Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Ghp t?ng C?u ng??i t? ci ch?t tr? v?

? c 12 ca ghp th?n, 2 ca ghp tim v 3 ca ghp gan ???c ti?n hnh ghp t?i BV Vi?t ??c v?i chi ph r? ch? b?ng 1/3 so v?i n??c ngoi. PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, G? BV Vi?t ??c h? h?i khi ni v? thnh cng c?a nh?ng ca ghp ny nh?ng nh m?t v?n ?n khu?t suy t? v b?nh nhn ch? ghp t?ng ngy m?t t?ng ln trong khi ngu?n t?ng qu khan hi?m.

Ca ghp tim ??u tin xin ng??i ch?t no
L?n ??u tin ghp tim t? ng??i ch?t no
1 ng??i ch?t no c?u 4 ng??i ?ang "ch? ch?t"
1.000 ng??i ch?t no m?i c 4 ng??i cho t?ng
Ng??i ch?t no c?u s?ng hai b?nh nhn suy th?n

Hm nay 8.3, h??ng ?ng ngy ton th? gi?i phng ch?ng b?nh th?n, BV Vi?t ??c ? t? ch?c mt tinh v?i ch? ??: Hi?n t?ng m, t?ng - H?i sinh s? s?ng, trong ? c s? gp m?t c?a nh?ng c nhn, gia ?nh ng??i cho v nh?n t?ng.

Ghp t?ng C?u ng??i t? ci ch?t tr? v?

Th? N?m, 8.3.2012 | 17:55 (GMT + 7)

? c 12 ca ghp th?n, 2 ca ghp tim v 3 ca ghp gan ???c ti?n hnh ghp t?i BV Vi?t ??c v?i chi ph r? ch? b?ng 1/3 so v?i n??c ngoi. PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, G? BV Vi?t ??c h? h?i khi ni v? thnh cng c?a nh?ng ca ghp ny nh?ng nh m?t v?n ?n khu?t suy t? v b?nh nhn ch? ghp t?ng ngy m?t t?ng ln trong khi ngu?n t?ng qu khan hi?m.

Ca ghp tim ??u tin xin ng??i ch?t no
L?n ??u tin ghp tim t? ng??i ch?t no
1 ng??i ch?t no c?u 4 ng??i ?ang "ch? ch?t"
1.000 ng??i ch?t no m?i c 4 ng??i cho t?ng
Ng??i ch?t no c?u s?ng hai b?nh nhn suy th?n

Hm nay 8.3, h??ng ?ng ngy ton th? gi?i phng ch?ng b?nh th?n, BV Vi?t ??c ? t? ch?c mt tinh v?i ch? ??: Hi?n t?ng m, t?ng - H?i sinh s? s?ng, trong ? c s? gp m?t c?a nh?ng c nhn, gia ?nh ng??i cho v nh?n t?ng.


Th?n ch?t ch?u thua

B?nh nhn Nguy?n V?n Gic (Q. L Chn, H?i Phng) l m?t trong nh?ng ng??i ??u tin may m?n ???c ghp tim h?i sinh s? s?ng. Bc Gip k?: H?i thng 9.2009, ti b? c?m l?nh ph?i vo vi?n ki?m tra, cc bc s? cho bi?t b? b?nh tim. Sau ? l qung th?i gian tri?n min ra ra vo vo BV, v? nh nhi?u th ???c m?t thng c khi ch? m?t tu?n l?i vo vi?n ?i?u tr? nh?ng k?t qu? ch?ng kh? quan l m?y

Qua nhi?u thng rng ?i?u tr?, cc bc s? H?i Phng ? gi?i thi?u b?nh nhn ln BV Vi?t ??c ?? ??ng k ???c ghp tim thay th?. Thng 4.2011, sau g?n 2 n?m pht hi?n b?nh, may m?n ? m?m c??i v?i bc v c ngu?n t?ng ph h?p ?? ghp.

B?nh nhn Nguy?n V?n Gic kh?e m?nh sau khi ???c ghp tim.
B?nh nhn Nguy?n V?n Gic kh?e m?nh sau khi ???c ghp tim.

Tr??c khi ph?u thu?t ghp tim ti ch? n?ng 58 cn nh?ng ??n nay, ?n u?ng ng? ngh? ???c ? t?ng ln 73 cn. Cc cng vi?c nh? nhng ? nh c?ng ??u c th? lm ???c, th?m ch vi?c hn x ho?c gim st xy d?ng tr??c kia nay lm c?ng khng th?y m?t m?i. By gi? c? ??u ??n m?i ngy, 6h sng ti ch? con v??t 13km ??n tr??ng, tr?a l?i ?n con v? ?? v?n ??ng c? th? cho kh?e kho?n, c?m gic nh? khng th? ng?i yn m?t ch? ???c".

Sau g?n 2 n?m ghp th?n, bc Nguy?n Minh ??c, 68 tu?i, t?i H N?i cho bi?t, s?c kh?e ? ti?n tri?n r?t nhi?u. Bc ni: Tr??c kia, th?n suy y?u l?i thm ch?ng ti?u ???ng, huy?t p t?t, trn d?ch ph?i khi?n c? th? r?u r ch? mu?n lm ?n g, t??ng nh? khng th? t?n t?i ???c n?a. Lin t?c ti c? ph?i sang BV Vi?t ??c ti?n hnh l?c mu nhn t?o, sau ? ???c t? v?n h??ng d?n ??ng k ghp th?n t?i BV.

