Email In PDF.

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ng.

C?ng th?ng tm l thc ??y qu trnh v?a x? ??ng m?ch

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ngNh?ng ng??i hi?u bi?t v? stress, c s?c kh?e v tm l v?ng vng s? d? dng v??t qua ???c nh?ng tc ??ng c?a stress v vui t??i trong cu?c s?ng.
Ng??c l?i, nh?ng ng??i c c? th? ?m y?u, suy s?p, khng v??t qua v thch ?ng n?i th d? pht sinh b?nh t?t v c th? b? ?nh h??ng l?n b?i stress, d?n ??n ??t t? khi g?p nh?ng c s?c qu l?n trong cu?c ??i.
Bn c?nh 3 y?u t? nguy c? ch? y?u gy v?a x? ??ng m?ch l t?ng cholesterol mu, t?ng huy?t p v ht thu?c l, c?ng th?ng tm l c?ng ???c xc ??nh l m?t y?u t? nguy c? quan tr?ng.
C?ng th?ng v? tm l gy t?ng ho?t ??ng c?a h? th?n kinh giao c?m v do v?y gy ?nh h??ng x?u ??n thnh m?ch, lm r?i lo?n tu?n hon v t?ng nguy c? gy t?n th??ng cc t? bo n?i m?c, lm t?ng tnh th?m c?a t? bo n?i m?c v do v?y lm t?ng nguy c? l?ng ??ng LDL-C gy hnh thnh v pht tri?n v?a x? ??ng m?ch.


C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ng.

C?ng th?ng tm l thc ??y qu trnh v?a x? ??ng m?ch

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ngNh?ng ng??i hi?u bi?t v? stress, c s?c kh?e v tm l v?ng vng s? d? dng v??t qua ???c nh?ng tc ??ng c?a stress v vui t??i trong cu?c s?ng.
Ng??c l?i, nh?ng ng??i c c? th? ?m y?u, suy s?p, khng v??t qua v thch ?ng n?i th d? pht sinh b?nh t?t v c th? b? ?nh h??ng l?n b?i stress, d?n ??n ??t t? khi g?p nh?ng c s?c qu l?n trong cu?c ??i.
Bn c?nh 3 y?u t? nguy c? ch? y?u gy v?a x? ??ng m?ch l t?ng cholesterol mu, t?ng huy?t p v ht thu?c l, c?ng th?ng tm l c?ng ???c xc ??nh l m?t y?u t? nguy c? quan tr?ng.
C?ng th?ng v? tm l gy t?ng ho?t ??ng c?a h? th?n kinh giao c?m v do v?y gy ?nh h??ng x?u ??n thnh m?ch, lm r?i lo?n tu?n hon v t?ng nguy c? gy t?n th??ng cc t? bo n?i m?c, lm t?ng tnh th?m c?a t? bo n?i m?c v do v?y lm t?ng nguy c? l?ng ??ng LDL-C gy hnh thnh v pht tri?n v?a x? ??ng m?ch.

Cth? ??t t? v stress

??t t? l nguyn nhn gy t? vong ph? bi?n c?a cc b?nh nhn b? v?a x? ??ng m?ch, ??c bi?t l v?a x? ??ng m?ch vnh. Do v?y tc ??ng tch c?c ln qu trnh v?a x? ??ng m?ch s? lm gi?m nguy c? ??t t?.
C gi? thuy?t cho r?ng, khi b? c?ng th?ng v? tm l c?p tnh c th? gy rung th?t v ??t t?, do kch ho?t h? th?ng b?o v? d?n ??n lm gi?m ??t ng?t tr??ng l?c ph giao c?m. Thng qua c? ch? th?n kinh ph giao c?m trung ??ng lm m?t s? ?n ??nh v? ?i?n h?c c?a tim.
Trong khi ??ng th?i lm t?ng tr??ng l?c th?n kinh giao c?m ? tim d?n ??n lm t?ng t?n s? tim, t?ng co bp c? tim, t?ng huy?t p tm thu v gy thi?u mu c? tim ? cc b?nh nhn c v?a x? ??ng m?ch vnh, lm t?ng nguy c? b? rung th?t v ??t t?.
C?n s?p x?p, b? tr cng vi?c v cu?c s?ng m?t cch h?p l ?? gi?m thi?u stress.
Th?c ?n c l?i cho s?c kh?e

S?c kh?e s? gi?m st khi b?n ngy cng ph?i ch?u nhi?u p l?c cng vi?c. V v?y, ?n u?ng ?i?u ?? 3 b?a m?t ngy l r?t c?n thi?t.

Nh?ng th?c ph?m khng th? thi?u trong ch? ?? ?n:

- ?n nhi?u th?c ?n th, ??c bi?t l g?o v ng? c?c.

- ?n nhi?u hoa qu? v rau xanh.

- M?t l??ng nh? v?a ph?i ch?t bo, d?u v protein nh? th?t l?n, th?t g, c...

- U?ng nhi?u n??c (t nh?t 8 c?c n??c m?t ngy).

