Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

(Chinhphu.vn) - Tr? em b? b?nh tim b?m sinh s? ???c h? tr? chi ph khm, ph?u thu?t timv c?ti?n ?n, ti?n ?i l?i trong m?i ??t khm, ph?u thu?t.

alt
?nh minh h?a

Th? t??ng Chnh ph? v?a ban hnhQuy?t ??nhv? chnh schh? tr? ph?u thu?t tim cho tr? em b? b?nh tim b?m sinh.

??i t??ng ???c h??ng chnh sch h? tr? ny l tr? em c Th? b?o hi?m y t?: Thu?c h? gia ?nh ngho; thu?c h? gia ?nh c?n ngho; thu?c di?n h???ng tr?? c?p ba?o tr?? xa? h?i h?ng thng theo quy ??nh c?a php lu?t.

Trong m?i ??t khm, ph?u thu?t tim, tr? em b? b?nh tim b?m sinh s? ???c h? tr? chi ph khm b?nh c lin quan ??n ph?u thu?t tim, chi ph ph?u thu?t tim. C? th?, Qu? b?o hi?m y t? thanh ton chi ph khm, ph?u thu?t tim theo quy ??nh c?a php lu?t v? b?o hi?m y t?; ngn sch ??a ph??ng thanh ton ph?n chi ph m Qu? b?o hi?m y t? khng thanh ton.

Ngoi ra, tr? em b? b?nh tim b?m sinh cn ???c h? tr? ti?n ?n, ti?n ?i l?i trong m?i ??t khm, ph?u thu?t tim. C? th?, ngn sch ??a ph??ng h? tr? ti?n ?n v?i m?c 50.000 ??ng/tr? em/ngy, trong th?i gian khng qu 15 ngy; ngn sch ??a ph??ng h? tr? ti?n ?i l?i theo gi ph??ng ti?n cng c?ng thng th??ng.

Vi?c khm b?nh c lin quan ??n ph?u thu?t tim v ph?u thu?t tim cho tr? em thu?c ??i t??ng c?a Quy?t ??nh ny ch? th?c hi?n t?i c? s? khm b?nh, ch?a b?nh c?a Nh n??c c k h?p ??ng khm b?nh, ch?a b?nh v?i t? ch?c b?o hi?m y t?.

Ngu?n kinh ph th?c hi?n chnh sch h? tr? ???c l?y t? Qu? b?o hi?m y t?; Ngn sch Nh n??c; Qu? b?o tr? tr? em, Qu? khm, ch?a b?nh cho ng??i ngho; h? tr? c?a cc t? ch?c, c nhn trong v ngoi n??c; cc ngu?n kinh ph h?p php khc.

Quy?t ??nh c hi?u l?c thi hnh t? ngy 20/11/2013.

ngu?n Chnh Ph?

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209