Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c b?nh vi?n Vi?t ??c cng cc c?ng s? nh?n Gi?i th??ng Nhn ti ??t Vi?t trong l?nh v?c y d??c v?i ?? ti Nghin c?u tri?n khai ghp th?n, gan, tim l?y t? ng??i cho ch?t no c?ng ? by t? s? xc ??ng sau giy pht ???c vinh danh.

Th?t tuy?t v?i, b?i ?y khng ch? ??n gi?n l m?t gi?i th??ng, m l s? ghi nh?n m?t thnh qu? lao ??ng khng bi?t m?t m?i c?a t?t c? cc thnh vin trong nhm ghp t?ng, c?a cc cn b? b?nh vi?n Vi?t ??c.
Nguyn T?ng B Ban ch?p hnh TW ??ng CSVN L Kh? Phiu v ng V? V?n Ti?n, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? Ngn hng An Bnh trao gi?i th??ng cho nhm nghin c?u c?a BV H?u ngh? Vi?t - ??c.

PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c b?nh vi?n Vi?t ??c cng cc c?ng s? nh?n Gi?i th??ng Nhn ti ??t Vi?t trong l?nh v?c y d??c v?i ?? ti Nghin c?u tri?n khai ghp th?n, gan, tim l?y t? ng??i cho ch?t no c?ng ? by t? s? xc ??ng sau giy pht ???c vinh danh.

Th?t tuy?t v?i, b?i ?y khng ch? ??n gi?n l m?t gi?i th??ng, m l s? ghi nh?n m?t thnh qu? lao ??ng khng bi?t m?t m?i c?a t?t c? cc thnh vin trong nhm ghp t?ng, c?a cc cn b? b?nh vi?n Vi?t ??c.
Nguyn T?ng B Ban ch?p hnh TW ??ng CSVN L Kh? Phiu v ng V? V?n Ti?n, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? Ngn hng An Bnh trao gi?i th??ng cho nhm nghin c?u c?a BV H?u ngh? Vi?t - ??c.
nhantai

Chng ti t? ho, b?i th? h? tr? ngy nay ? ti?p n?i, ? th?c hi?n ???c ??c nguy?n c?a GS Tn Th?t Tng v cc th? h? th?y, c tr??c ? v? vi?c ghp t?ng cho nh?ng ng??i b?nh b? suy t?ng mn, nh?ng con ng??i m cu?c s?ng c?a h? ph?p ph nh? ng?n ?n tr??c gi, c th? t? bi?t ci ??i b?t c? khi no.

?? ti ny thnh cng, m? ra m?t c? h?i s?ng tuy?t v?i cho nh?ng ng??i b?nh b? suy t?ng giai ?o?n cu?i t??ng v ph??ng c?u ch?a. N c?ng kh?ng ??nh ti n?ng c?a cc bc s? Vi?t Nam. ???c vinh danh, ghi nh?n trong Gi?i th??ng Nhn ti ??t Vi?t trong l?nh v?c y t? hm nay, chng ti s? khng ch? d?ng l?i ? cng trnh nghin c?u, m s? ti?p t?c cng vi?c ny, b?i s? nghi?p c?a ngnh y l s? nghi?p c?u ng??i, PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t chia s?.

Th?t lng nhn c?nh ng??i b?nh ch? ch?t!

Ti nh? mi tr??ng h?p ng??i b?nh l m?t chi?n s? cng an c ti?n s? b?nh x? gan t?ng p l?c t?nh m?ch c?a, chi?u ? v?n ?i lm bnh th??ng nh?ng ?m v? th tr? b?nh, c? nn ?ng ?c ra mu, vo b?nh vi?n n?a ting ch?t. Chng ti ??ng nhn ng??i b?nh s?p ch?t m b?t l?c v khng can thi?p ???c. Trong khi ?, n?u ???c ghp gan th nh?ng b?nh nhn ny s? s?ng t?t, ch?t l??ng cu?c s?ng t?t h?n r?t nhi?u, TS Quy?t ni.
Ng??i ?n ng ny ? may m?n ginh l?i s? s?ng tr??c c?n b?nh suy tim giai ?o?n cu?i nh? ???c ghp tim t? m?t ng??i cho ch?t no.

