Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Ch??ng trnh khm, h?i ch?n, hotcan thi?p v ph?u thu?t chuyn gia thng 10

Khoa tim m?ch- l?ng ng?c Vi?t ??c v?i s? h?p tc qu?c t? v?i cc chuyn gia ??u ngnh v? m?ch mu, B?nh vi?n v?a ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch cho 07 b?nh nhn trong hai ngy 07/7- 08/7, , d??i s? h? tr? c?a cc gio s? ??u ngnh ng??i Php thu?c H?i Pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam (AIPCV-ADVASE) v chu u (FRCS).

?y l l?n th? hai, B?nh vi?n Vi?t ??c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch cho nhi?u b?nh nhn cng m?t lc. Can thi?p m?ch mu khng c?n ph?u thu?t, ??c bi?t ? m?ch mu trung tm v m?ch ch? l ph??ng php ?i?u tr? kh v r?t tin ti?n trn th? th? gi?i, m?i ???c p d?ng ? Vi?t Nam v ch?a ph? bi?n.

L?n ny, ?on AIPCV-ADVASE sang Vi?t Nam g?m 02 gio s?, bc s?: Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE; v GS.Jean-Pierre Becquemin chuyn gia ph?u thu?t m?ch b?nh vi?n Henri Mondor Hospital, Paris. ?on ? mang theo nhi?u trang thi?t b? y t? hi?n ??i ?? lm t? thi?n v t?ng l?i cho b?nh vi?n Vi?t ??c, l?n ny cng v?i cc GS, bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c ? h?i ch?n ?i?u tr? cho 20 b?nh nhn v c 07 b?nh nhn ???c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch mu cng v?i cc GS bc s? Vi?t nam, t?t c? 07 b?nh nhn ???c ?i?u tr? ch? ph?i tr? chi ph t??ng ???ng v?i nh?ng ph?u thu?t thng th??ng, cn chi ph s? d?ng cc trang thi?t b? y t? hi?n ??i th khng ph?i tr?.

V?i nh?ng n? l?c c nhn Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE cho bi?t, ? k h?p tc v?i b?nh vi?n Vi?t ??c, tr??ng ??i h?c y khoa H n?i trong th?i gian t?i s? c nhi?u bc s? Vi?t nam ???c tham gia h?c t?p chuyn ngnh m?ch mu chuyn su trong l?nh v?c can thi?p m?ch, ch?n ?on v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh l m?ch mu t?i Php v u chu.

IPCV-ADVASE l m?t trong nh?ng t? ch?c phi Chnh ph?, h?p tc v?i Vi?t Nam trong su?t h?n 15 n?m qua. Ring ??i v?i B?nh vi?n Vi?t ??c, AIPCV-ADVASE ? gip ?? ?o t?o nhi?u th? h? Ph?u thu?t vin m?ch mu v Bc s? siu m m?ch, t? ch?c t?i b?nh vi?n Vi?t ??c nhi?u l?p ?o t?o pht tri?n m?ch mu cho cc tuy?n y t?, v?i gi?ng vin l cc chuyn gia hng ??u v? m?ch mu c?a Php, ?i?n hnh l GS J. M. Cormier./.timmachhc

hnh ?nh bu?i khm h?i ch?n

V?i nh?ng n? l?c c nhn Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE cho bi?t, ? k h?p tc v?i b?nh vi?n Vi?t ??c, tr??ng ??i h?c y khoa H n?i trong th?i gian t?i s? c nhi?u bc s? Vi?t nam ???c tham gia h?c t?p chuyn ngnh m?ch mu chuyn su trong l?nh v?c can thi?p m?ch, ch?n ?on v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh l m?ch mu, v ??t bi?t ?ng d?ng nhi?u thi?t b? hi?n ??i trong ph?u thu?t.

AIPCV-ADVASE l m?t trong nh?ng t? ch?c phi Chnh ph?, h?p tc v?i Vi?t Nam trong su?t h?n 15 n?m qua. Ring ??i v?i B?nh vi?n Vi?t ??c, AIPCV-ADVASE ? gip ?? ?o t?o nhi?u th? h? Ph?u thu?t vin m?ch mu v Bc s? siu m m?ch, t? ch?c t?i b?nh vi?n Vi?t ??c nhi?u l?p ?o t?o pht tri?n m?ch mu cho cc tuy?n y t?, v?i gi?ng vin l cc chuyn gia hng ??u v? m?ch mu c?a Php, ?i?n hnh l GS J. M. Cormier./.

V?i Khoa tim m?ch l?ng ng?c b?nh vi?n ?y l ho?t ??ng th??ng xuyn trong giao l?u h?c h?i v c?p nh?t k? thu?t ki?n th?c m?i, bn c?nh ? c?ng gi?i quy?t nh?ng ca kh ph?c t?p ,b?nh hi?m g?p khng ch? Vi?t nam m trn th? gi?i.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209