Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

???c t? ch?c ??nh k m?i n?m m?t l?n, H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu (ATCSA) n?m 2014 do Vi?t Nam ch? tr l di?n ?n chia s? ki?n th?c, kinh nghi?m y khoa mang t?m khu v?c v th? gi?i.

Theo ?, t? ngy 5 8/11, H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu - l?n th? 24 (The 24th ATCSA Congress) v?i ch? ?? M?t chu , m?t tri tim ? ???c t? ch?c tr?ng th? t?i Th? ? H N?i. H?i ngh? thu ht 1.022 ??i bi?u tham d?, trong ? c 612 ??i bi?u trong n??c, 410 ??i bi?u Qu?c t? ??n t? 30 Qu?c gia Chu v nh??ng chuyn gia n?i ti?ng ??n t?? nh??ng n?n y t? r?t pha?t tri?n nh? ???c, Pha?p, Anh, My?, U?c, A?o

C? h?i m?i cho th?y thu?c VN trong ph?u thu?t l?ng ng?c, tim m?ch - ?nh 1

Quang c?nh c?a H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu

H?i ngh? ny ???c ?nh gi l h?i ngh? hng ??u chu v? khoa h?c v qu?n l c?a ph?u thu?t l?ng ng?c, tim m?ch. ?y c?ng la? m?t di?n ?a?n l??n ?? cc bc s?, ph?u thu?t vin v ng???i tham d?? co? th? chia se? kinh nghi?m, kha?m pha?, ho?c ho?i thm nh??ng ti?n b? c?a y khoa trong ngnh ph?u thu?t tim m?ch, l?ng ng?c.

C? h?i m?i cho th?y thu?c VN trong ph?u thu?t l?ng ng?c, tim m?ch - ?nh 2

H?i ngh? vinh d? ?n ti?p b Nguy?n Th? Kim Ti?n, b? tr??ng b? Y t?
Trong 4 ngy lm vi?c, cc ??i bi?u tham d? h?i ngh? ? ???c nghe 243 bi bo co khoa h?c ?? c?p t??i nhi?u li?nh v??c trong chuyn nga?nh ph?u thu?t tim ma?ch, l?ng ng??c. Trong ?, nh?ng s? chia v? kinh nghi?m trong cng tc khm, ?i?u tr? cc b?nh nh?: B?nh tim b?m sinh, b?nh van tim, b?nh c? tim, b?nh ma?ch va?nh, ??ng ma?ch chu?, ph?u thu?t ghe?p ta?ng, b?nh ly? ?a ma?ch ma?u, b?nh ly? ph?i - trung th?t, ch?n th??ng v?t th??ng ma?ch ma?u, ca?c b?nh ly? hi?m g??p ???c ?? c?p, trao ??i v?i nh?ng khi?a ca?nh m??i nh?t, tin ti?n nh?t.
Cng v?i ?, cc ??ng du?ng khoa ho?c cng ngh? trong ch?n ?oa?n va? ?i?u tri? b?nh tim ma?ch, l?ng ng??c nh?: Can thi?p thay - s??a van tim qua da, ph?u thu?t xm l?n, can thi?p n?i ma?ch ma?u, ghe?p tim va? ghe?p kh?i tim ph?i, s?? du?ng t? ba?o g?c, siu m n?i soi ma?ch ma?u, vai tro? cu?a c??t l??p vi ti?nh, c?ng h???ng t?? trong ca?c b?nh tim b?m sinh va? m??c pha?i, nghin c??u c? ba?n v? gen - t? ba?o trong pha?t hi?n s??m ca?c b?nh tim ma?ch c?ng ???c ??a ra trao ??i m?t cch th?ng th?n, cng khai v ???c cc ??i bi?u tham d? ?nh gi cao.

C? h?i m?i cho th?y thu?c VN trong ph?u thu?t l?ng ng?c, tim m?ch - ?nh 3

GS.TS bc s? Bi ??c Ph pht bi?u t?i h?i ngh?
T?i h?i ngh?, GS.TS bc s? Bi ??c Ph, ch? t?ch H?i ph?u thu?t l?ng ng?c tim m?ch Vi?t Nam, ch? t?ch H?i cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch chu (ATCSA) nhi?m k? 2014 - 2015 cho bi?t: H?i ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Vi?t Nam ???c thnh l?p t? n?m 2005 v l m?t trong nh?ng h?i y h?c cn non tr?. Tuy nhin, v?i s? tham gia c?a ??i ng? y, bc s? ti n?ng, h?i ? c nh?ng b??c pht tri?n nhanh chng, ?p ?ng nhu c?u c?aX h?i v b?t k?p trnh ?? c?a cc n??c trong khu v?c. Hng n?m, h?i ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c Vi?t Nam ? th?c hi?n thnh cng trn 10.000 ca m? tim, mang l?i s? s?ng v ni?m hy v?ng cho hng ngn b?nh nhn m?c cc b?nh lin quan v? tim m?ch, l?ng ng?c.
C?ng theo GS.TS Bi ??c Ph, H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu l?n th? 24 (The 24th ATCSA Congress) v?i ch? ?? M?t chu , m?t tri tim ???c t? ch?c t?i Vi?t Nam l m?t vinh d? to l?n c?a ngnh y khoa n??c nh. ?y c?ng l c? h?i r?t t?t cho ca?c ba?c si? Vi?t Nam ????c ho?c ho?i, c?p nh?t ca?c thng tin m??i nh?t c?a n?n y khoa th? gi?i; l di?p ?? ca?c ??ng nghi?p trn kh??p th? gi??i ????c giao l?u va? hi?u bi?t thm v? th??c tra?ng va? tri?nh ?? cu?a ca?c th?y thu?c Vi?t Nam trong li?nh v??c tim ma?ch, l?ng ng??c, m?? ra ca?c c? h?i h??p ta?c, pha?t tri?n trong t??ng lai.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209