V?n ??ng

Th? d?c th??ng xuyn, ?i?u ??, 30 - 45 pht m?i ngy s? lm gi?m c?ng th?ng v gip b?n ng? ngon h?n.

B?t c? bi t?p th? d?c no c?ng ??u t?t cho c? th?, mi?n l ph?i t?p ??u ??n. Hai nguyn t?c c? b?n c?a s? ?i?u ?? ? l:

- Khng ?? m? hi ra qu nhi?u.

- Hy tr chuy?n v?i ng??i khc trong khi t?p v n gip b?n bi?t mnh ?ang t?p qu s?c khi th?y kh ni chuy?n.

Ht th?

H?c cch th? ??u v su ?? gip l?ng ng?c m? r?ng hon ton. ?y l m?t trong nh?ng cch gi?m stress t?t nh?t. Th? su s? gip b?n trnh ???c kh? n?ng b? stress. N?u b?n mu?n h?c cch th? ?ng, t?t nh?t l nh? bc s? h??ng d?n. Cch ny r?t t?t cho nh?ng ng??i phi?n mu?n, hay lo l?ng.

Ngh? ng?i h?p l

B?t k? ai t?ng b? stress ??u hi?u r?ng ng? ??y gi?c l vi?c ??u tin c?n ph?i lm. Ng??i tr??ng thnh c?n ng? 8 ti?ng m?i ngy. C? th? c?n ng? ?? ti t?o v h?i ph?c v th?, trnh u?ng ch?t c?n, ?n nhi?u vo bu?i t?i v ng? tr?a v?a ph?i. Khi ng? su, h?i th?, nh?p tim v c? huy?t p ??u s? ? m?c th?p nh?t.

T?m d?ng cng vi?c v th? l?ng c? tm h?n v c? th? trong khng gian yn t?nh. Hy tun theo ?i h?i ngh? ng?i c?a c? th? ?? tinh th?n s?ng khoi thay v ph?i ki?m ch?, lm t?ng thm s? c?ng th?ng hay th?t v?ng v? cng vi?c.

Trnh nh?ng thi quen x?u

Trnh dng ch?t c?n qu nhi?u

Nhi?u ng??i coi ch?t c?n l m?t cng c? gi?m stress v th??ng th ly ??u tin mang l?i s? th? thi d? ch?u nh?ng c?m gic ? s? qua nhanh nh? gi tho?ng.

Ch?t c?n l m?t ch?t gi?m ?au tc ??ng t?i h? th?n kinh nh?ng n?u dng ko di s? gy ra suy nh??c, tr?m c?m. V th?, khi b? stress, t?t nh?t l trnh xa ch?t c?n v th??ng n s? d?n d? b?n u?ng nhi?u h?n 1 ly nh? d? ki?n.

Gi?m l??ng mu?i trong th?c ?n

Khi ?n m?n, l??ng mu?i h?p th? vo c? th? lu di s? gy r?i lo?n s? v?n chuy?n cc ch?t dinh d??ng vo t?ng t? bo trong c? th?.

?n qu nhi?u mu?i v trong m?t th?i gian di s? lm t?ng huy?t p v gy nguy hi?m cho tim. N?u huy?t p qu cao c th? d?n t?i c?m gic m?t m?i. V n?u th??ng xuyn nh? v?y th c? th? s? khng ?? s?c ch?ng ch?i v?i stress.

B? thu?c l

Ch?t nicotin trong thu?c l s? khi?n n?ng ?? serotonin trong no t?ng nh?. Khi tnh tr?ng ny ko di s? gy ra stress. H?n th?, n cn c th? d?n t?i ung th?, m?t ng?, r?i lo?n c??ng d??ng, m?n, b?nh tim, n?p nh?n, ung th? ph?i...

Khi thu?c gy h?i cho t?ng t? bo trong c? th? b?i n c??p m?t d??ng kh t? ? lm ph?n ?ng v?i stress tr? nn ch?m ch?p.

B? tr cng vi?c

Dnh th?i gian, ??c bi?t l bu?i sng ?? suy ng?m v t?p th? d?c s? lm gi?m stress.

S?p x?p cng vi?c h?p l ?? c th?i gian ngh? ng?i gi?a gi?.

Khng nn lm vi?c c?ng th?ng qu s?c n?u mu?n c m?t ngy lm vi?c tho?i mi.

Tm l?i, n?u tinh th?n b?n khng c?ng th?ng th hy c? t?p trung h?n vo cng vi?c h?ng ngy c?a mnh v lm chng t?t h?n.

M?t cch m ng??i Nh?t B?n th??ng p d?ng l trau d?i tinh th?n v gi tr? c?m xc ?? c ???c tinh th?n tho?i mi, yu ??i.

Nh?ng ng??i thnh cng l nh?ng ng??i c nhi?u ph??ng n ?? gi?i t?a stress. N?u c? kh? kh? m?t cch th c th? b?n s? g?p r?c r?i n?u n khng cn hi?u qu? n?aXem thm:http://alobacsi.vn/20111014093915458p0c333/stress-va-benh-ly-tim-mach.htm#ixzz1frkPWL4F
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209