Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

C?u s?ng m?t du khch ng??i M? m?c b?nh hi?m ngho

Cc chuyn gia y t? nh?n ??nh ?y l m?t thnh cng c ngh?a c?a h? th?ng y t? Vi?t Nam v? m?t chuyn mn c?ng nh? ngh?a x h?i.

Cc bc s? B?nh vi?n H?u Ngh? Vi?t ??c v B?nh vi?n Vi?t Php v?a c?u s?ng m?t n? du khch ng??i M? khng may m?c b?nh t?c ??ng m?ch ph?i c?p tnh do huy?t kh?i.

Ph gio s? Nguy?n H?u ??c - Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c (B?nh vi?n H?u Ngh? Vi?t ??c) cho hay, ?y l m?t b?nh r?t c?p tnh, hi?m g?p v c nguy c? t? vong r?t cao.

B?nh nhn C.N. l m?t n? du khch 53 tu?i, ng??i M?, v?i ti?n s? b?nh l kh ph?c t?p.
alt
Cc bc s? m? c?p c?u cho b?nh nhn. (?nh: PV/Vietnam+)
Tr??c khi ??n Vi?t Nam, b ? qua th?m Thi Lan v ngay ? ? ? b? ng?t, kh th?. Sau khi ???c s? c?u, b?nh nhn th?y d? ch?u h?n v ti?p t?c chuy?n du l?ch sang Vi?t Nam.
Ngy 27/11, ngay khi xu?ng sn bay N?i Bi, b C.N. th?y kh th? v ?au ng?c t?ng ln r?t nhi?u nn quy?t ??nh ??n b?nh vi?n.
Sau khi qua m?t vi c? s? y t? ban ??u, b?nh nhn ???c chuy?n ??n B?nh vi?n Vi?t Php ngy 27/11 v?i ch?n ?on nghi nh?i mu c? tim.
B?ng cc th?m khm chuyn khoa, cc bc s? c?a B?nh vi?n Vi?t Php ch?n ?on b C.N. b? t?c ??ng m?ch ph?i c?p tnh kh n?ng do cc kh?i mu ?ng di chuy?n t? t?nh m?ch ? chn ph?i c?a b?nh nhn ln tim r?i vo c? hai ??ng m?ch ph?i.
Qua hai ngy ?i?u tr? n?i khoa, b?nh c?a b C.N. khng ?? v c bi?u hi?n ti?n tri?n n?ng ln, r?t nguy k?ch v c th? s?m t? vong.
B?nh vi?n Vi?t Php ? m?i cc chuyn gia c?a B?nh vi?n Vi?t ??c ??n h?i ch?n, th?ng nh?t chu?n ?on v quy?t ??nh chuy?n b?nh nhn sang B?nh vi?n Vi?t ??c ?? m? tim h? c?p c?u l?y cc kh?i mu ?ng ra kh?i ??ng m?ch ph?i.
M?c d b?nh nhn l ng??i n??c ngoi, song do tnh tr?ng b?nh qu n?ng, nn cc th? t?c hnh chnh ???c gi?i quy?t r?t nhanh, v ch? sau h?n 2 gi? t? khi ra quy?t ??nh, b?nh nhn ? ???c ??a ln bn m? c?a B?nh vi?n Vi?t ??c ngay trong ?m 29/11.
Ca m? tuy r?t ph?c t?p, song ? di?n ra kh?n tr??ng trong g?n 6 gi?, ?? hy v?ng c?u ???c tnh m?ng b?nh nhn. Sau ?, r?t nhi?u kh?i mu ?ng ? ???c cc bc s? l?y ra kh?i ??ng m?ch ph?i.
Di?n bi?n sau m? c?a b?nh nhn t??ng ??i thu?n l?i. Sau m? 3 ngy, b?nh nhn ? h?i ph?c v rt ???c my th? h? tr?. H?n 1 tu?n sau m?, b?nh nhn ? c th? d?y t? ?i l?i v ?n u?ng.
Cc th?m khm ki?m tra tim ph?i cho k?t qu? r?t t?t. T?i ngy 9/12, b C.N. ? ???c chuy?n sang Bangkok (Thi Lan) ti?p t?c ?i?u tr? tr??c khi tr? v? M?, theo yu c?u c?a Cng ty b?o hi?m M?. Hi?n nay, s?c kh?e c?a b?nh nhn v?n ?n ??nh.
Cc chuyn gia y t? nh?n ??nh ?y l m?t thnh cng c ngh?a c?a h? th?ng y t? Vi?t Nam v c?a hai B?nh vi?n Vi?t ??c v Vi?t Php, c? v? m?t chuyn mn c?ng nh? ngh?a x h?i.
???c bi?t, t?c ??ng m?ch ph?i n?ng c?p tnh do kh?i mu ?ng l m?t c?p c?u tim m?ch t g?p v r?t n?ng, v?i t? l? t? vong r?t cao n?u khng ???c ph?u thu?t k?p th?i.
Trong g?n 10 n?m, ?y l ca t?c ??ng m?ch ph?i th? hai ???c m? k?p th?i v c?u s?ng b?nh nhn t?i B?nh vi?n Vi?t ??c. ??ng th?i ?y c?ng l cc ca m? c?p c?u t?c ??ng m?ch ph?i c?p tnh ??u tin ? Vi?t Nam./.

Theo Thy Giang/Vietnam+

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209