Email In PDF.
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Hong L Quang 53t, Qu?ng ninh h?i: ti ???c pht hi?n b?nh van ??ng m?ch ch? ???c 5 n?m tr??c, ti ? ???c ?i?u tr? b?ng thu?c, th?i gian tr??c s?c kh?e ?n ??nh, sinh ho?t bnh th??ng, g?n ?y c? th? nh? r?t m?t, nhi?u lc khng th? ln n?i c?u thang, v?y li?u ti c ph?i m? khng, bc s? xin vui lng cho ti bi?t thm v? b?nh ny, c?m ?n


Tr? l?i

B?nh l van ??ng m?ch ch? l m?t b?nh l van tim th??ng g?p, khng nh?ng ? nh?ng n??c ?ang pht tri?n (nguyn nhn th??ng g?p l do th?p tim) m cn c? ? nh?ng n??c pht tri?n (do thoi ha van khi tu?i ??i cng cao). Pht hi?n b?nh s?m v ?i?u tr? k?p th?i mang m?t ngh?a tin l??ng quan tr?ng...

B?nh van ??ng m?ch ch? l gi?

Van ??ng m?ch ch? l m?t trong s? b?n van tim ki?m sot dng mu vo v ra kh?i tim. Van ??ng m?ch ch? c vai tr ??c bi?t b?i n ki?m sot dng mu mang xy t? th?t tri ?i vo ??ng m?ch ch?, ??ng m?ch chnh y?u cung c?p mu ton b? c? th?. N?u van ??ng m?ch ch? b? h?p, tim ph?i bp m?nh h?n ?? ??m b?o b?m ?? l??ng mu qua t?ng nht bp c?a n. Tri l?i, n?u van ?ng khng kn, cn g?i l h?, m?t ph?n l??ng mu ???c b?m vo ??ng m?ch ch? s? tro ng??c tr? l?i th?t tri trong th tm tr??ng. Trong c? hai tr??ng h?p, th?t tri ??u ph?i lm vi?c nhi?u h?n bnh th??ng, h?u qu? l thnh th?t b? dy ln (ph ??i) v bu?ng th?t tr? nn to h?n (gin).

??i t??ng m?c b?nh

Khuy?t t?t b?m sinh v th?p tim l hai nguyn nhn hng ??u c?a b?nh van ??ng m?ch ch?. H? van ??ng m?ch ch? c th? g?p trong m?t s? b?nh l v? kh?p nh? vim c?t s?ng dnh kh?p, h?i ch?ng Reiter, lupus ban ?? h? th?ng. T?ng huy?t p n?ng c?ng c th? gy h? van ??ng m?ch ch?.

Tri?u ch?ng

B?nh van ??ng m?ch ch? th??ng di?n bi?n ti?m tng ? nh?ng giai ?o?n s?m. Khi b?nh ti?n tri?n c th? gy tri?u ch?ng kh th?, ?au th?t ng?c, chng m?t th?m ch ng?t, ??c bi?t khi g?ng s?c. Nhi?u ng??i b? h?p van ??ng m?ch ch? nhi?u n?m nh?ng khng h? c bi?u hi?n lm sng.

Ch?n ?on

Khm lm sng c th? gip pht hi?n ph?n l?n cc tr??ng h?p b?nh van ??ng m?ch ch?. Cc d?u hi?u ??c tr?ng nh? ti?ng th?i ? tim c th? ???c pht hi?n khi nghe tim. X quang ng?c, ?i?n tm ?? v siu m tim l nh?ng th?m d gip ch ch?n ?on xc ??nh. Trong tr??ng h?p c?n can thi?p ph?u thu?t, ng??i ta th??ng ti?n hnh thng tim (th?m d tim m?ch b?ng ?ng thng) nh?m xc ??nh r th??ng t?n.

?i?u tr?

C?n ki?m sot t?t huy?t p v duy tr tr?ng l??ng c? th? trong gi?i h?n bnh th??ng c th?. H?n ch? g?ng s?c th? l?c (??c bi?t l mang vc cc v?t n?ng), nh?t l ??i v?i tr??ng h?p h?p van. Khi h?p ho?c h? van ??ng m?ch ch? n?ng ? xu?t hi?n tri?u ch?ng, c?n ti?n hnh ph?u thu?t thay van t?n th??ng b?ng van nhn t?o (ch?t t?ng h?p ho?c kim lo?i) ho?c van sinh h?c (th??ng l tim l?n). Nhn chung, h?p van ??ng m?ch ch? khng c tri?u ch?ng khng c?n ph?u thu?t thay van. Cc thu?c gin m?ch c th? dng ?? ?i?u tr? h? van ??ng m?ch ch? nh?ng l?i khng ???c ch? ??nh trong tr??ng h?p van b? h?p.

Bi?n ch?ng

Nhn chung, b?nh van ??ng m?ch ch? s? d?n t?i nguy c? suy tim tri v vim n?i tm m?c nhi?m khu?n. H?p van ??ng m?ch ch? c th? gy ch?t ??t ng?t. Tuy v?y, th??ng c nhi?u tri?u ch?ng c?nh bo tr??c khi cc bi?n c? nghim tr?ng x?y ra.

D? phng

Phng th?p tim, ??c bi?t ?i?u tr? tri?t ?? vim h?ng do lin c?u khu?n, l ph??ng php d? phng c? b?n nh?t. ??i v?i cc tr??ng h?p ? m?c b?nh, c?n dng khng sinh tr??c cc th? thu?t v? r?ng mi?ng ho?c ph?u thu?t ?? d? phng vim n?i tm m?c nhi?m khu?n.

 

gigigi

2013-09-12 191209