Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

? l ?nh gi c?a Ch? t?ch n??c Nguy?n Minh Tri?t trong chuy?n th?m v lm vi?c v?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c sng nay (ngy 17/5/2011).

Tham d? bu?i lm vi?c, c PGS. TS. Nguy?n Th? Xuyn, Th? tr??ng B? Y t?; ??i di?n V?n phng Ch? t?ch n??c, V?n phng Chnh Ph? v lnh ??o cc V?, C?c, V?n phng B? Y t?, Trung tm Truy?n thng Gio d?c s?c kh?e Trung ??ng.

PGS. TS. Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c ? thay m?t g?n 1.600 cn b?, cng nhn vin ch?c B?nh vi?n v cn b?, gi?ng vin Tr??ng ??i h?c Y H N?i ?ang cng tc t?i B?nh vi?n, bo co v?i Ch? t?ch n??c v? nh?ng k?t qu? ? lm ???c trong th?i gian qua: L B?nh vi?n chuyn khoa ??u ngnh v? ngo?i khoa, B?nh vi?n ? ???c ??u t? t?i ?a ?? khm ch?a b?nh. M?i ngy, B?nh vi?n ti?n hnh m? t? 130 - 150 ca b?nh hi?m ngho thu?c cc chuyn ngnh th?n kinh, tim m?ch, tiu ha, gan, th?n, ti?t ni?u, ch?n th??ng ch?nh hnh ??n nay, B?nh vi?n ? th?c hi?n ???c h?u h?t cc k? thu?t kh v? ngo?i khoa trong khu v?c v th? gi?i k? c? l?nh v?c ghp t?ng. T? ??u n?m 2010 ??n nay, B?nh vi?n ? ti?n hnh ghp thnh cng 38 ca th?n, 3 ca ghp gan, 1 ca ghp tim v 2 ca van tim.

?? ??t ???c nh?ng thnh cng trn, B?nh vi?n c m?t ??i ng? cn b? ???c ?o t?o r?t c? b?n ? trong n??c v ngoi n??c, th??ng xuyn c?p nh?t ki?n th?c chuyn su trong m?i l?nh v?c. Ngoi nhi?m v? khm ch?a b?nh, nghin c?u khoa h?c, ?o t?o cn b?, ch? ??o tuy?n, h?p tc qu?c t?, phng b?nh v qu?n l kinh t? trong y t?, B?nh vi?n cn l Trung tm vi?n tr??ng c?a Tr??ng ??i h?c Y H N?i, l n?i ?o t?o chnh c?a cc bc s? ngo?i khoa chuyn su. Ngoi cc l?p ?o t?o ti?n s?, th?c s?, bc s?, bc s? chuyn khoa I, chuyn khoa II, hng ngy B?nh vi?n cn c 100 - 150 bc s? trong v ngoi n??c h?c t?p v 250 - 300 sinh vin y khoa h?c t?p

Ghi nh?n nh?ng k?t qu? ? ??t ???c c?a ??i ng? y, bc s? B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c, ??c bi?t l 4 ca ghp t?ng (tim, gan th?n) t? ng??i ch?t no hi?n t?ng v?a qua, Ch? t?ch n??cNguy?n Minh Tri?t chc m?ng, bi?u d??ng nh?ng thnh cng v s? ti?n b? v? m?t y h?c c?a B?nh vi?n ni chung v ngnh Y t? ni ring. S? thnh cng c?a ca ghp ny ? ni ln ch?t l??ng chuyn mn v kinh nghi?m c?a ??i ng? cn b? B?nh vi?n. Ngoi ra, sau nhi?u l?n vo th?m ng??i nh n?m vi?n, Ch? t?ch n??c ?nh gi cao v?n ?? th?c hi?n Y ??c c?a ??i ng? bc s?, y t, ?i?u d??ng trong B?nh vi?n. Ch? t?ch n??c nh?n m?nh: Ng??i th?y thu?c c 2 vi?c quan tm, ? l, chuyn mn v Y ??c. C? 2 ?i?u ny, ? ???c B?nh vi?n th?c hi?n thnh cng.

Ch? t?ch N??c Nguy?n Minh Tri?t mong r?ng, cc ??n v? y t? m?nh nh? B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c s? tr? thnh cc Trung tm y t? chuyn su trong khu v?c v trn th? gi?i, lc ?, chng ta, khng ch? thu ht ???c ng??i dn trong n??c m c? n??c ngoi ??n khm v ?i?u tr?.

Tin: Hoi Ph??ng

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209