Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c D?ch v? y t? Vi?t nam ngang t?m th? gi?i

D?ch v? y t? Vi?t nam ngang t?m th? gi?i

Email In PDF.

(CAO) Theo TTXVN, ngy 15-7, pht bi?u t?i h?i ngh? gi?i thi?u nh?ng thnh t?u v ti?n b? trong y h?c, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u ?nh gi trong nh?ng n?m g?n ?y, ngnh y t? ? ??i m?i v pht tri?n khng ng?ng, ??t ???c nhi?u ti?n b?, thnh t?u ngang t?m khu v?c v qu?c t?.
alt
B? tr??ng phn tch, hi?n nay c nhi?u b?nh nhn l?a ch?n cch ra n??c ngoi khm ch?a b?nh, gy t?n km v? kinh ph v th?i gian nh?ng k?t qu? nhi?u khi khng ???c nh? mong mu?n, trong khi Vi?t Nam ? c nh?ng d?ch v? y t? ch?t l??ng cao ngang t?m khu v?c v qu?c t?.

alt Ph gio s? Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c ??a ra d?n ch?ng v? vi?c snh b?nh vi?n ngo?i ch?a h?n ? t?t. ng Quy?t cho hay, c b?nh nhn b? b?nh v? gan ti?n hnh m? gan ? Singapore m?t kho?ng 56.000 ?la Singapore (g?n 1 t? ??ng), nh?ng ba thng sau b? ?au l?i. Sau ? b?nh nhn vo B?nh vi?n Vi?t ??c m? l?i ch? h?t c 17 tri?u ??ng v 8 ngy sau ? ra vi?n an ton.

ng Quy?t cho bi?t thm, khng ph?i c? ra b?nh vi?n n??c ngoi l ???c ??m b?o an ton tuy?t ??i, b?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c ? ti?p nh?n r?t nhi?u ng??i tr??c ?y t?ng ?i?u tr? ? n??c ngoi vo m? l?i. ng Quy?t phn tch, nhi?u tr??ng h?p khi ra n??c ngoi ghp t?ng nh?ng ch? ???c ghp ? nh?ng trung tm h?ng ba c?a h?. V v?y, c tr??ng h?p ra vi?n ???c h?n 2 tu?n th t? vong, trong khi ghp t?ng ? trong n??c r? h?n t? 1/3 ??n 1/4 kinh ph v ?? an ton cao h?n.

Hi?n nay, t?i Vi?t Nam, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c l m?t b?nh vi?n ??u ngnh, l ci ni chuyn ngnh ngo?i khoa c?a c? n??c. Nh?ng n?m qua b?nh vi?n ? khng ng?ng pht tri?n, ?ng d?ng cc k? thu?t tin ti?n, ??t ???c nhi?u thnh t?u y h?c n?i b?t trong l?nh v?c ngo?i khoa, gp ph?n vo s? l?n m?nh c?a y h?c Vi?t Nam.

B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c ? ??t ???c nhi?u thnh t?u trong cc l?nh v?c nh?: ch?n ?on hnh ?nh, xt nghi?m, h?i s?c gy m, chuyn ngnh ghp cc c? quan, n?i soi, ph?u thu?t th?n kinh, ph?u thu?t tim m?ch, ph?u thu?t tiu ha, gan, m?t

Ph gio s? Nguy?n Ti?n Quy?t cho bi?t, b?nh vi?n l n?i duy nh?t th?c hi?n thnh cng ghp nhi?u c? quan cho nhi?u b?nh nhn trong cng m?t lc. Ngay trong m?t ngy, b?nh vi?n c th? th?c hi?n thnh cng ghp tim, ghp gan, ghp th?n cho hai ng??i.

?y c?ng l b?nh vi?n ??u tin c?a Vi?t Nam ghp gan ng??i l?n v c?ng l n?i ??u tin ghp t?ng t? ng??i ch?t no. Ghp t?ng t? ng??i ch?t no thnh cng l c?t m?c quan tr?ng nh?t c?a ngnh ghp t?ng t?i Vi?t Nam. Thnh cng trn chnh l b??c ngo?t cho s? pht tri?n c?a chuyn ngnh ghp t?ng.

H?n n?a, t? l? ghp cc c? quan t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c thnh cng 100%. Hi?n nay, t?t c? nh?ng ca ghp tim, ghp gan, ghp th?n d l?y t? ng??i s?ng hay ng??i ch?t no ??u thnh cng, cc b?nh nhn ??u ph?c h?i t?t.

Bn c?nh ?, ph?u thu?t n?i soi l ph?u thu?t t xm l?n, t gy t?n th??ng t?i t? ch?c, hi?u qu? v t bi?n ch?ng c?ng ? ???c b?nh vi?n ti?n hnh r?t thnh cng.

Hi?n nay, ph?u thu?t n?i soi ? ???c p d?ng ? m?i chuyn ngnh ph?u thu?t t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c. ?y c?ng l b?nh vi?n duy nh?t c?a Vi?t Nam th?c hi?n h?u h?t cc ph?u thu?t n?i soi nh? ph?u thu?t n?i soi ? b?ng, ph?u thu?t n?i soi l?ng ng?c, ph?u thu?t n?i soi tim m?ch, n?i soi no th?t, n?i soi u no, n?i soi c?t s?ng

S? thnh cng c?a chuyn ngnh ph?u thu?t n?i soi c?a B?nh vi?n Vi?t ??c ? ???c kh?ng ??nh trn th? gi?i b?i nhi?u bc s? c?a n??c ngoi ? t?i b?nh vi?n h?c t?p nh?: Singapore, Thi Lan, Malaysia, Indonesia, Pakistan, ?n ??.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209