Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Cc bc s? BV Vi?t ??c ph?i h?p v?i bc s? BV ??i h?c Y H N?i tri?n khai thnh cng k? thu?t Hybrid trn m?t b?nh nhn cao tu?i b? ph?ng quai ??ng m?ch ch?.

(SKDS) - Cc bc s? Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c, B?nh vi?n (BV) Vi?t ??c ph?i h?p v?i cc bc s? Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i ? tri?n khai thnh cng k? thu?t Hybrid (cng lc ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch) trn m?t b?nh nhn cao tu?i b? ph?ng quai ??ng m?ch ch?. ?y c?ng l l?n ??u tin k? thu?t Hybrid ??t stent quai ??ng m?ch ch? ???c th?c hi?n thnh cng t?i Vi?t Nam.

???c c?u s?ng nh? k? thu?t Hybrid

B?nh nhn Nguy?n V?n H., 78 tu?i ? H N?i b? t?ng huy?t p v ph?i ?i?u tr? th??ng xuyn b?ng thu?c h?n 3 n?m nay. N?m 2011, ng ???c cc bc s? pht hi?n ph?ng ??ng m?ch ch? (?MC) b?ng v ph?ng quai ?MC ng?c trong l?n ?i ki?m tra huy?t p. ng ? ???c cc bc s? tim m?ch l?ng ng?c BV Vi?t ??c h?i ch?n v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php m? thay ?o?n m?ch nhn t?o ?MC b?ng t?i BV Vi?t ??c.
Do b?nh l ph?c t?p, ??ng th?i ph?ng c? quai ?MC ng?c (?o?n gi?a ??ng m?ch c?nh g?c tri v ??ng m?ch d??i ?n tri), ng H. ? ???c cc bc s? h?i ch?n l?n th? hai v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php nh?ng ch?a th? ti?n hnh ph?u thu?t thay quai ?MC lc ? ???c v b?nh nhn tu?i cao, s?c kh?e km, l?i v?a tr?i qua cu?c m? thay ?o?n phnh ?MC b?ng, khng th? ch?u ??ng m?t cu?c ??i ph?u l?n th? hai. ??u thng 8/2012, ng H. ph?i vo BV Vi?t ??c c?p c?u v ?au ng?c d? d?i, km theo ho nhi?u v khn ti?ng ni khng r.
Kp ph?u thu?t do PGS.TS. Nguy?n H?u ??c (ng??i th? hai t? tri sang) lm tr??ng kp ?ang ph?u thu?t b?c c?u n?i ??ng m?ch ch? - ??ng m?ch c?nh cho b?nh nhn H.

(SKDS) - Cc bc s? Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c, B?nh vi?n (BV) Vi?t ??c ph?i h?p v?i cc bc s? Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i ? tri?n khai thnh cng k? thu?t Hybrid (cng lc ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch) trn m?t b?nh nhn cao tu?i b? ph?ng quai ??ng m?ch ch?. ?y c?ng l l?n ??u tin k? thu?t Hybrid ??t stent quai ??ng m?ch ch? ???c th?c hi?n thnh cng t?i Vi?t Nam.

