Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Ch??ng trnh khm, h?i ch?n, can thi?p v ph?u thu?t chuyn gia thng 10

Khoa tim m?ch- l?ng ng?c Vi?t ??c v?i s? h?p tc qu?c t? v?i cc chuyn gia ??u ngnh v? m?ch mu, B?nh vi?n v?a ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch cho 07 b?nh nhn trong hai ngy 07/7- 08/7, , d??i s? h? tr? c?a cc gio s? ??u ngnh ng??i Php thu?c H?i Pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam (AIPCV-ADVASE) v chu u (FRCS).

?y l l?n th? hai, B?nh vi?n Vi?t ??c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch cho nhi?u b?nh nhn cng m?t lc. Can thi?p m?ch mu khng c?n ph?u thu?t, ??c bi?t ? m?ch mu trung tm v m?ch ch? l ph??ng php ?i?u tr? kh v r?t tin ti?n trn th? th? gi?i, m?i ???c p d?ng ? Vi?t Nam v ch?a ph? bi?n.

L?n ny, ?on AIPCV-ADVASE sang Vi?t Nam g?m 02 gio s?, bc s?: Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE; v GS.Jean-Pierre Becquemin chuyn gia ph?u thu?t m?ch b?nh vi?n Henri Mondor Hospital, Paris. ?on ? mang theo nhi?u trang thi?t b? y t? hi?n ??i ?? lm t? thi?n v t?ng l?i cho b?nh vi?n Vi?t ??c, l?n ny cng v?i cc GS, bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c ? h?i ch?n ?i?u tr? cho 20 b?nh nhn v c 07 b?nh nhn ???c ti?n hnh ph?u thu?t v can thi?p m?ch mu cng v?i cc GS bc s? Vi?t nam, t?t c? 07 b?nh nhn ???c ?i?u tr? ch? ph?i tr? chi ph t??ng ???ng v?i nh?ng ph?u thu?t thng th??ng, cn chi ph s? d?ng cc trang thi?t b? y t? hi?n ??i th khng ph?i tr?.

V?i nh?ng n? l?c c nhn Gio s? Pierre Desoutter Ch? t?ch H?i AIPCV-ADVASE cho bi?t, ? k h?p tc v?i b?nh vi?n Vi?t ??c, tr??ng ??i h?c y khoa H n?i trong th?i gian t?i s? c nhi?u bc s? Vi?t nam ???c tham gia h?c t?p chuyn ngnh m?ch mu chuyn su trong l?nh v?c can thi?p m?ch, ch?n ?on v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh l m?ch mu t?i Php v u chu.

IPCV-ADVASE l m?t trong nh?ng t? ch?c phi Chnh ph?, h?p tc v?i Vi?t Nam trong su?t h?n 15 n?m qua. Ring ??i v?i B?nh vi?n Vi?t ??c, AIPCV-ADVASE ? gip ?? ?o t?o nhi?u th? h? Ph?u thu?t vin m?ch mu v Bc s? siu m m?ch, t? ch?c t?i b?nh vi?n Vi?t ??c nhi?u l?p ?o t?o pht tri?n m?ch mu cho cc tuy?n y t?, v?i gi?ng vin l cc chuyn gia hng ??u v? m?ch mu c?a Php, ?i?n hnh l GS J. M. Cormier./.

   


? l ?nh gi c?a Ch? t?ch n??c Nguy?n Minh Tri?t trong chuy?n th?m v lm vi?c v?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c sng nay (ngy 17/5/2011).

   

Ngy 19/4, khi chng ti c m?t t?i Khoa Ph?u thu?t tim m?ch, l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t - ??c), b?nh nhn Nguy?n V?n X v?a ???c ghp tim hm 15/4 ? hon ton ?n ??nh v ?i l?i bnh th??ng.

Ca ghp tim ??u tin do B?nh vi?n Vi?t - ??c ti?n hnh ny r?t ??c bi?t. Khi gia ?nh n?n nhn ??ng hi?n t?ng, th?i gian cn r?t ng?n, l?i l nhm mu B nn r?t hi?m b?nh nhn c cng nhm mu ?? nh?n. Cc bc s? c?a B?nh vi?n Vi?t - ??c ? lin l?c ??n nhi?u b?nh vi?n ?? tm b?nh nhn nhm mu B c?n thay tim, nh?ng khng c.

