Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

G?n 50 bc s? ???c chuyn gia Php ?o t?o v? ?i?u tr? b?nh l m?ch mu

alt

Ch? V? Th? Xuy?n (55 tu?i, l cng nhn xy d?ng) b? b?nh suy t?nh m?ch chi d??i 10 n?m qua. Th?i gian ??u, ch? ch? b? n?i gn chn, ?au m?i, kh ??ng. Nh?ng 2 3 n?m g?n ?y, m?c ?? ?au ngy cng t?ng, ?i chn b? xu?ng mu tr? nn tm th?m. Ch? ? nh?p vi?n t?i BV Vi?t - ??c (H N?i) v may m?n ???c ?on chuyn gia Php cng cc BS Khoa Ph?u thu?t tim m?ch - l?ng ng?c th?c hi?n can thi?p b?ng ph??ng php ??t nhi?t t?nh m?ch b?nh l b?ng sng cao t?n.

V?i ph??ng php ny, ch? Xuy?n c th? ?i l?i ???c ngay ngy hm sau, ch? khng ph?i h?u ph?u di ngy nh? ph?u thu?t thng th??ng. Sau khi m?, PGS - TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c ? h??ng d?n h?ng ngy ch? c?n s? d?ng t?t y khoa. ?i t?t c tc d?ng t?ng s?c p vo c? v vo thnh t?nh m?ch, trnh t?nh m?ch b? dn ra nhi?u v gy ? tr? dng mu tr? v? tim gy ph, ?au chn v chu?t rt. Ch? nn ?i vo ban ngy, lc lm vi?c v ?i l?i nhi?u; bu?i t?i, ngh? ng?i c th? b? ra ???c.

Ch? Xuy?n l 1 trong 2 ca b? suy t?nh m?ch ???c cc chuyn gia thu?c BV ?H Grenoble (Php) tr?c ti?p ?i?u tr? tu?n v?a qua t?i BV Vi?t - ??c b?ng ph??ng php ??t sng cao t?n. Ngoi ra, cc BS ny cn th?c hi?n 2 ca m? v 7 ca tim x? khc ??i v?i cc b?nh nhn b? b?nh m?ch mu t?i ?y. ??t b?ng song cao t?n v tim x? l cc k? thu?t hi?n ??i nh?t hi?n nay ?? ?i?u tr? b?nh l t?nh m?ch. B?ng vi?c tr?c ti?p ?i?u tr?, k?t h?p v?i cc bi gi?ng v? ph??ng php khm, siu m, ch?n ?on, can thi?p, 4 chuyn gia Php 2 BS ph?u thu?t v 2 BS n?i m?ch mu - ? trao ??i kinh nghi?m v?i 50 BS ??n t? nhi?u BV ? H N?i v cc t?nh ln c?n quan tm ??n l?nh v?c ny.

G?n 15 bi gi?ng c?a chuyn gia Php v Vi?t Nam t?p trung vo nh?ng ph??ng php m? v can thi?p m?i: ?i?u tr? b?nh l t?nh m?ch b?ng tim x? gy t?c m?ch ho?c ??t nhi?t b?ng sng cao t?n, lm c?u n?i thng ??ng t?nh m?ch trong ch?y th?n nhn t?o... GS Pierre Desoutter v cc gio s? Php ? t?ng cc ??ng nghi?p VN cu?n sch Siu m ch?n ?on b?nh l m?ch mu l?nh v?c chuyn su cn t ti li?u gi?ng d?y hi?n nay.

L?p t?p hu?n T?ng c??ng n?ng l?c ch?n ?on v ?i?u tr? b?nh h?c m?ch mu kha I ny do Hi?p h?i qu?c t? pht tri?n tim m?ch v Trung tm ?o t?o ch? ??o tuy?n BV Vi?t - ??c ph?i h?p t? ch?c t? ngy 17 22.11 v?a qua.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209