Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Khm v t? v?n ?i?u tr? b?nh l mach mu Chuyn gia Php

Trong 3 ngy (t? 10-13/7), ?on chuyn gia m?ch mu c?a Php ? khm v t? v?n mi?n ph cho h?n 40 b?nh nhn c b?nh l m?ch mu kh v ph?c t?p, ??ng th?i ph?i h?p v?i cc bc s? khoa PT tim m?ch v l?ng ng?c can thi?p v ?i?u tr? cho h?n 10 b?nh nhn t?i B?nh vi?n Vi?t ??c. ?y l ch??ng trnh h?p tc gi?a B?nh vi?n Vi?t ??c v Hi?p h?i pht tri?n Ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam , C?ng ha Php.

kham

?on chuyn gia sang B?nh vi?n Vi?t ??c khm mi?n ph b?nh v? m?ch mu t? ngy 10-13/7 g?m 4 chuyn gia, ph?u thu?t vin l cc bc s? n?i khoa, m?ch mu, ??n t? cc trung tm m?ch mu l?n c?a Php: ? th?m khm tr?c ti?p cho 42 b?nh nhn m?c b?nh m?ch mu ph?c t?p v t? v?n cho cc b?nh nhn ny. Ph?u thu?t v can thi?p bao g?m: 2 case m? thay Ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng, 02 case ?i?u tr? suy t?nh m?ch hi?n b?ng sng cao t?n RF (radio frequence), 01 case can thi?p n?i m?ch ?i?u tr? Ph?ng ?ng mach ch? - ch?u b?ng ??t stentgraft lo?i ch? Y, 01 case nt ph?ng ?M t? cung, 01 case nt d? d?ng TM cho kh?i d? d?ng m?ch vng ?i, mi l?n, 02 case can thi?p m?ch ngo?i bin (1 b?nh nhn nong ?m ?i nng P v m?t b?nh nhn nong ?m ch?u 02 bn, ??t stent ?m ch?u T) 1 b?nh nhn can thi?p tim b?t (mousse) ?i?u tr? gin t?nh m?ch chn, v 01 b?nh nhn m? gin t?nh m?ch nng c?a chn (phlebectomie). T?ng c?ng 11 b?nh nhn m? v can thi?p. K?t qu? ?i?u tr? r?t t?t, hi?n t?i cc b?nh nhn ?n ??nh, c 4 ca ???c xu?t vi?n ngay hm sau can thi?p.trong ??t khm ch?a ny, cc b?nh nhn ???c can thi?p m?ch mu ch? ph?i tr? chi ph t??ng ???ng v?i nh?ng ph?u thu?t thng th??ng.

canthiep

Theo PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t:sau 3 ngy lm vi?c t?i BV Vi?t ??c ngoi trao ??i c?p nh?t v? chuyn mn v? cc l?nh v?c ?i?u tr? n?i, ngo?i khoa, can thi?p v? cc b?nh l m?ch mu, cc chuyn gia ? ph?i h?p v?i cc bc s? BV Vi?t ??c ti?n hnh can thi?p m?ch mu khng c?n ph?u thu?t, ??c bi?t ? m?ch mu trung tm v m?ch ch? l ph??ng php ?i?u tr? kh v r?t tin ti?n trn th? gi?i. ?y l ph??ng php m?i ???c p d?ng ? Vi?t Nam t? ??u n?m nay v v?n ch?a ph? bi?n.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209