t?ng r?t t. R?t nhi?u ng??i ? ??ng k hi?n xc cho y h?c sau ch?t nh?ng hi?n t?ng l?i r?t t. ?i?u ny c?n thay ??i, m?t ng??i ch?t no c th? mang l?i s? s?ng cho khng ch? m?t ng??i, B? tr??ng Ti?n nh?n m?nh.

ng Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) c?ng cho bi?t, ch? ring t?i b?nh vi?n ng m?i n?m c g?n 1.000 ng??i t? vong do ch?t no nh?ng ng??i nh khng ??ng cho t?ng. Trong 4 n?m qua, m?i ch? c 14 ng??i ??ng cho t?ng. Trong ?, c m?t gia ?nh c hai ng??i ch?t no ? ch? ??ng hi?n.

Danh sch ng??i b?nh ch? ???c ghp t?ng m?i ngy m?t dy ln. Chng ta ? lm ch? ???c k? thu?t, v?n ?? l v?n ??ng ???c ng??i cho t?ng, nh? th? s? c r?t nhi?u m?ng s?ng ???c c?u, ng Quy?t ni.

??n nay c? n??c c 13 c? s? y t? ?? ?i?u ki?n ?? th?c hi?n cc k? thu?t ghp m, b? ph?n c? th? ng??i. Chi ph cho m?t ca ghp t?ng trong n??c ch? b?ng 1/4 so v?i nhi?u n??c pht tri?n v nhi?u n??c trong khu v?c. Nhu c?u ghp b? ph?n c? th? ng??i ? n??c ta l r?t l?n, c? n??c hi?n c kho?ng 6.000 ng??i b? suy th?n mn c?n ???c ghp th?n. V? ghp gan ch? tnh t?i m?t s? b?nh vi?n l?n ? H N?i ? c trn 1.500 ng??i c ch? ??nh ghp gan. Hi?n c? n??c c trn 5.000 ng??i ?ang ch? ???c ghp gic m?c.

Nam Ph??nghttp://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/nhip-song/thanh-lap-trung-tam-dieu-phoi-quoc-gia-ve-ghep-tang-2840506.html

   
alt

(Dn tr) - M?t b?nh nhi m?i 13 tu?i ? ???c ghp tim thnh cng t? m?t ng??i cho ch?t no. Ba b?nh nhn khc g?m m?t b?nh nhn ung th? gan, 2 b?nh nhn b? suy th?n c?ng ???c ghp t?ng thnh cng t? ngu?n t?ng hi?n qu bu ny.

Sng 4/6, PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) cho bi?t, 4 ca ghp t?ng v?a ???c th?c hi?n thnh cng sng nay. Tr??c ?, c? 4 ca ghp t?ng ??u ???c th?c hi?n ngay t? ?m qua (lc 20h t?i 3/6), khi c b?nh nhn ch?t no ???c ng??i nh ??ng hi?n t?ng, cc ca ph?u thu?t l?p t?c ???c tri?n khai ngay.

Ng??i cho t?ng l m?t thanh nin 30 tu?i b? tai n?n v ch?t no. May m?n, c 4 b?nh nhn c nh?ng ch? s? ha h?p v?i t?ng c?a ng??i cho ?? ti?n hnh ghp t?ng.

C? 4 b?nh nhn ???c ghp t?ng ??u l nh?ng ng??i b? suy t?ng giai ?o?n cu?i, g?m 2 b?nh nhn suy th?n (? Qu?ng Ninh v Thi Bnh), 1 nam gi?i ? H N?i b? ung th? gan giai ?o?n cu?i, ??c bi?t l m?t b gi 13 tu?i b? suy tim giai ?o?n cu?i. N?u khng ???c ghp t?ng k?p th?i, cc b?nh nhn ny s? nguy k?ch tnh m?ng, ??c bi?t l b?nh nhi suy tim v b?nh nhn ung th? gan, TS Quy?t ni.

Tr??c ?, hm 21/5, t? ngu?n cho t?ng l b?nh nhn ch?t no, b?nh vi?n Vi?t ??c c?ng ti?n hnh ghp t?ng cho 2 b?nh nhn suy th?n, 1 b?nh nhn x? gan. ??n nay, c? ba b?nh nhn ny ? hon ton t?nh to, t?ng m?i ? ha nh?p v?i c? th? v s?p ???c xu?t vi?n.

Nh? v?y, sau 3 n?m k? t? ca ghp t?ng t? ng??i cho ch?t no ??u tin, BV Vi?t ??c ? ti?p nh?n t?ng hi?n t? 14 ng??i ch?t no, t? ? ghp tim cho 6 b?nh nhn; ghp gan cho 10 tr??ng h?p v 27 tr??ng h?p ???c ghp th?n. Ca ghp tim ???c th?c hi?n l?n ny l ca ghp cho b?nh nhi nh? tu?i nh?t ???c th?c hi?n t?i BV Vi?t ??c.

