Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Vi?t Nam th?c hi?n ca ghp tim th? gi?i ch?a t?ng ch?ng ki?n

(X h?i) - L?n ??u tin ? Vi?t Nam, ? c m?t ca ghp tim cho ng??i b? tim b?m sinh. V ??c bi?t h?n n?a ? em Phan Th? Tuy?n (27 tu?i, ? TP.Yn Bi) ng??i ???c ghp tim th? 11 ny l qu? tim n?m bn ph?i. Kp ph?u thu?t B?nh vi?n Vi?t ??c ? th?c hi?n thnh cng ca ghp tim k? l?, th?m ch ch?a t?ng ???c ghi nh?n trn y v?n th? gi?i ny.

Ca ghp tim khng th? khng lm

Khi bi?t ? ch?c ch?n c ng??i cho tim ?? ghp cho b?nh nhn Tuy?n, PGS-TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch, B?nh vi?n Vi?t-??c ? suy ngh? ph?i ghp qu? tim c?a ng??i cho bnh th??ng ra sao ?? c th? ?n kh?p vo v? tr qu? tim c? c qu nhi?u b?t th??ng.

Qu? tim ? ? n?m bn ph?i, l?i cn h?i t? t?t c? d? t?t n?ng nh?t: Th?t ph?i ???ng ra th? ??o g?c ??ng m?ch, thng sn nh? th?t ton b?, t?nh m?ch ph?i l?c ch? hon ton, h?p r?t kht ??ng m?ch ph?i. Khng ch? kh, m vi?c ph?u thu?t trn m?t c? th? ?eo ??ng b?nh t?t su?t 26 n?m qua v?i nhi?u l?n ch?t h?t, r?t y?u c?ng s? r?i ro cao.

alt

PGS-TS Nguy?n H?u ??c: "?y l ca ghp tim ??c bi?t nh?t m ti th?c hi?n trong 9 tr??ng h?p v?a qua"

V ?ng ni l ??n nay, trn th? gi?i, ch?a c tr??ng h?p ghp tim no t??ng t? ???c c?p nh?t. Nh?ng ngh? l?c v??n ln c?a b?nh nhn ? thc ??y PGS- TS Nguy?n H?u ??c quy?t tm d?n s?c c?u c ??n cng. Nhi?u bu?i tr?a ng ? b? b?a ?? phc th?o hng ch?c b?n v? ?? c th? tm ra m?t ph??ng n ghp t?i ?u. Phng lm vi?c c?a ng ??y nh?ng b?n nhp vo trn. S? kh kh?n c?a ca ghp nh? m?t thch th?c ??i v?i nh ph?u thu?t tim hng ??u ny.

ng khng th? th?y m?t c? h?i c th? c?u m l?i th? tay, d bi?t c th? ph?i thua cu?c. ng ch? ni v?i b? m? Tuy?n m?t cu: ?y l m?t ca ghp tim ?ng lm. Tuy?n b? b?nh tim t? khi m?i ra ??i. Gia ?nh ??a em t?i t?t c? cc b?nh vi?n chuyn khoa tim m?ch trong Nam, ngoi B?c.

Cc bc s? tim m?ch ??u ngnh trn c? n??c ??u ? ghi tn trn b?nh n c?a Tuy?n. Tuy nhin, cc d? t?t tim c?a Tuy?n khng th? s?a ch?a b?ng m? v qu nhi?u, qu n?ng. Tuy?n ch? cn cch s?ng chung v?i b?nh, ???c ngy no hay ngy ?. V?y m, m?i ng??i lun nhn th?y ? Tuy?n khng ch? l?c quan s?ng, m m?t s? tun th? ?i?u tr? hi?m c. B?nh nhn c?m nh?n ???c v? tnh tr?ng b?nh c?a mnh, t? ?o huy?t p, b?t m?ch, ?i?u tr? b?ng thu?c ? ???c bc s? k ??n v c?ng t? lin l?c v?i th?y thu?c khi x?y ra chuy?n, ?? bi?t cch x? tr.

Vo h?c THCS, s?c kh?e Tuy?n ? km ?i nhi?u, b? m? khuyn em ngh? ? nh, may ra cn c c? h?i s?ng v?i ng??i thn. B?i lc ?, c ch ? ngh? m?ng s?ng c?a ??a con mnh cn qu gi h?n vi?c ?i h?c. Th? nh?ng, Tuy?n khng nh?ng khng b? h?c, m cn h?c r?t gi?i. Tuy?n l h?c sinh chuyn ton, Tr??ng chuyn Nguy?n T?t Thnh (thnh ph? Yn Bi), c m?t trong ??i tuy?n thi h?c sinh gi?i c?a tr??ng.

