Email In PDF.
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Sau khi ph?u thu?t tim th c kh?i h?n khng hay l?i b? ti l?i khng?

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :Mnh 20 tu?i, b? b?nh h?p eo ??ng m?ch ch?,sau khi ph?u thu?t tnh tr?ng b?nh mnh s? th? no, li?u c ti pht khng ,c?m ?n !
http://nhidong.org.vn/Data_Nhidong1/1141/image001.jpg
http://nhidong.org.vn/Data_Nhidong1/1141/image001.jpg
H?p eo ??ng m?ch ch? l d? t?t tim b?m sinh ??ng hng th? 3 sau thng lin th?t v cn ?ng ??ng m?ch. V? ttr h?p c th? ? tr??c ?ng ??ng m?ch ho?c sau ?ng ??ng m?ch. B?nh g?p ? con trai nhi?u g?p 3 l?n ? con gi. Kho?ng 20% tr? nh? nh?p vi?n v suy tim l do h?p eo ??ng m?ch ch?. T? l? tm th?y trn m? t? thi l 1/4000 (1).

Tri?u ch?ng c?a b?nh ph? thu?c vo v? tr h?p. B?nh nhn h?p eo ??ng m?ch ch? trn ?ng th??ng bi?u hi?n ngay ? giai ?o?n s? sinh ho?c tr? cn b b?ng ch?m pht tri?n th? ch?t v suy tim. B?nh nhn c v? tr h?p sau ?ng c bi?u hi?n lm sng ?a d?ng ph? thu?c vo m?c ?? h?p. ? tr? cn b, cc tri?u ch?ng khng ??c hi?u nh? ch?m t?ng tr??ng, km ?n, kch thch c th? l h?u qu? c?a h?p nh?. Tri l?i, h?p n?ng c th? bi?u hi?n l m?t c?p c?u v?i cc h?u qu? c?a t??i mu t? ch?c km d?n ??n suy s?p ?a ph? t?ng(1). Bi?u hi?n c?a s? sinh ho?c tr? b r?t nguy k?ch. Sau khi sinh, tr? khng c tri?u ch?ng vi ngy ho?c vi tu?n nh?ng ngay sau khi ?ng ??ng m?ch ?ng l?i cc tri?u ch?ng c?a suy tu?n hon xu?t hi?n nhanh chng v?i h? huy?t p, nh?p nhanh, th? nhanh, khng s? th?y m?ch chi d??i. Trong nh?ng tr??ng h?p n?ng m?ch chi trn c?ng y?u do suy th?t tri. V ni?u v toan chuy?n ho c th? xu?t hi?n trong vng vi gi? (2).

Trn khm lm sng, nghe th?y ti?ng th?i ? bn ng?c tri ho?c sau l?ng l d?u hi?u c? ?i?n. Chnh p gi?a chi trn v chi d??i l d?u hi?u g?i ?ng quan tm. C?n ph?i lun ngh? ??n h?p eo ??ng m?ch ch? trn tr? c cao huy?t p(1). Ti?ng th?i nghe r nh?t ? gi?a hai x??ng b? vai (2).

X quang th?y tim h?i to ho?c khng c g ??c bi?t. M?c d CT, MRI ho?c ch?p m?ch l cc ph??ng php ch?n ?on chnh xc nh?ng ?a s? cc tr??ng h?p c th? ???c ch?n ?on b?ng siu m.

Ch?n ?on h?p eo ??ng m?ch ch? khng kh tuy nhin t? l? b? st ch?n ?on kh cao. 3/5 b?nh nhn trong bo co ny ? ch?n ?on nh?m tr??c m?: 2 b?nh nhn ???c ch?n ?on cn ?ng ??ng m?ch v 1 b?nh nhn ch?n ?on l b?nh c? tim dn. Nguyn nhn ch?n ?on sai l?m tr??c h?t l do cc thi?u st trong khm lm sng. 4/5 b?nh nhn trong lo?t nghin c?u ny khng ???c ?o huy?t p v b?t m?ch chi d??i. Huy?t p cao chi trn, th?p ? chi d??i v m?ch mu ho?c m?ch b?n y?u ho?c khng b?t ???c l cc d?u hi?u lm sng quan tr?ng c?n ph?i ???c ti?n hnh m?t cch h? th?ng cho cc b?nh nhn tim m?ch ?? khng b? st h?p eo ??ng m?ch ch?. Ti?ng th?i tm thu trong h?p eo ??ng m?ch ch? c?ng c cc ??c ?i?m khc trong cn ?ng ??ng m?ch. Ti?ng th?i trong cn ?ng ??ng m?ch nghe r ? lin s??n II bn tri, trong khi ? ti?ng th?i trong h?p eo ??ng m?ch ch? nghe r ? khoang lin s??n III bn tri v pha sau gi?a 2 x??ng b? vai (2).

