Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
Chi?u ngy 11/1/2012, Khoa PT Tim m?ch v L?ng ng?c B?nh vi?n Vi?t ??c ? tri?n khai l?n ??u tin k? thu?t ECMO (vi?t t?t t? Extra Corporeal Membrabe Oxygenation- trao ??i oxi ngoi c? th?) trong c?p c?u ng?ng th?, ng?ng tim ngo?i vi?n. Chi?u ngy 11/1/2012, Khoa PT Tim m?ch v L?ng ng?c B?nh vi?n Vi?t ??c ? tri?n khai l?n ??u tin k? thu?t ECMO (vi?t t?t t? Extra Corporeal Membrabe Oxygenation- trao ??i oxi ngoi c? th?) trong c?p c?u ng?ng th?, ng?ng tim ngo?i vi?n.

--------------------------------------------------------

B?nh vi?n Vi?t ??c ???c bi?t ??n l m?t trong nh?ng trung tm hi?n nay tri?n khai th??ng quy ph?u thu?t c?p c?u tim h? trong c? n??c v?i nhi?u ca ph?u thu?t tim nh? v?t th??ng tim n?ng, b?nh l van tim, ??ng m?ch ch? c?p c?u ph?c t?p 24/24.

Chi?u ngy 11/1/2012, Khoa PT Tim m?ch v L?ng ng?c B?nh vi?n Vi?t ??c ? tri?n khai l?n ??u tin k? thu?t ECMO trong c?p c?u ng?ng th?, ng?ng tim ngo?i vi?n.

???c tin BN Pham Th? H 29 tu?i - Long Bin - H N?i ?ang ???c h?i s?c c?p c?u t?i b?nh vi?n Tim - ?ng ? H N?i trong tnh tr?ng suy tim c?p ? giai ?o?n khng cn ?p ?ng v?i li?u php c?p c?u thng th??ng (dng thu?c tr? tim v h h?p nhn t?o). Kp can thi?p tim B?nh vi?n Vi?t ??c ? t?c t?c sang ti?n hnh th? thu?t c?p c?u t?i ch?. Sau m?t th?i gian r?t ng?n h? th?ng ECMO ???c thi?t l?p, cc ch? s? sinh hi?u b?nh nhn H sau ? t?m ?n ??nh. B?nh nhn ???c ??a v? B?nh vi?n Vi?t ??c ti?p t?c h?i s?c v ?i?u tr?.

???c bi?t ch? H pht hi?n b?nh l gin c? tim ???c 2 thng v ? ???c ?i?u tr? tch c?c t?i BV Tim ?ng ?. Tuy nhin do b?nh n?ng cng ngy cng ti?n tri?n x?u v c nguy c? t? vong s?m v tnh tr?ng c? th? khng th? ?p ?ng v?i li?u php ?i?u tr? h?i s?c c?p c?u thng th??ng, Ch? H ? nhi?u l?n ng?ng tim.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c ??t my ECMO ??ng m?ch ?i

Theo PGS.TS Nguy?n H?u ??c: ?y l l?n ??u tin b?nh vi?n tri?n khai c?p c?u b?nh nhn ng?ng tim ng?ng th? ngo?i vi?n ??u tin v thnh cng v?i k? thu?t ECMO ho?t ??ng khng c?n my, ngu?n ?i?n (th?c hi?n b?ng h? th?ng quay tay). ?i?u ny m? ra m?t h??ng m?i trong c?u s?ng ng??i b?nh c?p c?u ng?ng th?, ng?ng tim ngo?i vi?n t?i Vi?t Nam (c?ng ??ng, ???ng ph?) m v?i k? thu?t c?p c?u h?i s?c thng th??ng khng hi?u qu?.

           My ECMO quay tay

N?m 1970, Baffes v c?ng s? bo co vi?c s? d?ng thnh cng ECMO h? tr? ? tr? s? sinh b? d? t?t tim b?m sinh, sau khi ph?u thu?t. N?m 1975, Bartlett v c?ng s? ??u tin s? d?ng thnh cng ECMO ? tr? s? sinh suy h h?p n?ng, ECMO l h? th?ng my s? lm thay nhi?m v? tr?n oxy vo mu v tch kh cacbonic ra, r?i b?m vo h? th?ng m?ch mu (th?c ch?t l lm thay cng vi?c c?a tim v ph?i), ?em mu v oxy ??n kh?p c? th?. Ngy nay ECMO ???c bi?t ??n nh? m?t li?u php hi?n ??i trong vi?c c?p c?u h?i s?c nh?ng b?nh nhn c?n s? h? tr? ??t bi?t do tnh tr?ng tim suy n?ng khng ?p ?ng v?i thu?c, ho?c b?nh l ph?i khng ??m ???ng ???c vai tr trao ??i oxy cho c? th?. B?nh l c? tim c?n ?i?u tr? ?? tim ngh? ng?i ho?c l li?u php c?u n?i b?nh nhn ch? ghp tim.

 

           My ECMO quay tay

 

 

 

 

N?m 1970, Baffes v c?ng s? bo co vi?c s? d?ng thnh cng ECMO h? tr? ? tr? s? sinh b? d? t?t tim b?m sinh, sau khi ph?u thu?t. N?m 1975, Bartlett v c?ng s? ??u tin s? d?ng thnh cng ECMO ? tr? s? sinh suy h h?p n?ng, ECMO l h? th?ng my s? lm thay nhi?m v? tr?n oxy vo mu v tch kh cacbonic ra, r?i b?m vo h? th?ng m?ch mu (th?c ch?t l lm thay cng vi?c c?a tim v ph?i), ?em mu v oxy ??n kh?p c? th?. Ngy nay ECMO ???c bi?t ??n nh? m?t li?u php hi?n ??i trong vi?c c?p c?u h?i s?c nh?ng b?nh nhn c?n s? h? tr? ??t bi?t do tnh tr?ng tim suy n?ng khng ?p ?ng v?i thu?c, ho?c b?nh l ph?i khng ??m ???ng ???c vai tr trao ??i oxy cho c? th?. B?nh l c? tim c?n ?i?u tr? ?? tim ngh? ng?i ho?c l li?u php c?u n?i b?nh nhn ch? ghp tim.

 

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209