Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

(NL?0)- B?nh nhn Nguy?n V?n H., 32 tu?i, ? huy?n Nam Sch (H?i D??ng) b? v? tim ? ???c xu?t vi?n sau g?n 2 thng ?i?u tr?.

(NL?0)- Ngy 3-4, PGS.TS.BS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng Khoa Ph?u thu?t tim m?ch - l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i) cho bi?t, b?nh nhn Nguy?n V?n H., 32 tu?i, ? huy?n Nam Sch (H?i D??ng) b? v? tim ? ???c xu?t vi?n sau g?n 2 thng ?i?u tr?.

Tai n?n x?y ra vo ngy 17-2, trong lc ?ang lao ??ng n?n nhn b?t ng? b? my mc c?u ??p m?nh vo ng?c khi?n qu? tim g?n nh? v? ?i, bn trong qu? tim d?p nt. N?n nhn ???c chuy?n ??n c?p c?u v ph?u thu?t khu v cc t? ch?c v? nt bn trong qu? tim.

B?nh nhn v? tim sau h?i ph?c sau ca ph?u thu?t ??c bi?t

Tuy nhin do t?n th??ng qu n?ng n?, tim n?n nhn ? chuy?n sang giai ?o?n ho?i t? m?i ???c chuy?n ??n b?nh vi?n c?p c?u nn sau cu?c ??i ph?u thu?t tnh m?ng b?nh nhn H. v?n ti?p t?c b? ?e d?a. Sau g?n 2 thng ?i?u tr? tch c?c b?nh nhn H. ? th?c s? h?i ph?c. Cc k?t qu? ?nh gi v? lm sng, c?ng nh? siu m ch?n ?on cho th?y qu? tim c?a n?n nhn ? ho?t ??ng g?n nh? ng??i bnh th??ng.

Theo TS ??c, trung bnh m?i n?m b?nh vi?n ny ti?p nh?n t? 3- 5 ca v? tim nh?ng t?n th??ng ??n gi?n h?n nhi?u. V?i b?nh nhn H. sau khi xu?t vi?n b?nh nhn v?n c th? lao ??ng, tuy nhin s? l nh?ng cng vi?c nh? nhng h?n so v?i th?i ?i?m tr??c tai n?n.

-----

ngy 12/12/2011 sau 10 thng tnh tr?ng s?c kh?e c?a b?nh nhn Nguy?n V?n H hon ton h?i ph?c,anh H ni:" ti khng ngh? l ti s?ng ???c sau tai n?n hm ?, khi ???c ra vi?n ti c?m th?y mnh s?ng l may m?n l?m r?i, by gi? th s?c kh?e ti hon ton h?i ph?c v c th? tham gia nh?ng cng vi?c nh? trong gia ?nh".

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209