Trong qu trnh ch?y th?n t?i BV Vi?t ??c, ng??i nh b?nh nhn ??c c?ng l?n l?n kh?p n?i tm ngu?n hi?n t?ng nh?ng t?t c? ch? trong v v?ng. Sau ?, cc bc s? cho bi?t ? c ngu?n th?n t? ng??i ch?t no ph h?p ?? ghp. S? s?ng nh? h?i sinh, ti ? ???c ??i ??i v t? b?t ??n nay lun kh?e m?nh, vui v?, yu ??i tr? l?i v?i cu?c s?ng th??ng nh?t- bc ??c ni.

?a s? b?nh nhn ???c ghp t?ng hi?n nay ??u tham gia sinh ho?t trong CLB ghp t?ng v?i h?n 200 ng??i, trong ? ch? y?u cc ca ghp ???c th?c hi?n ? n??c ngoi. V?i cc ca ghp t?ng t?i BV Vi?t ??c, sau ghp, BV v?n theo di, ki?m tra ??nh k?, c?p thu?c ch?ng th?i ghp cho b?nh nhn ?n ??nh s?c kh?e. H?i sinh s? s?ng c?a nhi?u ng??i t? ng??i cho ch?t no, ? l php mu di?u k? m cc nh ngo?i khoa hng ??u th? gi?i t?i BV Vi?t ??c ? lm ???c khi?n th?n ch?t c?ng ch?u thua.

?? xu?t c?p Th? hi?n t?ng

PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, G? BV Vi?t ??c cho hay, BV Vi?t ??c l ??n v? ??u tin l?y t?ng t? ng??i cho ch?t no ?? ti?n hnh ghp cho b?nh nhn. ??n nay ? c 12 ca ghp th?n, 2 ca ghp tim, 3 ca ghp gan ???c ph?u thu?t ghp thnh cng. D v?y, nhu c?u ghp hi?n nay v?n v cng l?n, nhi?u b?nh nhn suy tim, suy gan, th?n th?c s? ?ang ng?c ngo?i do khng c ngu?n t?ng qu gi ?? ghp duy tr s? s?ng.

T? v?n cho b?nh nhn t?i Trung tm t? v?n v ?i?u ph?i hi?n, ghp t?ng, BV Vi?t ??c.
T? v?n cho b?nh nhn t?i Trung tm t? v?n v ?i?u ph?i hi?n, ghp t?ng, BV Vi?t ??c.

Trn th? gi?i c ??n 90% ng??i ch?t no hi?n t?ng, ch? c 10% t? ng??i cho s?ng. T?i ?i Loan, ng??i ta cn ??ng hi?n ton b? ph?n m?m c?a ng??i ch?t no, ch? gi? l?i b? x??ng nh?ng ? VN, quan ni?m ch?t ton thy v?n ? n?ng ln tm l nhi?u gia ?nh. Ng??i ch?t no nhi?u nh?ng khng ai ch?u cho, bc s? s?n sng nh?ng khng c ngu?n t?ng ?? ti?n hnh ghp. Ch?a ni ??n vi?c hi?n t?ng cho ng??i ngoi, ngay c? khi trong gia ?nh c ng??i ch?t no nh?ng do b?t ??ng quan ?i?m nn ng??i h? hng c?ng ch?u ch?t- ng Quy?t tr?n tr?.

Cc bc s? c?ng cho r?ng, hi?n t?ng c?u m?t m?ng ng??i h?n xy 7 ta thp, c?ng ??ng nn hi?u ngh?a nhn v?n cao c? c?a vi?c lm ny ch? khng nn b bu?c trong quan ni?m h?p hi, c? k?. Thm n?a, so v?i chi ph ghp ? n??c ngoi, ghp t?ng trong n??c ch? b?ng 1/3, t t?n km, k? thu?t l?i t?t ngang b?ng gi?m gnh n?ng chi ph cho gia ?nh v x h?i.

Gi?i ?p b?n kho?n lm sao ?? bi?t ???c th?c s? b?nh nhn ? ch?t no hay ch?a, ng Quy?t kh?ng ??nh: Vi?c gim ??nh ng??i ch?t no l chnh xc 100%. Chng ti c H?i ??ng chuyn mn g?m 5-7 gio s?, bc s? chuyn khoa th?n kinh, h?i s?c, gi?i ph?u b?nh l nn dm ch?c ?? ni r?ng, vi?c xc ??nh ng??i ch?t no l chnh xc tuy?t ??i.

ng Quy?t c?ng ?? xu?t B? Y t? nn c?p th? hi?n t?ng cho ng??i ??ng k hi?n n?u ch?ng may ch?t no v ki?n ngh? c?n c cc ho?t ??ng tn vinh ??ng vin tinh th?n, gip ?? kinh t? t nhi?u cho thn nhn, gia ?nh ng??i ch?t no tnh nguy?n hi?n t?ng c?u ng??i ?? c thm nhi?u h?n n?a nh?ng ngh?a c? cao ??p.

D??ng H?i

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209