Email In PDF.
T? m?t ng??i cho ch?t no, cc bc s? B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i ? ti?n hnh ghp tim, ghp th?n (2 ca) v ghp gan cho 4 b?nh nhn.
Ti?p sau thnh cng ca ghp gan cho m?t b?nh nhn cao tu?i l?y t? ng??i cho s?ng, ngy 8/5/2012, B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) ? ti?n hnh ghp tim, gan, th?n cho 4 tr??ng h?p t? ng??i cho ch?t no tr? tu?i. Ng??i nh?n tim l m?t b?nh nhn 23 tu?i, suy tim giai ?o?n cu?i, n?u khng ???c ghp tim, c? h?i s?ng s? ch? cn trong vi tu?n.
B?nh nhn 64 tu?i ???c ghp gan do b? ung th? gan v x? gan giai ?o?n cu?i, ???c nh?n ton b? l gan c?a ng??i ch?t no. Hai tr??ng h?p nh?n th?n: m?t ng??i 24 tu?i, m?t ng??i 30 tu?i ??u suy th?n giai ?o?n cu?i, ?ang ph?i ch?y th?n nhn t?o. PGS.TS. Nguy?n Ti?n Quy?t - Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t: 4 tr??ng h?p ???c ghp t?ng cng trong chi?u ngy 8/5, ghp gan l kh v lu nh?t do m?ch mu tn t?o nhi?u trn n?n gan x?, di?n ra t? 13h - 24h.
L?y tim v ghp tim
L?y tim ?? ghp.
Ti?n hnh ghp tim.
T? m?t ng??i cho ch?t no, cc bc s? B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i ? ti?n hnh ghp tim, ghp th?n (2 ca) v ghp gan cho 4 b?nh nhn.
Ti?p sau thnh cng ca ghp gan cho m?t b?nh nhn cao tu?i l?y t? ng??i cho s?ng, ngy 8/5/2012, B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) ? ti?n hnh ghp tim, gan, th?n cho 4 tr??ng h?p t? ng??i cho ch?t no tr? tu?i. Ng??i nh?n tim l m?t b?nh nhn 23 tu?i, suy tim giai ?o?n cu?i, n?u khng ???c ghp tim, c? h?i s?ng s? ch? cn trong vi tu?n.
B?nh nhn 64 tu?i ???c ghp gan do b? ung th? gan v x? gan giai ?o?n cu?i, ???c nh?n ton b? l gan c?a ng??i ch?t no. Hai tr??ng h?p nh?n th?n: m?t ng??i 24 tu?i, m?t ng??i 30 tu?i ??u suy th?n giai ?o?n cu?i, ?ang ph?i ch?y th?n nhn t?o. PGS.TS. Nguy?n Ti?n Quy?t - Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t: 4 tr??ng h?p ???c ghp t?ng cng trong chi?u ngy 8/5, ghp gan l kh v lu nh?t do m?ch mu tn t?o nhi?u trn n?n gan x?, di?n ra t? 13h - 24h.
Cc ca ghp tim v th?n di?n ra cng th?i ?i?m v k?t thc s?m h?n. ??c bi?t, th?n c?a ng??i cho c 2 ??ng m?ch th?n gy kh kh?n cho vi?c ghp, cc bc s? ? ti?n hnh n?i 2 ??ng m?ch th?n cho ng??i nh?n. Ca ghp th?n di?n ra trong th?i gian 2-3 gi?, ghp tim t? 6-7 gi?. Hi?n c? 4 b?nh nhn ???c ghp t?ng ? ???c rt n?i kh qu?n, t?nh to, cc ch? s? sau ghp t?t. PGS.TS. Nguy?n Ti?n Quy?t cho bi?t, ?y l tr??ng h?p th? 7 b?nh vi?n c t?ng t? ng??i cho ch?t no.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209