Email In PDF.
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Tr?n H?ng Duy 50 t (Qu?ng Ninh): th?i gian 2 n?m tr? l?i ?y, ti th??ng xu?t hi?n ?au ng?c tri, ?au nhi, ??t bi?t l lc lm vi?c n?ng nh?c, hay v? chi?u t?i, li?u ti c m?c b?nh tim m?ch, BS cho ti bi?t nh?ng tri?u ch?ng nghi ng? m?c b?nh tim m?ch ?, c?m ?n !

heart


tr? l?i:

B?nh tim m?ch ?ang l m?i hi?m ho?, n b m?t ti?n tri?n m th?m trong tri tim m?i ng??i nh? m?t tn "gin ?i?p", ??n m?t ngy no ?, khi tc h?i c?a n pht ti?t m?nh th chng ta m?i pht hi?n ???c.

Lc ?, cc th?y thu?c d c ch?n ?on ?ng v cc ph??ng ti?n ?i?u tr? c hi?n ??i c?ng ph?i chi ph r?t t?n km m m?ng s?ng ?i khi c?ng ch? l may r?i. M?i ng??i ??n m?t ngy no ? c?ng c th? l m?t b?nh nhn b? b?nh tim m?ch. B?nh tim c th? trnh ???c khng? Cu tr? l?i l c th? ???c b?ng cch pht hi?n th?t s?m tn "gin ?i?p" kia t? nh?ng d?u hi?u s?m c?a b?nh.

Ng??i b? b?nh tim c th? c m?t s? d?u hi?u sau:

1. Kh th?, nh?t l khi g?ng s?c nh? ln c?u thang, ?i b? ???ng xa, sinh ho?t tnh d?c...

2. ?au ng?c tri, c th? ch? l c?m gic ngh?n ngh?n, ho?c c?m gic "h?ng" trong ng?c, ?au c th? ch? xu?t hi?n khi g?ng s?c, c?ng c th? ngay c? khi ngh? ng?i.

3. C th? ph chn, nh?t l vo bu?i chi?u, c?m gic n?ng chn, sng ?i dp l?ng chi?u ?i dp ch?t.

4. Bo ph. Lm sao bi?t mnh bo ph? L?y cn n?ng tnh b?ng kg chia cho bnh ph??ng chi?u cao tnh b?ng mt di, n?u trn 23 l b?t ??u th?a cn, v trn 25 l bo ph.

5. Ht thu?c l h?n 20 ?i?u m?i ngy. Thu?c l lm t?n th??ng vi tu?n hon r?t s?m, r?t nhanh v m?ch vnh tim c?ng b? t?n th??ng r?t nhi?u.

6. Tm mi, tm mng chn, tm mng tay, bi?n d?ng lm mng chn, mng tay b?t nhi?u.

7. C c?n ng?t trong ti?n s?.

8. Hay h?i h?p ?nh tr?ng ng?c.

9. Hay ng? m, bng ?.

10. Gia ?nh c ng??i cng huy?t th?ng b? b?nh tim m?ch, t?ng huy?t p.

11. ? c l?n ?i xt nghi?m v bc s? cho bi?t c t?ng m? mu nh? t?ng cholesteron, triglyceride.

12. ? c ch?n ?on c?a chuyn khoa n?t ti?t l ?i tho ???ng.

13. ? c ho?c ?ang ?au kh?p, km vim h?ng, ?i?u ny c?n quan tm nhi?u h?n ??i v?i tr? em.

14. Hay b? vim nhi?m h h?p nh? vim ph?i, vim ph? qu?n, nh?t l ti pht nhi?u l?n ? tr? em.

15. Tnh c? ?i khm th?y c ti?ng tim l?, ti?ng th?i ? tim.

16. Gan to.

17. Cc t?nh m?ch nng ? chn gin nhi?u.

18. Cc ??u ngn chn hay t l?nh, bu?t.

Nh?ng d?u hi?u trn ?y khng ph?i c? th?y l c b?nh tim, nh?ng n?u c b?nh tim l th??ng c m?t ho?c nhi?u d?u hi?u ?. N?u th?y c cc d?u hi?u trn, nn ??n th?y thu?c m mnh ??t ni?m tin nh?t khm v t? v?n. N?u pht hi?n th?y b?nh tim m?ch th v?n cn c? h?i ch?a khi ch?a qu mu?n. N?u khng th?y b?nh l l ?i?u h?nh phc nh?t, yn tm v? tm l v b?t ??u c?nh gic v?i n. Khm s?c kh?e tim m?ch lc no c?ng h?u ch v ti?t ki?m.
B?n nn ??n khm t?i cc c? s? y t? chuyn v? tim m?ch ?? ???c ch?n ?on v ?i?u tr? k?p th?i
PGS.Ts. Ph?m v?n Cc

 

gigigi

2013-09-12 191209