Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c Viettel T?ng thi?t b? ph?u thu?t tim cho b?nh vi?n Vi?t ??c

Viettel T?ng thi?t b? ph?u thu?t tim cho b?nh vi?n Vi?t ??c

Email In PDF.

T?ng thi?t b? ph?u thu?t tim cho b?nh vi?n Vi?t ??c

Thi?u t??ng D??ng V?n Tnh (Ph T?ng gim ??c Viettel) trao t?ng b? thi?t b? ph?u thu?t tim cho lnh ??o B?nh vi?n Vi?t ??c. (?nh: T.H/Vietnam+)

Ngy 25/9, T?p ?on Vi?n thng Qun ??i (Viettel) ? t?ng b? thi?t b? ph?u thu?t tim h? cho B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.
?y l m?t trong nhi?u ho?t ??ng thu?c ch??ng trnh m? tim nhn ??o Tri tim cho em, ???c Viettel v ?i Truy?n hnh Vi?t Nam kh?i x??ng n?m 2008.
Gi thi?t b? t?ng cho B?nh vi?n Vi?t ??c g?m 1 b? d?ng c? ph?u thu?t tim h?, 1 my siu m tim xch tay, 1 ?n ??u ph?u thu?t Luxetec nh sng l?nh. Thi?t b? ???c nh?p kh?u t? M?, ??c v Hn Qu?c v?i t?ng tr? gi ln t?i 1,38 t? ??ng.

Thi?u t??ng D??ng V?n Tnh (Ph T?ng gim ??c Viettel) trao t?ng b? thi?t b? ph?u thu?t tim cho lnh ??o B?nh vi?n Vi?t ??c. (?nh: T.H/Vietnam+)

Ngy 25/9, T?p ?on Vi?n thng Qun ??i (Viettel) ? t?ng b? thi?t b? ph?u thu?t tim h? cho B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.
?y l m?t trong nhi?u ho?t ??ng thu?c ch??ng trnh m? tim nhn ??o Tri tim cho em, ???c Viettel v ?i Truy?n hnh Vi?t Nam kh?i x??ng n?m 2008.
Gi thi?t b? t?ng cho B?nh vi?n Vi?t ??c g?m 1 b? d?ng c? ph?u thu?t tim h?, 1 my siu m tim xch tay, 1 ?n ??u ph?u thu?t Luxetec nh sng l?nh. Thi?t b? ???c nh?p kh?u t? M?, ??c v Hn Qu?c v?i t?ng tr? gi ln t?i 1,38 t? ??ng.

Theo Ph gio s?, ti?n s? Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch (B?nh vi?n Vi?t ??c), m?i n?m b?nh vi?n ny c kh? n?ng ph?u thu?t 400-500 ca tim b?m sinh m?i n?m. Bn c?nh ?, b?nh vi?n th??ng xuyn th?c hi?n nhi?u ??t khm sng l?c b?nh tim mi?n ph cho tr? em t?i nhi?u t?nh ngho.
T?i m?i chuy?n ?i khm, vi?c mang theo thi?t b? ch?n ?on chuyn khoa nh? my siu m tim song cc my m b?nh vi?n ny c ??u kh c?ng k?nh v c?. B?i v?y, s? h? tr? k?p th?i v? thi?t b? ph?u thu?t s? gip nng cao t? l? thnh cng cc ca ph?u thu?t c?ng nh? pht hi?n v ?i?u tr? s?m b?nh tim b?m sinh cho tr? em.
???c bi?t, sau g?n 4 n?m tri?n khai, Tri tim cho em ? ti tr? v th?c hi?n ph?u thu?t, can thi?p tim m?ch cho h?n 1.400 b?nh nhi b? tim b?m sinh c hon c?nh kh kh?n. Viettel c?ng l nh ti tr? l?n nh?t, ? cam k?t ?ng gp vo ch??ng trnh 25,7 t? ??ng, trong ? c 4,8 t? ??ng ?? nng cao n?ng l?c ph?u thu?t cho cc b?nh vi?n: B?ch Mai, Nhi Trung ??ng v Vi?t ??c.
Gi ti tr? ???c trao cho b?nh vi?n Vi?t ??c hm nay s? gip s? b?nh nhn c?a ch??ng trnh ???c ph?u thu?t t?ng thm t? 8-12 ca/thng./.

Trung Hi?n (Vietnam+)

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209