Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

alt

Ch??ng trnh h?p tc th??ng nin gi?a B?nh vi?n Vi?t ??c v Hi?p h?i pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam , C?ng ha Php ADVASE t? 18 n?m nay (trung bnh m?i n?m cc chuyn gia Php ??n Vi?t Nam t? 2 - 3 l?n).

L?n ny g?m 4 chuyn gia, ph?u thu?t vin l cc bc s? n?i khoa, m?ch mu, ??n t? cc trung tm m?ch mu l?n c?a Php (Paris, Nimes, Marseille, Grenoble).

$1 Lm vi?c v?i b?nh vi?n t? ngy 10 13/7/2013.

M?c ?ch: Nng cao hi?u qu? ph?c v? ng??i b?nh Vi?t Nam, l?n ny ban t? ch?c d? ki?n l bn c?nh vi?c khm, t? v?n v k?t h?p v?i cc bc s? B?nh vi?n Vi?t ??c ?? ?i?u tr? cho m?t s? b?nh m?ch mu ph?c t?p. Ban t? ch?c s? t? ch?c m?t bu?i khm t? v?n mi?n ph cho ng??i Vi?t Nam. ?? cng tc khm v t? v?n b?nh c?a cc chuyn gia ??t hi?u qu? cao. T? ch?c vo ngy: Chi?u th? 6 (12/07/2013) t? 14h ??n 17h30 v sng ngy th? 7 (13/07/2013), t? 9h30 ??n 11h.?? cng tc khm v t? v?n ??t hi?u qu? cao v ph?c v? ???c ?ng ??o ng??i b?nh. Cc bc s? khoa tim m?ch B?nh vi?n Vi?t ??c s? t? ch?c khm sng l?c vo ngy Th? 4 (10/07/2013 t? 8h ??n 15h30) t?i phng khm chuyn khoa tim m?ch Phng 127.Chi ph khm b?nh theo quy ??nh chung. Cc b?nh nhn nghi ng? ho?c c b?nh m?ch mu s? ???c h?n ?? cc chuyn gia khm v t? v?n vo chi?u 12 v sng 13. (N?u c?n lm cc th?m d siu m, xt nghi?m th d?ch v? s? ???c tnh nh? cc b?nh nhn bnh th??ng c?a b?nh vi?n.)

Do th?i gian c h?n nn chi?u 12/07/2013 ch? khm v t? v?n t?i ?a 50 b?nh nhn. Sng 13/07 l 25 b?nh nhn. ?u tin cc b?nh nhn n?ng v cc b?nh nhn ??ng k tr??c.

$1 ??a ch? lin h?:

?i?u d??ng: D??ng Hong Long (S?T: 0912444416)

Nguy?n Thu H (S?T: 0989135802)

Ho?c tham kh?o v ??ng k khm trn thng tin t?i website c?a khoa Tim m?ch.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209