Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nguy?n L 60 t (H n?i): ti b? m?c b?nh ti?u ???ng 5 n?m, nghe ni ti c nguy c? bi?n ch?ng v? tim m?ch v?y ch? ?? ?n u?ng, sinh ho?t c?a ti ph?i nh? th? no, xin BS t? v?n, c?m ?n !


tr? l?i :

1. Chuy?n ch?t bo x?u thnh t?t

?i?u ny c ngh?a l thay v ?n ch? th?t rn, hy ch?n c h?i n??ng. M?c d cc mn t? th?t s? h?p d?n v? gic h?n nh?ng n l?i nhi?u ch?t bo bo ho, gy gia t?ng cholesterol x?u cho c? th?.

Cc th?c ph?m giu ch?t bo bo ha nh? b?, ph mai, th?t m?... c?n ???c thay th? b?ng cc th?c ph?m giu ch?t bo khng bo ho ?a, ch?t bo bo ha ??n nh? cc lo?i h?t ch?a d?u (h?nh nhn v h? ?o, h?t c?i, qu? c ch), d?u liu, d?u nnh, d?u h??ng d??ng c?ng nh? qu? b?, ?? t??ng.

2. ?n nh?t

Qu? l r?t kh n?u mn ?n nh?t nh?o nh?ng b?n c th? s? d?ng thm cc gia v? th?o m?c nh? chanh, t?i, g?ng v.v ?? t?ng h??ng v? cho mn ?n. Ngoi ra ?n cc mn ?n c nguyn li?u l th?c ph?m t??i.

3. N??c v ch?t x?

Y?u t? c?n thi?t ?? ch?ng l?i b?nh tim v ti?u ???ng l ch?t x? v n??c, hai ch?t c nhi?m v? t?ng kh? cholesterol, ch?t bo c h?i cho tim ra kh?i c? th?, gip ng?a to bn v lm gi?m nguy c? m?c b?nh.

B? sung kho?ng 20gam ch?t x? k?t h?p u?ng kho?ng 8 c?c n??c m?i ngy ?? phng b?nh.

4. Th?c ph?m t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch

- M?ng ty: M?t lo?i rau r?t t?t cho b?nh tim v ti?u ???ng v n ch?a hm l??ng calo th?p, nhi?u kali, natri v hm l??ng dinh d??ng cao nh? folate, vitamin K v t?t c? ch?t x? c?n thi?t.

- C? c?i ???ng: Th?c s? r?t t?t cho m?t tri tim kho? m?nh. Kali trong c? c?i ???ng s? gip c?i thi?n s? m?t cn b?ng kali ? c? th?.

- ??u xanh: Ch?a nhi?u vitamin A, K v n??c, ngoi ra n ch?a m?t l??ng ch?t x? r?t l?n.

- Qu? qu?t vi?t: R?t t?t cho tr nh? c?a b?n ??ng th?i n c?ng ch?a nhi?u vitamin v ch?t ch?ng oxy ho cao.

- Bng c?i xanh: M?t siu th?c ph?m c ch?a r?t nhi?u cc ??c tnh ch?ng ung th? v m?t hm l??ng vitamin C c?c cao.

5. T?p th? d?c

Ngoi ch? ?? ?n u?ng ra b?n cn ph?i th??ng xuyn t?p th? d?c ?? c m?t l?i s?ng lnh m?nh cho tim, t?ng c??ng l?u thng mu, gi?m l??ng cholesterol v duy tr cn n?ng thch h?p. Vi?c t?p th? d?c ??c bi?t r?t quan tr?ng cho ph? n? b? m?c b?nh ti?n ti?u ???ng v n c tc d?ng ng?n ng?a ho?c lm ch?m s? pht tri?n c?a b?nh ti?u ???ng tup 2.

Chuyn gia y t? Lindsey v Holly Patino

 

gigigi

2013-09-12 191209