Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

alt

Khoa tim m?ch- l?ng ng?c Vi?t ??c v?i s? h?p tc qu?c t? v?i cc chuyn gia ??u ngnh v? m?ch mu, B?nh vi?n v?a ti?n hnh khm b?nh v h?i ch?n 10 b?nh nhn ??ng th?i ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch trong hai ngy 4/11- 5/11 , d??i s? h? tr? c?a cc gio s? ??u ngnh ng??i Php thu?c H?i Pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam (AIPCV-ADVASE) v chu u .

?y l l?n th? t?, B?nh vi?n Vi?t ??c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch cho nhi?u b?nh nhn cng m?t lc. Can thi?p m?ch mu khng c?n ph?u thu?t, ??c bi?t ? m?ch mu trung tm v m?ch ch? l ph??ng php ?i?u tr? kh v r?t tin ti?n trn th? th? gi?i, m?i ???c p d?ng ? Vi?t Nam v ch?a ph? bi?n.

L?n ny, ?on AIPCV-ADVASE sang Vi?t Nam g?m cc chuyn gia: Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE; v GS.Jean-Marie Cardon (Nimes), ... ?on ? mang theo nhi?u trang thi?t b? y t? hi?n ??i ?? lm t? thi?n v t?ng l?i cho b?nh vi?n Vi?t ??c, l?n ny cng v?i cc GS, bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c ? h?i ch?n ?i?u tr? cho 10 b?nh nhn v c 07 b?nh nhn ???c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch mu cng v?i cc GS bc s? Vi?t nam, t?t c? 07 b?nh nhn ???c ?i?u tr? ch? ph?i tr? chi ph t??ng ???ng v?i nh?ng ph?u thu?t thng th??ng, cn chi ph s? d?ng cc trang thi?t b? y t? hi?n ??i th khng ph?i tr?.

alt

altCh??ng trnh khm, h?i ch?n, can thi?p v ph?u thu?t chuyn gia thng 11 alt

11z1

Khoa tim m?ch- l?ng ng?c Vi?t ??c v?i s? h?p tc qu?c t? v?i cc chuyn gia ??u ngnh v? m?ch mu, B?nh vi?n v?a ti?n hnh khm b?nh v h?i ch?n 10 b?nh nhn ??ng th?i ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch trong hai ngy 4/11- 5/11 , d??i s? h? tr? c?a cc gio s? ??u ngnh ng??i Php thu?c H?i Pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam (AIPCV-ADVASE) v chu u .

?y l l?n th? t?, B?nh vi?n Vi?t ??c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch cho nhi?u b?nh nhn cng m?t lc. Can thi?p m?ch mu khng c?n ph?u thu?t, ??c bi?t ? m?ch mu trung tm v m?ch ch? l ph??ng php ?i?u tr? kh v r?t tin ti?n trn th? th? gi?i, m?i ???c p d?ng ? Vi?t Nam v ch?a ph? bi?n.

L?n ny, ?on AIPCV-ADVASE sang Vi?t Nam g?m cc chuyn gia: Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE; v GS.Jean-Marie Cardon (Nimes), ... ?on ? mang theo nhi?u trang thi?t b? y t? hi?n ??i ?? lm t? thi?n v t?ng l?i cho b?nh vi?n Vi?t ??c, l?n ny cng v?i cc GS, bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c ? h?i ch?n ?i?u tr? cho 10 b?nh nhn v c 07 b?nh nhn ???c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch mu cng v?i cc GS bc s? Vi?t nam, t?t c? 07 b?nh nhn ???c ?i?u tr? ch? ph?i tr? chi ph t??ng ???ng v?i nh?ng ph?u thu?t thng th??ng, cn chi ph s? d?ng cc trang thi?t b? y t? hi?n ??i th khng ph?i tr?.

alt

V?i nh?ng n? l?c c nhn Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE cho bi?t, ? k h?p tc v?i b?nh vi?n Vi?t ??c, tr??ng ??i h?c y khoa H n?i trong th?i gian t?i s? c nhi?u bc s? Vi?t nam ???c tham gia h?c t?p chuyn ngnh m?ch mu chuyn su trong l?nh v?c can thi?p m?ch, ch?n ?on v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh l m?ch mu t?i Php v u chu.

IPCV-ADVASE l m?t trong nh?ng t? ch?c phi Chnh ph?, h?p tc v?i Vi?t Nam trong su?t h?n 15 n?m qua. Ring ??i v?i B?nh vi?n Vi?t ??c, AIPCV-ADVASE ? gip ?? ?o t?o nhi?u th? h? Ph?u thu?t vin m?ch mu v Bc s? siu m m?ch, t? ch?c t?i b?nh vi?n Vi?t ??c nhi?u l?p ?o t?o pht tri?n m?ch mu cho cc tuy?n y t?, v?i gi?ng vin l cc chuyn gia hng ??u v? m?ch mu c?a Php, ?i?n hnh l GS J. M. Cormier./.

alt

hnh ?nh bu?i khm h?i ch?n

alt

V?i nh?ng n? l?c c nhn Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE cho bi?t, ? k h?p tc v?i b?nh vi?n Vi?t ??c, tr??ng ??i h?c y khoa H n?i trong th?i gian t?i s? c nhi?u bc s? Vi?t nam ???c tham gia h?c t?p chuyn ngnh m?ch mu chuyn su trong l?nh v?c can thi?p m?ch, ch?n ?on v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh l m?ch mu, v ??t bi?t ?ng d?ng nhi?u thi?t b? hi?n ??i trong ph?u thu?t.

AIPCV-ADVASE l m?t trong nh?ng t? ch?c phi Chnh ph?, h?p tc v?i Vi?t Nam trong su?t h?n 15 n?m qua. Ring ??i v?i B?nh vi?n Vi?t ??c, AIPCV-ADVASE ? gip ?? ?o t?o nhi?u th? h? Ph?u thu?t vin m?ch mu v Bc s? siu m m?ch, t? ch?c t?i b?nh vi?n Vi?t ??c nhi?u l?p ?o t?o pht tri?n m?ch mu cho cc tuy?n y t?, v?i gi?ng vin l cc chuyn gia hng ??u v? m?ch mu c?a Php, ?i?n hnh l GS J. M. Cormier./.

V?i Khoa tim m?ch l?ng ng?c b?nh vi?n ?y l ho?t ??ng th??ng xuyn trong giao l?u h?c h?i v c?p nh?t k? thu?t ki?n th?c m?i, bn c?nh ? c?ng gi?i quy?t nh?ng ca kh ph?c t?p ,b?nh hi?m g?p khng ch? Vi?t nam m trn th? gi?i.

??c thm bo m?ng ??a tin


Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209