Lc ny, PGS.TS. Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch, l?ng ng?c nh? ??n m?t b?nh nhn t?ng vo vi?n c?p c?u vi thng tr??c v suy tim n?ng ? H?i Phng ? ph?i v? nh, ?? l?p t?c lin l?c v ??a ng X. ln H N?i. Lc ny, ng X. ? b? suy tim ? giai ?o?n nguy k?ch, c nguy c? ??t t? cao. ng X. ? m?t ng? hng thng, b? ?n, tinh th?n suy s?p n?ng n?, nn ch? 1 thng ? s?t 16kg, ph?i n?m li?t gi??ng v khng th? ni chuy?n qu 10 pht. Ngoi ra, ng cn b? suy th?n ?? 2, nn r?t kh l??ng tr??c trong vi?c gy m, th?i gian ph?u, thu?c h?u ph?u.

Ci kh c?a cu?c ph?u thu?t ny cn l s? chnh l?ch tu?i kh cao gi?a ng??i cho v ng??i nh?n (g?n 30 tu?i), h?n n?a, b?nh nhn ???c nh?n ghp ? ? ?? tu?i th??ng khng ghp tim n?a trn th? gi?i. V th?, m?t s? chuyn gia ???c m?i ??n ? l?c ??u khng tin vo s? thnh cng c?a ca ph?u thu?t, nh?t l lo l?ng v th?n c th? cng suy trong qu trnh ghp.

Nh?ng v?i quy?t tm cao, cc kip ph?u thu?t g?m g?n 30 ng??i ? kh?n tr??ng b?t tay tri?n khai. Do th?i gian chu?n b? g?p gp, cc bc s? ph?i lm ton b? xt nghi?m cho b?nh nhn ngay trong ?m: t? mu, ph?i, ??n da li?u, mi?n d?ch v.v ?? ca m? b?t ??u ?ng d? ??nh.

PGS.TS. Nguy?n H?u ??c cho bi?t: "B?nh nhn cho m?t s? n?i t?ng nn 4 ca ph?u thu?t ???c ti?n hnh cng lc. ?y l ca ??u tin ? b?nh vi?n v l ca th? 3 trong n??c, l?i l ca kh, trong khi th?i gian b?o qu?n tim r?t ng?n, ch? 10 pht, cng ??t ra cho cc th?y thu?c thch th?c r?t l?n bn c?nh s?c p tm l".

Nh?ng v?i s? chu?n b? nhi?u n?m cng v?i kinh nghi?m ph?i h?p t?t trong gy m, ph?u thu?t tim h? nhi?u tr??ng h?p n?ng, ??c bi?t l tay ngh? h?n 20 n?m c?a PGS.TS. Nguy?n H?u ??c, t?ng ???c tu nghi?p ? Php, ng cng cc c?ng s? ? ti?n hnh cu?c ph?u thu?t ny thnh cng ngoi mong ??i ch? sau 2 gi? ??ng h?. Sau 8 gi?, b?nh nhn ? khng ph?i s? d?ng my th?, thu?c h?i s?c v ? hon ton t?nh to sau 2 ngy v?i nh?p tim ?n ??nh ??u, huy?t p bnh th??ng. ??n nay, b?nh nhn ? v?n ??ng, ?n u?ng bnh th??ng.

PGS.TS. Nguy?n H?u ??c cho bi?t: Hi?n b?nh nhn ch? cn ph?i ki?m sot tnh tr?ng th?i ghp lu di nh? t?t c? cc t??ng h?p ghp t?ng khc.

Thnh cng c?a ca ph?u thu?t ?nh d?u b??c ti?n v??t b?c v? khoa h?c c?a cc th?y thu?c B?nh vi?n Vi?t - ??c ? l?nh v?c r?t kh kh?n l tim m?ch, nh?t l trong b?i c?nh my mc, trang thi?t b? c?a b?nh vi?n ch?a ph?i ngang t?m th? gi?i. K?t qu? ny ? m? ra c? h?i cho nh?ng ng??i m?c b?nh tim m?ch ? Vi?t Nam. ???c bi?t, ton b? chi ph cho ca ghp tim ny, gia ?nh b?nh nhn khng ph?i lo, m do B?nh vi?n Vi?t - ??c chi tr?