Nh?ng ai c ng??i nh b? cc b?nh v? t?ng nh? suy tim, suy gan, suy th?n m?i th?u hi?u n?i mong ngng c?a ng??i b?nh v? m?t ?i?u k? di?u: c ng??i hi?n t?ng ?? h? thot kh?i c?nh ci ch?t ???c bo tr??c. Khng c ?i?u g bi k?ch h?n v?i nh?ng ng??i b?nh ny, h? n?m m?i mn ch? ??i v ??u ra ?i trong s? tuy?t v?ng. Nh?ng con ng??i ? s? khng ph?i ra ?i trong tuy?t v?ng, n?u h? ???c ghp t?ng, m ngu?n cho chnh l ng??i ch?t no.

M?t cu h?i lun th??ng tr?c trong ??u ti, m?i ngy t?i Vi?t ??c c ??n 5 7 ng??i ch?t no, trong khi th?c t? r?t nhi?u ng??i ?ang n?m t?i vi?n v suy gan, suy th?n, suy tim ?ang ch? ??i ???c ghp ?? thot kh?i cu?c s?ng lay l?t nh? ng?n ?n d?u tr??c gi, c th? ch?t b?t c? lc no, v?y t?i sao mnh khng ghp cho h?? Chng ti tr?n tr?, b?nh vi?n Vi?t ??c ??u ngnh ngo?i khoa, trn th? gi?i ng??i ta ? ghp t?ng t? ng??i ch?t no t? h?n n?a th? k? nay, v?y t?i sao chng ti khng lm ???c ?? c?u ng??i b?nh? T? nh?ng tr?n tr? ?, nh?ng b?c xc r?ng mnh c kh? n?ng lm ???c m c? ?? b?nh nhn ch?t, chng ti quy?t tm ??ng k b?ng ???c ?? ti Nghin c?u tri?n khai ghp gan, th?n, tim l?y t? ng??i cho ch?t no, v chng ti ? lm ???c, chng ti khng lm ch? v ?? th?c hi?n ?? ti, m l v mu?n c?u ng??i b?nh, TS Quy?t chia s?.

Mun vn kh kh?n

Quy?t tm l th?, nh?ng ?? th?c hi?n ???c ?? ti ny, cc bc s? t?i b?nh vi?n Vi?t ??c ? ph?i tr?i qua mun vn kh kh?n, c nh?ng lc t??ng ph?i d?ng ?? ti v khng tm ???c ngu?n cho t?ng t? ng??i ch?t no, m?c d, m?i ngy, 5 7 ng??i b?nh thi?u may m?n ch?t no t? b?nh vi?n Vi?t ??c chuy?n v? gia ?nh ?? an tng.

C k? thu?t, tay ngh?, ph??ng ti?n chu?n b? ??y ??, trang b?, l??ng b?nh nhn ch? r?t ?ng nh?ng khng c t?ng. Kh kh?n l?n nh?t l v?n ??ng ng??i nh hi?u ???c ?? h? ??ng cho t?ng ?. C nh?ng lc v?n ??ng, c? th?y thu?c, gia ?nh b?nh nhn r?i l?, TS Quy?t chia s?.

TS Quy?t k?, c tr??ng h?p em suy th?n giai ?o?n cu?i ph?i l?c mu, n?u khng ???c ghp th?n c?ng s? ch?t s?m ch? trong m?t vi n?m n?a. H? c anh ru?t b? tai n?n ch?t no v ?? c?u ng??i em kh?i cu?c s?ng lay l?t, kh?i tnh tr?ng ci ch?t ???c bo tr??c, v? v con c?a b?nh nhn ny ? ??ng ?? b?nh vi?n l?y th?n ghp cho em. Nh?ng r?i, ch? m?t thnh vin gia ?nh khng ??ng , c? h?i ny ? v?nh vi?n d?ng l?i v?i chnh ng??i ru?t th?t c?a h?.