H?ng H?i

ngu?nhttp://dantri.com.vn/suc-khoe/be-gai-13-tuoi-duoc-thay-tim-thanh-cong-739004.htm

   

Chi?u ngy 11/1/2012, Khoa PT Tim m?ch v L?ng ng?c B?nh vi?n Vi?t ??c ? tri?n khai l?n ??u tin k? thu?t ECMO (vi?t t?t t? Extra Corporeal Membrabe Oxygenation- trao ??i oxi ngoi c? th?) trong c?p c?u ng?ng th?, ng?ng tim ngo?i vi?n.
   

Khi m?i ng??i xn xao bn ci t?t, cc bc s? khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c l?i cng nhau ln vng cao th?m b?nh nhn ngho. L?n khm sng l?c mi?n ph ny dnh cho 1.100 b?nh nhi ngho t?nh S?n La.
   
alt

Khoa tim m?ch- l?ng ng?c Vi?t ??c v?i s? h?p tc qu?c t? v?i cc chuyn gia ??u ngnh v? m?ch mu, B?nh vi?n v?a ti?n hnh khm b?nh v h?i ch?n 10 b?nh nhn ??ng th?i ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch trong hai ngy 4/11- 5/11 , d??i s? h? tr? c?a cc gio s? ??u ngnh ng??i Php thu?c H?i Pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam (AIPCV-ADVASE) v chu u .

?y l l?n th? t?, B?nh vi?n Vi?t ??c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch cho nhi?u b?nh nhn cng m?t lc. Can thi?p m?ch mu khng c?n ph?u thu?t, ??c bi?t ? m?ch mu trung tm v m?ch ch? l ph??ng php ?i?u tr? kh v r?t tin ti?n trn th? th? gi?i, m?i ???c p d?ng ? Vi?t Nam v ch?a ph? bi?n.

L?n ny, ?on AIPCV-ADVASE sang Vi?t Nam g?m cc chuyn gia: Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE; v GS.Jean-Marie Cardon (Nimes), ... ?on ? mang theo nhi?u trang thi?t b? y t? hi?n ??i ?? lm t? thi?n v t?ng l?i cho b?nh vi?n Vi?t ??c, l?n ny cng v?i cc GS, bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c ? h?i ch?n ?i?u tr? cho 10 b?nh nhn v c 07 b?nh nhn ???c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch mu cng v?i cc GS bc s? Vi?t nam, t?t c? 07 b?nh nhn ???c ?i?u tr? ch? ph?i tr? chi ph t??ng ???ng v?i nh?ng ph?u thu?t thng th??ng, cn chi ph s? d?ng cc trang thi?t b? y t? hi?n ??i th khng ph?i tr?.

   

Cc bc s? BV Vi?t ??c ph?i h?p v?i bc s? BV ??i h?c Y H N?i tri?n khai thnh cng k? thu?t Hybrid trn m?t b?nh nhn cao tu?i b? ph?ng quai ??ng m?ch ch?.

(SKDS) - Cc bc s? Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c, B?nh vi?n (BV) Vi?t ??c ph?i h?p v?i cc bc s? Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i ? tri?n khai thnh cng k? thu?t Hybrid (cng lc ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch) trn m?t b?nh nhn cao tu?i b? ph?ng quai ??ng m?ch ch?. ?y c?ng l l?n ??u tin k? thu?t Hybrid ??t stent quai ??ng m?ch ch? ???c th?c hi?n thnh cng t?i Vi?t Nam.

???c c?u s?ng nh? k? thu?t Hybrid

B?nh nhn Nguy?n V?n H., 78 tu?i ? H N?i b? t?ng huy?t p v ph?i ?i?u tr? th??ng xuyn b?ng thu?c h?n 3 n?m nay. N?m 2011, ng ???c cc bc s? pht hi?n ph?ng ??ng m?ch ch? (?MC) b?ng v ph?ng quai ?MC ng?c trong l?n ?i ki?m tra huy?t p. ng ? ???c cc bc s? tim m?ch l?ng ng?c BV Vi?t ??c h?i ch?n v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php m? thay ?o?n m?ch nhn t?o ?MC b?ng t?i BV Vi?t ??c.
Do b?nh l ph?c t?p, ??ng th?i ph?ng c? quai ?MC ng?c (?o?n gi?a ??ng m?ch c?nh g?c tri v ??ng m?ch d??i ?n tri), ng H. ? ???c cc bc s? h?i ch?n l?n th? hai v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php nh?ng ch?a th? ti?n hnh ph?u thu?t thay quai ?MC lc ? ???c v b?nh nhn tu?i cao, s?c kh?e km, l?i v?a tr?i qua cu?c m? thay ?o?n phnh ?MC b?ng, khng th? ch?u ??ng m?t cu?c ??i ph?u l?n th? hai. ??u thng 8/2012, ng H. ph?i vo BV Vi?t ??c c?p c?u v ?au ng?c d? d?i, km theo ho nhi?u v khn ti?ng ni khng r.
Kp ph?u thu?t do PGS.TS. Nguy?n H?u ??c (ng??i th? hai t? tri sang) lm tr??ng kp ?ang ph?u thu?t b?c c?u n?i ??ng m?ch ch? - ??ng m?ch c?nh cho b?nh nhn H.
   

gigigi

2013-09-12 191209