Email In PDF.

alt

Chi?u 10/5, B?nh vi?n Vi?t ??c ? khai tr??ng h? th?ng ch?p v can thi?p tim m?ch Mini Cathlab ??t t?i Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c.

Ph gio s? Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t, ?y l phng can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch ??u tin ? Vi?t Nam.

H? th?ng can thi?p tim m?ch trn ? b?t ??u ?i vo ph?c v? b?nh nhn t? ngy 28/2/2013. Sau h?n 2 thng ??a vo s? d?ng, B?nh vi?n Vi?t ??c ? th?c hi?n k? thu?t can thi?p tim m?ch an ton cho h?n 70 b?nh nhn, v?i nhi?u th? b?nh, nhi?u k? thu?t r?t ?a d?ng v ph?c t?p g?m c? b?nh tim b?m sinh, b?nh tim ng??i l?n, b?nh ??ng m?ch ch?, b?nh m?ch mu ngo?i vi

T?i bu?i l?, ph gio s? Nguy?n H?u ??c - Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c cho bi?t, hi?n nay c b?n ph??ng php chnh ?i?u tr? cc b?nh l tim m?ch l: N?i khoa (dng thu?c), ngo?i khoa (ph?u thu?t), can thi?p tim m?ch, can thi?p k?t h?p ph?u thu?t tim m?ch (Hybrid).

Theo gio s? ??c, t?i Vi?t Nam, ph??ng php ?i?u tr? n?i khoa, ngo?i khoa l hai ph??ng php ?i?u tr? truy?n th?ng, ? c nh?ng b??c pht tri?n ?ng k?. Can thi?p tim m?ch l m?t l?nh v?c tuy m?i ???c pht tri?n trong nh?ng n?m g?n ?y, song c?ng ??t ???c nh?ng b??c ti?n v?ng ch?c. Ph??ng php can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch, m?c d ? pht tri?n r?t m?nh trn th? gi?i, song m?i ?ang trong qu trnh xy d?ng ? Vi?t Nam.

Can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch l m?t ph??ng php ?i?u tr? b?nh tim m?ch hi?n ??i, cho php v?a lm can thi?p tim m?ch, v?a lm ph?u thu?t tim m?ch ? cng m?t th?i ?i?m. Ph??ng php ny mang l?i nhi?u l?i ch to l?n nh? trong tnh hu?ng b?nh nhn c th??ng t?n tim m?ch t? 2 v? tr khc nhau (?a th??ng t?n). V v?y, vi?c k?t h?p can thi?p-ph?u thu?t s? gi?m s? l?n m? cho b?nh nhn, ti?t ki?m th?i gian, gio s? ??c nh?n m?nh.

??i v?i nh?ng b?nh nhn c th??ng t?n ch? ? 1 n?i, nh?ng v? tr r?t ph?c t?p ho?c tnh tr?ng qu km (gi y?u), r?t kh ph?u thu?t tr?c ti?p vo v? tr th??ng t?n do c nguy c? r?i ro qu cao. Khi ?, ?i?u tr? b?ng ph??ng php Hybrid s? cho php x? tr ???c m?t s? b?nh m y h?c tr??c ?y ? b tay./.

Thy Giang (Vietnam+)

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209