Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
altPh Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn ??n th?m, t?ng qu T?t Trung thu cho 70 b?nh nhi ?ang ?i?u tr? t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c. (?nh: Anh Tu?n/TTXVN)


Sng 6/9, nhn d?p T?t Trung thu 2014, ?y vin B? Chnh tr?, Ph Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn cng B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng Binh v X h?i Ph?m Th? H?i Chuy?n, Th? tr??ng B? Y t? Nguy?n Vi?t Ti?n v ??i di?n Qu? B?o tr? tr? em Vi?t Nam ? ??n th?m, t?ng qu cho tr? em ?ang ?i?u tr? t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.

B Nguy?n Th? Kim Ngn chc m?ng nh?ng thnh t?u ??t ???c c?a ngnh y t? ni chung v c?a B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c ni ring trong cng tc ch?m sc v b?o v? s?c kh?e nhn dn; ??ng th?i kh?ng ??nh B?nh vi?n l ??a ch? tin c?y c?a ng??i dn c? n??c, l ci ni c?a ngnh ngo?i khoa Vi?t Nam v khng ch? l n?i khm, ?i?u tr? cho b?nh nhn m cn l n?i ?o t?o nhn l?c cho ngnh y t?.

Ph Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn mong r?ng thng qua ch??ng trnh ph?i h?p gi?a Qu? B?o tr? tr? em v B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c, s? c nhi?u tr? ???c ph?u thu?t tim thnh cng; chc B?nh vi?n ti?p t?c pht huy cc thnh t?u ??t ???c ?? th?c hi?n t?t nhi?m v? ch?m sc v b?o v? s?c kho? nhn dn; ??ng th?i ph?n ??u tr? thnh ??n v? c uy tn khng ch? c?a Vi?t Nam m cn c?a cc n??c trong khu v?c.

Ph Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn ? trao 70 su?t qu cho cc chu ?ang ?i?u tr? b?nh t?i Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c, Khoa nhi c?a B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.

B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c l h?t nhn c? b?n c?a Ch??ng trnh "Tri tim cho em" v b?t ??u ph?u thu?t cho tr? thu?c ch??ng trnh t? n?m 2010.

T? thng 1/2011, B?nh vi?n b?t ??u t? ch?c cc ??t khm sng l?c, t? v?n mi?n ph b?nh tim b?m sinh ? cc vng su, vng xa, vng bin gi?i. Trung bnh m?i n?m, B?nh vi?n ? t? ch?c khm t? 4-6 ??t v?i t?ng s? 6.000-7.000 tr? em.

Ring n?m 2014, cc bc s? c?a b?nh vi?n ? th?c hi?n 11 chuy?n cng tc t?i b?n t?nh (H Giang, Cao B?ng, B?c K?n v H?i D??ng) th?c hi?n khm sng l?c b?nh tim b?m sinh cho g?n 10.000 l??t tr? em.

T?i B?nh vi?n, trung bnh m?i n?m ph?u thu?t cho h?n 100 tr? b? tim b?m sinh thu?c cc ch??ng trnh t? thi?n v?i chi ph ti tr? hng t? ??ng.

T? thng 4/2014, b?nh vi?n ? chnh th?c h?p tc v?i Qu? B?o tr? tr? em Vi?t Nam trong vi?c t? ch?c khm sng l?c v ph?u thu?t ?i?u tr? cho tr? b? tim b?m sinh c?a cc t?nh Cao B?ng, B?c K?n, Thanh Ha./.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209