Thanh H?ng (CAND)

   
alt

B?nh nhn ghp tim t?i BV Vi?t ??c ???c ra vi?n

TPO - Chi?u 13-5, sau 1 thng ???c ghp tim t?i BV Vi?t ??c, b?nh nhn N.V.G., 58 tu?i, ? H?i Phng ? ???c ra vi?n. ?y l ca ghp tim ??u tin t?i BV Vi?t ??c v l b?nh nhn th? ba trong c? n??c ???c th?c hi?n ph?u thu?t ny thnh cng.

PGS.TS. Nguy?n H?u ??c, Ph? trch Khoa Ph?u thu?t Tim m?ch c?a BV cho bi?t, hi?n b?nh nhn ? hon ton h?i ph?c, ?n u?ng sinh ho?t bnh th??ng, ch?c n?ng tim t?t, cc van tim ho?t ??ng bnh th??ng, khng b? kh th?, tnh tr?ng suy th?n do suy tim c?ng ? ???c kh?c ph?c.

   

(PL&XH)- V?a ra kh?i c?ng tr??ng, Th. ? b? hai h?c sinh ? tr??ng khc lao vo ?nh v ?m b?ng dao khi?n Th. ng?t t?i ch?.

B?nh vi?n Vi?t ??c v?a ti?p nh?n m?t b?nh nhn v?i h?i ch?ng chn p tim c?p, m?ch nhanh, huy?t p t?t ti?ng tim m? v p l?c t?nh m?ch trung tm cao. B?nh nhn trong tnh tr?ng m?t mu, c nhi?u v?t th??ng ? vng ??u, ng?c, l?ng, ?i. B?nh nhn ? ???c chuy?n ?i m? c?p c?u ngay sau ?.

B?nh nhn l em L Vi?t Th.,13 tu?i h?c sinh l?p 8 tr??ng THCS Tr?n Ph, B?c Giang. Theo l?i k? c?a gia ?nh, tr??c ? khi v?a b??c ra t? c?ng tr??ng th em Th., b? hai h?c sinh l?p 9 h?c t?i tr??ng khc lao vo ?nh, ??m r?i c?m dao nh?n ?m ti b?i. Sau khi th?y Th., g?c ng , hai h?c sinh kia ? b? ch?y.

Th. ???c m?i ng??i ??a ??n B?nh vi?n ?a khoa B?c Giang c?p c?u trong tnh tr?ng nhi?u v?t th??ng n?ng trn ng??i. T?i ?y, cc bc s? nghi ng? v?t th??ng vo tim nn ? chuy?n n?n nhn ln B?nh vi?n Vi?t ??c.

P.Chu

   
?inh ba xuyn ng?c

Chi?u 18/8, ThS Ph?m H?u L?, B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t, b?nh vi?n v?a m? c?p c?u thnh cng cho m?t b?nh nhn b? 3 thanh s?t di ?m xuyn ng?c.

? l b?nh nhn Tr?n ??c M. (43 tu?i, ? t?i TP Nam ??nh, t?nh Nam ??nh) ??n c?p c?u trong tnh tr?ng kh th?, m?t nhi?u mu, nguy hi?m ??n tnh m?ng v b? ?inh ba (lo?i dng ?? ?m c) ?m th?ng vo l?ng ng?c, xuyn th?u ph?i.

hnh ?nh ch?p XQ

   

(Dn tr) - PGS. TS Nguy?n H?u ??c cng cc c?ng s? ? c?u thnh cng b?nh nhn Nguy?n V?n H. (32 tu?i, Nam Sch, H?i D??ng) b? v? tim...
   

(NL?0)- B?nh nhn Nguy?n V?n H., 32 tu?i, ? huy?n Nam Sch (H?i D??ng) b? v? tim ? ???c xu?t vi?n sau g?n 2 thng ?i?u tr?.

   

gigigi

2013-09-12 191209