Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
H?i: Ti 26 tu?i, n?, ? c gia ?nh v d? ??nh mang thai trong th?i gian t?i. Nh?ng v?a qua, trong l?n ki?m tra s?c kh?e ??nh k?, ti pht hi?n c nang th?n ??n ??c, kch th??c 4,7cm. Xin h?i, ti c ph?i ?i?u tr? g tr??c khi mang thai khng?
Nguy?n Hong Xun (Thanh Ha)
?p: Th?n ???c c?u t?o b?i kho?ng m?t tri?u ??n v? th?n, m?i ??n v? th?n ??u c nhi?m v? l?c, ti h?p thu v bi ti?t n??c ti?u vo b? th?n. T? b? th?n, n??c ti?u s? ch?y xu?ng bng quang v ???c bi xu?t ra ngoi. Nh?ng n?u v m?t l do no ?, c th? do vim, x?, s?i hay b?m sinh m?t ??n v? th?n b? t?c th n??c ti?u s? b? ? l?i hnh thnh nn m?t ti ch?a n??c g?i l nang th?n. C th? g?p nang th?n ??n ??c, th?n nhi?u nang v th?n ?a nang. Nang th?n ??n ??c c kch th??c nh? (d??i 6cm), khng c bi?n ch?ng th khng c?n can thi?p nh?ng n?u c bi?n ch?ng nhi?m khu?n, xu?t huy?t trong nang gy ?au nhi?u m ?i?u tr? n?i khoa khng ?? l?i ti pht nhi?u l?n th c th? xt ??n can thi?p ngo?i khoa nh? ch?c ht nang th?n, m? h? ho?c n?i soi c?t chp nang. Trong tr??ng h?p c?a b?n, nang th?n cn nh? l?i ch?a c bi?n ch?ng g th b?n nn ki?m tra ??nh k? 6 thng/l?n, u?ng nhi?u n??c (kho?ng 2lt/ngy), ngh? ng?i h?p l, king r??u, bia, thu?c l v c th? mang thai nh? d? ki?n.
BS. D??ng V?n C??ng
 

gigigi

2013-09-12 191209