???c c?u s?ng nh? k? thu?t Hybrid

B?nh nhn Nguy?n V?n H., 78 tu?i ? H N?i b? t?ng huy?t p v ph?i ?i?u tr? th??ng xuyn b?ng thu?c h?n 3 n?m nay. N?m 2011, ng ???c cc bc s? pht hi?n ph?ng ??ng m?ch ch? (?MC) b?ng v ph?ng quai ?MC ng?c trong l?n ?i ki?m tra huy?t p. ng ? ???c cc bc s? tim m?ch l?ng ng?c BV Vi?t ??c h?i ch?n v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php m? thay ?o?n m?ch nhn t?o ?MC b?ng t?i BV Vi?t ??c.
Do b?nh l ph?c t?p, ??ng th?i ph?ng c? quai ?MC ng?c (?o?n gi?a ??ng m?ch c?nh g?c tri v ??ng m?ch d??i ?n tri), ng H. ? ???c cc bc s? h?i ch?n l?n th? hai v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php nh?ng ch?a th? ti?n hnh ph?u thu?t thay quai ?MC lc ? ???c v b?nh nhn tu?i cao, s?c kh?e km, l?i v?a tr?i qua cu?c m? thay ?o?n phnh ?MC b?ng, khng th? ch?u ??ng m?t cu?c ??i ph?u l?n th? hai. ??u thng 8/2012, ng H. ph?i vo BV Vi?t ??c c?p c?u v ?au ng?c d? d?i, km theo ho nhi?u v khn ti?ng ni khng r.
Kp ph?u thu?t do PGS.TS. Nguy?n H?u ??c (ng??i th? hai t? tri sang) lm tr??ng kp ?ang ph?u thu?t b?c c?u n?i ??ng m?ch ch? - ??ng m?ch c?nh cho b?nh nhn H.
K?t qu? ch?p Xquang tim ph?i cho th?y ?o?n m?ch ? quai ?MC ph?ng l?n h?n, c nguy c? d?a v?. Cc bc s? ??ng tr??c m?t thch th?c: n?u khng m? khi huy?t p t?ng cao kh?i ph?ng s? v?, b?nh nhn s? t? vong nhanh chng. Nh?ng n?u m?, v?i ti?n s? b?nh l c?a b?nh nhn H., c?ng thm ph?u thu?t thay quai ?MC l?i l ph?u thu?t c nguy c? r?t cao, c? h?i s?ng cho b?nh nhn l r?t t. ?? c?u s?ng ng??i b?nh, gi?i php t?i ?u nh?t lc ny l ?ng d?ng k? thu?t Hybrid: v?a ph?u thu?t v?a can thi?p m?ch ?? ??t stent Graft b?t kh?i ph?ng.
K? thu?t ??nh cao gi?a ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch


PGS. TS. Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c, BV Vi?t ??c cho bi?t, ph?ng ?MC ng?c ???c phn lo?i theo cc ?o?n c?a ?MC: ?MC ln, quai ?MC hay ?MC xu?ng; trong ? ph?ng quai ?MC l hi?m g?p v kh ?i?u tr? nh?t. Quai ?MC ph?ng do nhi?u nguyn nhn: x? v?a ??ng m?ch, ti?n s? ch?n th??ng, vim nhi?m ho?c c th? l h?u qu? c?a bc tch ?MC. Ph?ng quai hay ?MC xu?ng c th? ? p vo kh qu?n hay ph? qu?n chnh v lm l?ch kh qu?n gy th? rt, ho, kh th?, ho ra mu ho?c vim ph?i ti pht. H?u qu? n?ng n? nh?t c?a ph?ng ?MC ng?c l n?t (d?a v?) ho?c v?. Khi ti ph?ng d?a v? s? gy ?au nhi?u ? quanh vng c ti ph?ng. Khi v? s? gy ?au d? d?i v s?c n?ng. Ng??i b?nh s? t? vong nhanh chng n?u khng ???c x? tr k?p th?i.

C?ng theo PGS. TS. Nguy?n H?u ??c, ph?u thu?t thay quai ?MC l th? thu?t c nguy c? cao do ph?u thu?t thu?c lo?i n?ng nh?t c?a m? tim v?i nhi?u bi?n ch?ng trn ph?i, th?n, no v cc c? quan khc, do ph?i gi?m ho?c ng?ng c?p mu cho nhi?u c? quan trong khi m?. Gi?i php can thi?p tim m?ch ??t stent ?? b?t kh?i ph?ng, tuy nh? nhng v ?? bi?n ch?ng h?n ph?u thu?t r?t nhi?u song c?ng khng th? th?c hi?n ???c, v khi ??a stent vo s? b?t cc m?ch mu nui no, b?nh nhn s? t? vong ngay l?p t?c. Nh? v?y, mu?n lm can thi?p tim m?ch th ph?i k?t h?p cng lc 2 k? thu?t: v?a ph?u thu?t b?c c?u n?i ??ng m?ch ch? - ??ng m?ch c?nh v?a can thi?p m?ch ?? ??t ???c stent Graft b?t kh?i ph?ng quai ?MC (k? thu?t Hybrid).