R?i Tuy?n ti?p t?c thi ?? ??i h?c Kinh t? qu?c dn v?i s? ?i?m 26,5. Ngy Tuy?n xa b? m? v? H N?i h?c, c ch khng hnh dung ra con gi mnh s? s?ng ra sao v?i qu? tim lc no c?ng mong manh nh? v?y. Th?y Tuy?n quy?t tm h?c, c ch ch? cn bi?t ??ng vin con mnh. R?i ??n m?t ngy, trn gi?ng ???ng, khi Tuy?n h?c n?m th? 2, qu? tim khng cn ??p n?i, cc b?n ??a Tuy?n vo b?nh vi?n c?p c?u, bc s? ph?i s?c ?i?n cho ??p l?i.

Ba l?n nh? th?, l?n cu?i em m?i ch?u ngh? h?c v? nh. Nh?ng Tuy?n v?n ch?a ch?u khu?t ph?c, ng??i ? siu g?y, khng t? ?i l?i ???c, n?m trn gi??ng, nh?ng ? b?t ??u cu?c s?ng m?i b?ng cch gia s? cho cc em chu?n b? thi ??i h?c. Tuy?n b?o: Lc ph?i ngh?, em c?ng suy s?p l?m, v s? ph?i ph? thu?c vo m?i ng??i mi. Th? nn ph?i lm ?i?u g ?. V r?i, 6 h?c sinh m Tuy?n d?y km c?ng ??u ?? ??i h?c.

Con t?m nh? t? mi c?ng h?t, s?c l?c trong con ng??i Tuy?n c?ng d?n c?n, lin ti?p nh?ng l?n tai bi?n, l?n cu?i cng b? tai bi?n m?ch mu no, Tuy?n ph?i nh?p vi?n ?? h?i s?c. Khi Tuy?n ???c ??a ??n Trung tm Ph?u thu?t tim m?ch c?a B?nh vi?n Vi?t ??c, cc bc s? ? ch? ??nh ghp tim ?y l cch duy nh?t ?? c?u s?ng ng??i b?nh.

Qu? tim m?i cu?c ??i m?i

Hai l?n ??u ghp h?t, v ??n pht cu?i thn nhn ng??i cho tim ? thay ??i ki?n. L?n th? 3 c ng??i cho, b? c?a Tuy?n cng c con gi g?y g, ki?t s?c ??n khng ?i n?i vo bu?ng b?nh.

20 n?m theo ?u?i ??a con ch?a b?nh, b? m? Tuy?n ? bn nh, vay m??n ?? c ti?n cho con c c? h?i s?ng cu?i cng. B?i n?u l?n ny n?a v? tay khng, c th? Tuy?n khng tr? ???c ti?p. Tr??c gi? m?, Tuy?n l?i c??i l?c quan v?i anh Nguy?n Xun Vinh ?i?u d??ng tr??ng c?a khoa Ph?u thu?t tim m?ch: Anh Vinh ?i, l?n ny ch?c ch?n c? h?i em c. ?y l may m?n c?a em h?n so v?i m?i ng??i r?i. B? m? Tuy?n di theo bng con gi, r?i kp ph?u thu?t vo bu?ng m?, nh?ng nh m?t khng cht bu?n r?u. H? ? c m?t c con gi ?ng t? ho, ?ng ?nh ??i t?t c? ?? c?u l?y m?ng s?ng c?a em.

PGS-TS Nguy?n H?u ??c l m?t chuyn gia gi?i v? tim b?m sinh, ??ng th?i l m?t ph?u thu?t tim k? c?u. T? ch?t 2 trong 1 ? ? gip ng c ?p n cho bi ton ghp tim ny. Hai ?i?u kh nh?t c?a ca ghp ? ???c ng th?c hi?n thnh cng ngo?n m?c: ??o ng??c cu?ng m?ch tim v? bn tri cho ?ng v?i c?u t?o c?a qu? tim ???c ghp, sau ? t?o chn ?? ?? h? qu? tim m?i. Qu? tim m?i sau vi ngy ? ??p v b?m ???c mu trong c? th? ng??i ???c ghp.

