Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c H?i th?o can thi?p m?ch 4/8/2012

H?i th?o can thi?p m?ch 4/8/2012

Email In PDF.
hoith

C? h?i gi?m chi ph y t? cho b?nh nhn ?i?u tr? tim m?ch

(LV) Ngy 4/8/2012, cng ngh? ch?p m?ch h? tr? ph?u thu?t m?i nh?t ? ???c gi?i thi?u t?i b?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i. ?y l c? h?i ?? b?nh nhn ngho c th? ti?p c?n v?i nh?ng cng ngh? tin ti?n nh?t hi?n nay trong vi?c ?i?u tr? b?nh tim m?ch v?i chi ph r? h?n r?t nhi?u.

Cng ngh? ny ? ???c gi?i thi?u trong H?i th?o v? Can thi?p tim m?ch ?ng d?ng trn H? th?ng Mini Cathlab OEC 9900 MD t?i B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i. H?i th?o do T?p ?on General Elictric (GE Hoa K?) ph?i h?p v?i B?nh vi?n Vi?t ??c t? ch?c. H?i th?o c s? tham d? c?a cc gio s?, ti?n s? ??u ngnh v? tim m?ch. ?y l d?p ?? cc nh khoa h?c, chuyn gia trao ??i kinh nghi?m ?? c?i thi?n quy trnh can thi?p tim m?ch v gi?m gi thnh y t?. ??ng th?i, H?i th?o c?ng gi?i thi?u t?i b?nh vi?n my OEC 9900 Mini Cath Lab, h? th?ng ch?p m?ch h? tr? ph?u thu?t tin ti?n c?a GE. H?i th?o cn t? ch?c truy?n hnh tr?c ti?p cc ca can thi?p tim m?ch t? phng m? s? d?ng thi?t b? c?a GE.


hoith

C? h?i gi?m chi ph y t? cho b?nh nhn ?i?u tr? tim m?ch

(LV) Ngy 4/8/2012, cng ngh? ch?p m?ch h? tr? ph?u thu?t m?i nh?t ? ???c gi?i thi?u t?i b?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i. ?y l c? h?i ?? b?nh nhn ngho c th? ti?p c?n v?i nh?ng cng ngh? tin ti?n nh?t hi?n nay trong vi?c ?i?u tr? b?nh tim m?ch v?i chi ph r? h?n r?t nhi?u.

Cng ngh? ny ? ???c gi?i thi?u trong H?i th?o v? Can thi?p tim m?ch ?ng d?ng trn H? th?ng Mini Cathlab OEC 9900 MD t?i B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i. H?i th?o do T?p ?on General Elictric (GE Hoa K?) ph?i h?p v?i B?nh vi?n Vi?t ??c t? ch?c. H?i th?o c s? tham d? c?a cc gio s?, ti?n s? ??u ngnh v? tim m?ch. ?y l d?p ?? cc nh khoa h?c, chuyn gia trao ??i kinh nghi?m ?? c?i thi?n quy trnh can thi?p tim m?ch v gi?m gi thnh y t?. ??ng th?i, H?i th?o c?ng gi?i thi?u t?i b?nh vi?n my OEC 9900 Mini Cath Lab, h? th?ng ch?p m?ch h? tr? ph?u thu?t tin ti?n c?a GE. H?i th?o cn t? ch?c truy?n hnh tr?c ti?p cc ca can thi?p tim m?ch t? phng m? s? d?ng thi?t b? c?a GE.

Mini-Cathlab OEC 9900 MD l thi?t b? ch?p hnh k? thu?t s? di d?ng v hi?n ??i, mang l?i ch?t l??ng hnh ?nh v??t tr?i v tnh ?ng d?ng linh ho?t trong cc tr??ng h?p ?i?u tr? lm sng, ph?u thu?t, can thi?p m?ch.

Theo PGS.TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch v L?ng ng?c B?nh vi?n Vi?t ??c, my Mini-Cathlab OEC 9900 MD g?n nhe, d? dng di chuy?n ???c (thay v b?nh nhn ph?i di chuy?n ??n my c? ??nh) nn c th? s? d?ng m?i n?i, m?i lc thu?t ti?n h? tr? ph?u thu?t v ?i?u tr? tim m?ch. Khng nh?ng th?, cng ngh? ny cho php tri?n khai ph?u thu?t v trng v?i nhi?u nhm ph?u thu?t. Ngoi ra, my c gi thnh r? h?n m?t n?a so my c? ??nh v v?y chi ph cho m?t ca ph?u thu?t tim m?ch s? gi?m, gip b?nh nhn c th? ti?p c?n v?i nh?ng thi?t b? y t? hi?n ??i d? dng h?n, nh?t l nh?ng, b?nh nhn ngho ? vng su vng xa.

can

ng Sandeep Chalke Ph Ch? t?ch GE Healthcare GE cam k?t trong vi?c h? tr? cc b?nh vi?n Vi?t Nam nng cao ch?t l??ng khm ch?a b?nh cho cc b?nh nhn. ng c?ng kh?ng ??nh, hi?n nay, trnh ?? chuyn mn c?a ??i ng? bc s? Vi?t Nam khng thua km g cc n??c c ngnh y h?c pht tri?n, nn c th? s? d?ng t?t nh?ng cng ngh? y t? m?i c?a th? gi?i. Ngy ??u th? nghi?m trn h? th?ng di ??ng ny v?i 6 tr??ng h?p b?nh nhn m?c b?nh tim, m?ch n?ng ??u thnh cng l m?t v d?.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209