Hai kp ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch ? ti?n hnh ??ng th?i ?? ??t stent Graft cho b?nh nhn H. t?i Phng m? tim, BV Vi?t ??c. Kp ph?u thu?t do PGS. TS. Nguy?n H?u ??c lm tr??ng kp ti?n hnh m? vng c?, b?c c?u ??ng m?ch c?nh tri vo ??ng m?ch c?nh ph?i, t?c l chuy?n dng mu nui no bn tri ?i theo con ???ng khc b?ng m?ch nhn t?o, ??ng th?i m? b?c l? ??ng m?ch ch?u ph?i ?? l?y ???ng vo cho can thi?p tim m?ch. Sau ? kp can thi?p do TS. BS. Nguy?n Ln Hi?u, Ph Gim ??c Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i ??t stent Graft qua ??ng m?ch ?i ph?i ln quai ?MC ?? b?t kh?i ph?ng. Khi ?, do ? ???c lm c?u n?i, stent Graft cho php b?t cc l? m?ch t? nhin c?a b?nh nhn, b?nh nhn khng x?y ra b?t k? bi?n ch?ng g trong su?t qu trnh th?c hi?n k? thu?t.

Ngay sau m?, b?nh nhn huy?t ??ng ?n ??nh v ???c rt my th? sau 12 gi?. PGS. TS. Nguy?n H?u ??c cho bi?t, v?i k? thu?t ny h?u ph?u s? nh? nhng h?n r?t nhi?u v ph?u thu?t ??n gi?n, ch? m? m?t l? nh? ? vng c? v vng b?n (so v?i ph?u thu?t kinh ?i?n ph?i m? x??ng ?c v m? ng?c, vi?c ch?m sc h?u ph?u s? r?t n?ng). Qu trnh gy m c?ng ??n gi?n h?n r?t nhi?u. B?nh nhn trnh ???c m?t cu?c m? l?n, nhanh h?i ph?c s?c kh?e v ra vi?n, nh?t l ??i v?i b?nh nhn cao tu?i, th? tr?ng y?u nh? b?nh nhn H.

Ph?ng ??ng m?ch ch? ng?c.

Mang l?i l?i ch v c? h?i cho ng??i b?nh

Theo TS. BS. Nguy?n Ln Hi?u, Ph Gim ??c Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i, v?i nh?ng b?nh l tim m?ch ph?c t?p, c?n ph?i ti?n hnh thng tim lm ch?n ?on ho?c c?n ph?i ch?p v ??t stent; trong qu trnh can thi?p tim m?ch, n?u c bi?n ch?ng x?y ra ho?c c b?nh l k?t h?p th ph?i chuy?n b?nh nhn t? trung tm can thi?p tim m?ch ??n n?i c th? ph?u thu?t ???c ?? gi?i quy?t nn m?t th?i gian lm th? t?c, t?n km h?n, ?? r?i ro trn ???ng di chuy?n cao h?n.
Cc ph?u thu?t k?t h?p (Hybrid operation) s? mang l?i l?i th? kinh t? v an ton cho ng??i b?nh. Ng??i b?nh thay v ph?i lm t?ng k? thu?t t?i cc b?nh vi?n khc nhau th nay ? c th? th?c hi?n trong m?t ca m? ph?i h?p can thi?p ngay t?i phng m? c trang b? h? th?ng my can thi?p tim m?ch di ??ng. V?i tnh tr?ng qu t?i b?nh nhn nh? hi?n nay, dng h? th?ng can thi?p tim m?ch di ??ng c th? gi?m gi thnh, ?ng c?u ???c k?p th?i khi c bi?n ch?ng, TS. Hi?u cho bi?t.

C th? ni k? thu?t Hybrid m? ra m?t tri?n v?ng m?i cho chuyn ngnh tim m?ch Vi?t Nam th?c hi?n ???c cc ca m? ph?c t?p: can thi?p - ph?u thu?t ??ng th?i, ngang t?m nh? cc trung tm tim m?ch l?n trong khu v?c v trn th? gi?i.

Bi v ?nh:Mai Linh

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209