Siu m m?c d l ph??ng ti?n xc ??nh ch?n ?on nh?ng trn th?c t? v?n c th? nh?m l?n. 3/5 b?nh nhn ? c nh?m l?n trong ch?n ?on siu m: 2 tr??ng h?p ch?n ?on cn ?ng ??ng m?ch v 1 tr??ng h?p ch?n ?on l b?nh c? tim dn. Hai tr??ng h?p ch?n ?on cn ?ng ??ng m?ch do ng??i lm siu m ch? ch ??n th??ng t?n cn ?ng ??ng m?ch km theo m khng ch ??n t?n th??ng chnh l h?p eo ??ng m?ch ch?. Tr??ng h?p ch?n ?on b?nh c? tim dn c l? do ng??i lm siu m ch? ch ??n cc bi?u hi?n dn cc bu?ng tim do h?u qu? c?a h?p eo ??ng m?ch ch? m khng th?m d k? ??ng m?ch ch?. Chnh v v?y tr??c khi kh?ng ??nh ch?n ?on b?nh c? tim dn c?n th?m d k? ??ng m?ch ch? ?? lo?i tr? h?p eo ??ng m?ch ch?.

?i?u tr? cn ?ng ??ng m?ch ch? y?u b?ng ph?u thu?t tuy nhin trong cc tr??ng h?p c?p c?u c th? ?i?u tr? t?m th?i b?ng m?t s? thu?c.

ProstaglandinE c tc d?ng duy tr m? ?ng ??ng m?ch ? s? sinh v v?y c th? t??i mu chi d??i b?ng th?t ph?i v th?m ch n?u ?ng ?ng th v?n lm dn ??ng m?ch ch? sau ch? h?p, v v?y v?n lm t?ng lu?ng mu qua ch? h?p.

Ph?u thu?t h?p eo ??ng m?ch ch? thnh cng ??u tin l do Gross ? Boston v Crafoord ? Nylin n?m 1945(2). Cc tr??ng h?p h?p eo ??ng m?ch ch? nh? c th? thch nghi v?i cu?c s?ng khng c?n ph?u thu?t. Do v?y, ch? ??nh ph?u thu?t ???c dnh cho cc b?nh nhn c chnh l?ch p l?c gi?a chi trn v chi d??i >20mmHg khi ngh? ho?c h?p >50% ???ng knh ??ng m?ch (1). Cho ??n nay c nhi?u k? thu?t m? nh?ng c th? chia 3 lo?i chnh(1, 2, 3, 4, 5, 6):

- Ph?u thu?t c?t ?o?n h?p v n?i ??u trn v?i ??u d??i

- T?o hnh ??ng m?ch ch? b?ng ??ng m?ch d??i ?n

- T?o hnh ??ng m?ch ch? b?ng mi?ng v nhn t?o.

M?i lo?i k? thu?t c ch? ??nh khc nhau, tuy nhin ph?u thu?t c?t ?o?n h?p v n?i ??u trn v?i ??u d??i l ph?u thu?t ???c ?a thch. K?t qu? ph?u thu?t r?t khch l?. Trong s? 138 b?nh nhn ???c ph?u thu?t t?i b?nh vi?n Boston ch? c 14 tr??ng h?p t? vong trong nhm <1 thng tu?i ch? y?u l c km theo cc d? t?t ph?i h?p khc. M?c d v?y, theo di lu di cho th?y 12 b?nh nhn (9%) c bi?u hi?n h?p l?i, ch? y?u l cc b?nh nhn ? m? trong th?i k s? sinh (2).
Trong nh?ng n?m g?n ?y nhi?u tc gi? ? ti?n hnh ?i?u tr? h?p eo ??ng m?ch ch? b?ng nong ch? h?p b?ng bng(7, 8, 9). Kinh nghi?m t? Mexico cho th?y trong s? 333 b?nh nhn ???c nong bng c t? l? thnh cng ??t ??n 93,7%(7).

K?t lu?n
H?p eo ??ng m?ch ch? l mt d? t?t d? b? b? st ch?n ?on. ?o huy?t p v b?t m?ch c? chi trn v chi d??i l cc bi?n php c?n thi?t trong khm lm sng. Ph?u thu?t c k?t qu? t?t. Nong ch? h?p b?ng bng nn th?c hi?n ? cc trung tm c ?i?u ki?n.
 

gigigi

2013-09-12 191209