Th? nh?ng qu? th?n, l ph?i v?n khng ho?t ??ng. Kh kh?n ny, PGS-TS Nguy?n H?u ??c c?ng ? l??ng tr??c. Qu? tim m?i ghp s?ng s? v?c ln, thay ??i g?n nh? hon ton c? th?. Nh?ng c? th? 26 n?m b? b?nh n?ng, ?i?u tr? nhi?u thu?c, nhi?u l?n ch?c l?y mu ? suy ki?t ??n cng. H?ng c?u trong mu c?ng bi?n d?ng ?? thch nghi, ch?c n?ng th?n, gan r?i lo?n, khng th? ph?c h?i m?t s?m m?t chi?u.

M?i ph??ng ti?n hi?n ??i nh?t trong khoa ? ???c huy ??ng h? tr? cho b?nh nhn Tuy?n. M?t bu?ng b?nh bnh th??ng k 7 8 gi??ng ? ???c thu x?p dnh ring cho Tuy?n ?? ??m b?o v trng. Th? r?i, qu? th?n cm 1 thng cu?i cng c?ng ch?u ho?t ??ng. Ba thng th? my, v?i r?t nhi?u l?n b? r?i l?i n?i v c? h h?p cn y?u, qu? tim m?i l?i p vo ph?i tri khi?n l ph?i ny cn y?u. Cu?i cng, Tuy?n ? cai ???c my th?. C? chn, c? tay ? teo v ph?i n?m trn gi??ng nhi?u ngy c?ng ? ???c nui d??ng h?i ph?c tr? l?i.

Tuy?n t?p co du?i chn, t?p g?p c?ng tay, r?i ch? ?i chn h?ng ho cho PV Bo Lao ??ng xem nh? b?ng ch?ng vi?c ? ph?c h?i hon ton sau ca ghp: Chn em ngy tr??c tm ti, g?n nh? ? ch?t r?i, ch? khng trng nh? nh? th? ny ?u. Hi?n nay, Tuy?n ?ang trong giai ?o?n ph?c h?i t?t v c th? ra vi?n ngay sau d?p ngh? l? 2.9. ? c ai ? h?i PGS-TS Nguy?n H?u ??c, nh?ng ca m? tim sau ? s?ng ???c bao lu?

ng ? tr? l?i r?ng: M?t ca ghp tim, sau ? s?ng 1 thng th ? l thnh cng v? m?t k? thu?t. Ph?u thu?t thnh cng, chng ti ? tr? l?i b?nh nhn cu?c s?ng v?i ch?t l??ng s?ng th?c s?.

Cn th?i gian s?ng c?a ng??i b?nh ko di ???c bao lu th ph?n l?n ph? thu?c vo ch? ?? dinh d??ng h?p l, sinh ho?t ?i?u ?? v cn b?ng c?a chnh ng??i b?nh. V?i b?nh nhn Phan Th? Tuy?n, c l? em s? l ng??i c?m nh?n ???c r nh?t s? thay ??i ch?t l??ng cu?c s?ng ?. Sau nh?ng n?m b?nh t?t tri?n min v?i nhi?u l?n c?p c?u, tai bi?n, gi? ?y s? ???c thay b?ng m?t cu?c s?ng kh?e m?nh, bnh th??ng ?ang ch? ?n em.

Cc b?nh vi?n trn c? n??c ??n nay th?c hi?n ???c 11 ca ghp tim, ring B?nh vi?n Vi?t- ??c ? th?c hi?n 9 ca. V ?y l ca ??c bi?t nh?t m PGS-TS Nguy?n H?u ??c ? ghp. Khng ch? l s? sng t?o trong k? thu?t, ch?a t?ng c trong y v?n, ng v cc thnh vin trong kp ph?u thu?t, ch?m sc sau ghp ? th?c hi?n ???c m?t k? tch.

H? ? vi?t ti?p cu chuy?n v? cu?c s?ng n?m th? 27 c?a m?t c gi ngh? l?c, l?c quan, ti n?ng v nh? ?i?u d??ng Vinh so snh: C gi nh? m?t cy bonsai qu m?c t? m?t h?t gi?ng ???c gieo trn ?, qua bao n?ng m?a ? m?c v ??ng v?ng vng nh? ngy hm nay

(Theo Lao ??ng)

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209