Email In PDF.
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Tr?n H?ng Lin 35 t (Nam ??nh): con ti b? m?c b?nh tim b?m sinh, hi?n t?i ti mu?n ??a chu ??n BV Vi?t ??c ?? m?, BS cho h?i s? ti?n ti ph?i chu?n b? l bao nhiu, c?m ?n !

tr? l?i:

B?nh vi?n Vi?t ??c l b?nh vin tr?c thu?c h? th?ng b?nh vi?n nh n??c, do v?y gi ti?n cho m?t ph?u thu?t hon ton th?c hi?n theo quy ??nh c?a b? y t? , sau ?y l m?t s? tham kh?o cho b?n

v?i tim b?m sinh thng th??ng nhi?u b?nh khc nhau v m?i ph?u thu?t c?ng t??ng ??i khng gi?ng nhau v? v?t t? ?i km v ngy ?i?u tr?, tuy nhin n?u con b?n trong cc nhm b?nh sau ?y c th? tham kh?o

B?nh thng lin th?t, thng lin nh?, Fallot4 ..

N?u b?n c b?o hi?m y t? th gi ti?n vi?n ph l 12 tri?u ??ng, gi ti?n khng b?o hi?m y t? l 20 tri?u ??ng VN, bn canh gi vi?n ph b?n ph?i tr? ti?n cho v?t t? dng cho chu v?i m?c ti?n thm n?a kho?ng 15 tri?u ??ng

 

gigigi

2013-09-12 191209