Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Thnh l?p trung tm ?i?u ph?i qu?c gia v? ghp t?ng

???c Th? t??ng k quy?t ??nh cho php thnh l?p t? n?m 2011, tuy nhin ??n nay B? Y t? m?i chnh th?c thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i qu?c gia v? ghp b? ph?n c? th? ng??i ??t t?i B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i).
Sng 29/6, B? Y t? ? t? ch?c l? cng b? quy?t ??nh c?a Th? t??ng v? thnh l?p trung tm ny. ??ng th?i, B? c?ng ra m?t ban ch? ??o qu?c gia v? hi?n ghp b? ph?n c? th? ng??i.

M?i n?m n??c ta c hng nghn b?nh nhn ch? ghp t?ng. Tuy nhin, s? l??ng ng??i ???c ghp r?t t do hi?m ngu?n. L?y v d?, t? n?m 1999 ??n nay B?nh vi?n Vi?t ??c ? th?c hi?n 170 ca ghp th?n, trong ? ch? c 27 ng??i ???c ghp t? ng??i cho ch?t no. Trong s? 13 ca ghp gan ng??i l?n th ch? c 3 tr??ng h?p ng??i ch?t no cho gan...

vd1-1351659565-500x0-1372495959_500x0.jp
M?t ca ghp t?ng t?i B?nh vi?n Vi?t ??c. ?nh: Tr?n Ph??ng.

S? l??ng ng??i ???c ghp t?ng ? n??c ta ? m?c khim t?n, trong khi kh? n?ng k? thu?t c?a chng ta l c. Nhu c?u ???c ghp c?a ng??i dn r?t l?n, nh?ng ?p ?ng cn khim t?n. Kh kh?n ? ?y chnh l tm ngu?n hi?n t?ng. Nguyn nhn v nh?n th?c c?a ng??i dn v? hi?n m, b? ph?n c? th? ng??i, ??c bi?t l ? ng??i ch?t no cn h?n ch?, B? tr??ng Y t? Nguy?n Th? Kim Ti?n ni.

V th?, theo B? tr??ng, Trung tm ?i?u ph?i ghp b? ph?n c? th? ng??i qu?c gia s? l c?u n?i gi?a ng??i c nhu c?u v ng??i c kh? n?ng cho. ??ng th?i, trung tm s? truy?n thng ?? ng??i dn t? nguy?n hi?n. B? Y t? c?ng s? s?m xc ti?n thnh l?p h?i v?n ??ng hi?n ghp m, b? ph?n c? th? ng??i.

Tai n?n giao thng ? n??c ta qu l?n, ??c tnh m?i n?m trn c trn 10.000 ng??i thi?t m?ng. Ph?n l?n cc n?n nhn ??u l ng??i kho? m?nh, ? n??c ngoi ?y l ngu?n cho t?ng ch? y?u cn ? n??c ta s? ng??i ch?t no cho t?ng r?t t. R?t nhi?u ng??i ? ??ng k hi?n xc cho y h?c sau ch?t nh?ng hi?n t?ng l?i r?t t. ?i?u ny c?n thay ??i, m?t ng??i ch?t no c th? mang l?i s? s?ng cho khng ch? m?t ng??i, B? tr??ng Ti?n nh?n m?nh.

ng Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) c?ng cho bi?t, ch? ring t?i b?nh vi?n ng m?i n?m c g?n 1.000 ng??i t? vong do ch?t no nh?ng ng??i nh khng ??ng cho t?ng. Trong 4 n?m qua, m?i ch? c 14 ng??i ??ng cho t?ng. Trong ?, c m?t gia ?nh c hai ng??i ch?t no ? ch? ??ng hi?n.

Danh sch ng??i b?nh ch? ???c ghp t?ng m?i ngy m?t dy ln. Chng ta ? lm ch? ???c k? thu?t, v?n ?? l v?n ??ng ???c ng??i cho t?ng, nh? th? s? c r?t nhi?u m?ng s?ng ???c c?u, ng Quy?t ni.

??n nay c? n??c c 13 c? s? y t? ?? ?i?u ki?n ?? th?c hi?n cc k? thu?t ghp m, b? ph?n c? th? ng??i. Chi ph cho m?t ca ghp t?ng trong n??c ch? b?ng 1/4 so v?i nhi?u n??c pht tri?n v nhi?u n??c trong khu v?c. Nhu c?u ghp b? ph?n c? th? ng??i ? n??c ta l r?t l?n, c? n??c hi?n c kho?ng 6.000 ng??i b? suy th?n mn c?n ???c ghp th?n. V? ghp gan ch? tnh t?i m?t s? b?nh vi?n l?n ? H N?i ? c trn 1.500 ng??i c ch? ??nh ghp gan. Hi?n c? n??c c trn 5.000 ng??i ?ang ch? ???c ghp gic m?c.

Nam Ph??nghttp://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/nhip-song/thanh-lap-trung-tam-dieu-phoi-quoc-gia-ve-ghep-tang-2840506.html

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209