Sau bao kh kh?n, cu?i cng ?? ti nghin c?u c?ng ???c tri?n khai thnh cng v?i 4 ng??i ch?t no ???c gia ?nh ??ng hi?n t?ng. T? ngu?n hi?n t?ng ny, b?nh vi?n ? ghp tim cho m?t tr??ng h?p, 2 ng??i ???c ghp gan, 8 ng??i ???c ghp th?n, 2 ng??i ???c ghp van tim v t?t c? cc ca ghp ny ??u thnh cng, ng??i b?nh ???c ghp ? c m?t cu?c s?ng t?t h?n, khng cn ph?p ph nh? ng?n ?n tr??c gi. Cu?c s?ng c?a b?nh nhn ???c ghp tim t?i H?i Phng, c?a ng??i ???c ghp gan l m?t doanh nhn thnh ??t t?i H N?i ? th?c s? ??i thay. H? c ???c m?t cu?c s?ng ?ng ngh?a, r?i xa gi??ng b?nh, khng ph?i th??ng tr?c m ?nh v? ci ch?t c th? ??n lc b?t c? lc no.
Nguyn B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u th?m b?nh nhn ???c ghp gan t? ng??i cho ch?t no ??u tin ? BV Vi?t ??c. (?nh: H.H?i)
Nh?ng ??n nay, ?i?u lm PGS Quy?t v cc ??ng nghi?p tr?n tr? nh?t, l ? qua h?n 7 thng tr?i k? t? ca ghp t?ng t? ng??i ch?t no ??u tin b?nh vi?n v?n ch?a v?n ??ng thm ???c tr??ng h?p ch?t no no n?a hi?n t?ng. ?? bao ng??i b?nh t?ng hi v?ng khi cc bc s? Vi?t Nam ghp t?ng t? ng??i ch?t no thnh cng, m? ra c? h?i s?ng cho h? th ??n nay, nh?ng ng??i b?nh ? v?n ?ang mn m?i ch? ??i, TS Quy?t tr?n tr?.

V?y lm th? no ?? t? ?? ti ?i vo th?c t?, ?? c thm nhi?u nhi?u ng??i b?nh n?a ???c c?u s?ng? Chnh nh?ng ?i?u ny ? thi thc v? gim ??c ny ?em s?n ph?m l ?? ti nghin c?u c?a b?nh vi?n mnh ?i d? thi, khng ph?i v?i m?c ?ch th? hi?n ? hon thnh ?? ti nghin c?u, m ch? ??n gi?n m?t ?i?u, mu?n x h?i bi?t nhi?u h?n ??n nh?ng co ng??i giu lng nhn i v?i ngh?a c? cao ??p ? hi?n t?ng ?? c?u s?ng nh?ng ng??i b?nh khc.

?em ?? ti ny ?i d? thi, chng ti khng v gi?i th??ng, khng v mu?n th? hi?n b?n thn. Ti r?t vui m?ng v ?? ti ny c?a chng ti l?t vo vng chung k?t b?i khi bo ch ni v? s?n ph?m c?a chng ti, s? c thm nhi?u ng??i dn, x h?i bi?t nhi?u h?n ??n nh?ng co ng??i giu lng nhn i v?i ngh?a c? cao ??p ? hi?n t?ng ?? c?u s?ng nh?ng ng??i b?nh khc. Chng ti ch? mu?n chuy?n t?i m?t thng ?i?p: C?u m?t ng??i cn h?n xy 9 ta thp, mnh nhn i cho ?i, s? nh?n ???c nhi?u phc c?a cu?c ??i. V qu? th?c, c? 4 gia ?nh ? ??ng hi?n ngu?n t?ng c?a ng??i thn ?? c?u nh?ng ng??i b?nh khc, di?n bi?n cu?c s?ng c?a h? ?? r?t thu?n l?i v t?t ??p. Chng ti, x h?i c?ng lun mu?n ch?m lo cho nh?ng gia ?nh v lng nhn i ? hi?n m?t ph?n thn xc cho y h?c, ? c?u ???c nh?ng ng??i b?nh c ???c cu?c s?ng t?t ??p h?n, TS Quy?t chia s?.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209