Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
Khi m?i ng??i xn xao bn ci t?t, cc bc s? khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c l?i cng nhau ln vng cao th?m b?nh nhn ngho. L?n khm sng l?c mi?n ph ny dnh cho 1.100 b?nh nhi ngho t?nh S?n La. Khi m?i ng??i xn xao bn ci t?t, cc bc s? khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c l?i cng nhau ln vng cao th?m b?nh nhn ngho. L?n khm sng l?c mi?n ph ny dnh cho 1.100 b?nh nhi ngho t?nh S?n La.
Rt ng?n kho?ng cch gi?a bc s? v?i ng??i b?nh
L?ch trnh cho nh?ng chuy?n khm sng l?c ? vng bin gi?i, t?nh ngho th??ng ???c s?p x?p tr??c nhi?u thng. Bc s? Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch, b?nh vi?n Vi?t ??c - H N?i chia s?: Vi?c t? ch?c khm sng l?c cho b?nh nhi ngho t?i ??a ph??ng r?t ph?c t?p Tiu ch c?a b?nh vi?n Vi?t ??c l ch?n cc t?nh xa, dn ngho, n?i ng??i dn t c c? h?i ti?p c?n v?i cc bc s? chuyn su. ? c?ng l cch ?? cc bc s? rt ng?n kho?ng cch gi?a ng??i th?y thu?c v?i b?nh nhn ngho.
?? ??m b?o t?t c? tr? em b? nghi m?c tim b?m sinh ??u ???c khm sng l?c b?i cc bc s?, chuyn gia trong l?nh v?c tim m?ch, lnh ??o cc ??a ph??ng ph?i tr?c ti?p xu?ng cc thn, b?n thng bo cho cc gia ?nh b?ng cch pht t? r?i, ku g?i qua h? th?ng loa pht thanh lng x, thng bo qua cc tr??ng h?c.
Cc bc s? b?nh vi?t Vi?t ??c khm sng l?c cho b?nh nhn tim b?m sinh
Bc s? ??c tm s?: Chng ti ??n v?i b?nh nhn vng xa, c?ng l cch ?? gip ?? cho ng??i b?nh m?t cch thi?t th?c, b?t nh?ng th? t?c phi?n h v gi?m chi ph cho ng??i b?nh. C nh?ng chuy?n ?i r?t ph?n kh?i, nh? l?n ?i Cao B?ng ? pht hi?n 70 tr??ng h?p tim b?m sinh, g?n 50% ???c nh ti tr? chi tr? ton b? chi ph ch?a tr? M?ng nh?t l cc bc s? pht hi?n nh?ng b?nh nhn tim b?m sinh ? giai ?o?n mu?n. Nh?ng tr??ng h?p ?, n?u khng ???c c?u ch?a k?p th?i s? khng cn c? h?i s?ng v tim h?ng, ph?i suy khng cch g c?u n?i, bc s? ??c k?.
Nh?ng con b?nh vng cao
? S?n La, nhi?u b?n vng xa cch n?i ?on bc s?, chuyn gia tim m?ch t? ch?c khm sng l?c hng tr?m cy s?, nh?ng nhi?u b m? ? v??t su?i, b?ng r?ng, ??u con ??n n?i khm b?nh. Ch? Qung Th? Mn 23 tu?i ? M??ng L?n, S?n La b?o: ??a con ??n ?? ???c cc bc s? gi?i khm cho. C b?nh th ch?a, khng b?nh cng m?ng. Khng t?n ti?n, khng ph?i xin gi?y t? khm b?nh, xa th? ch? xa n?a v?n ?i.
?i?u d??ng Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch, b?nh vi?n Vi?t ??c xc ??ng k?: Tr?i m?a rt t ti ng??i, th? m khng t m? chn ??t, ??u con t? trn ni xu?ng, b?t xe khch c? ngy tr?i m?i ??n ???c b?nh vi?n trung tm khm b?nh cho con. C?nh tnh ?ng th??ng v t?i nghi?p mu?n r?t n??c m?t.
Cc b m? ??ng k khm b?nh cho con
52/1.100 tr??ng h?p ???c cc bc s? k?t lu?n tim b?m sinh, trong ? c 49 tr??ng h?p ph?i m?. ?i?u m cc chuyn gia trong l?nh v?c tim m?ch bu?n nh?t l c 3 b b? tim b?m sinh giai ?o?n mu?n, c? 3 tr??ng h?p ??u khng cn c? h?i ch?a tr? n?a v b?nh ? qu n?ng.
Hi?n c 6 b?nh nhi tim b?m sinh ?ang ???c ?i?u tr? t?i khoa ph?u thu?t tim m?ch c?a b?nh vi?n Vi?t ??c. Cc bc s? ?ang chu?n b? ?n cc b?nh nhn trog danh sch khm sng l?c v?a qua ? c ch? ??nh m? t?i Vi?t ??c.
Bc s? Nguy?n H?u ??c chia s?: B?nh t?t khng lin quan g ??n nh?ng ngy l? t?t. V?i nhi?u b?nh nhn c? h?i s?ng ch? trong gang t?c, khng th? tr hon d ch? vi ngy, th?m ch vi gi?. V th?, bc s? lc no c?ng ? trong tm th? s?n sng ?ng ph v?i m?i tnh hu?ng, mong sao gip cho ng??i b?nh qua c?n hi?m ngho.
theo Xzone http://xzone.vn/Web/77/482/95904/Bac-si-thu-do-vat-va-huong-Tet-noi-reo-cao-.html
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209