Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

H??ng d?n ng??i b?nh khi n?m ?i?u tr? h?i s?c sau m? tim

Sau khi b?nh nhn ???c ??a t? phng m? vo khu h?i s?c, ?y l giai ?o?n quan tr?ng nh?t, bc s? h?i s?c v ?i?u d??ng lun ch?m sc tch c?c, theo di st sinh hi?u, d?n l?u, ?i?u ch?nh thu?c, cc thi?t b? h? tr?. Sau kho?ng th?i gian 2-3h khi tnh tr?ng b?nh nhn ? t??ng ??i ?n ??nh ng??i nh s? ???c vo th?m.

   
kham

Sng t? 8h30 ??n 11h;

Chi?u t? 14h ??n 16h.

Tr? chi?u th? 5: thng qua m? v h?i ch?n khoa.

   
nq

   
tim

H??ng d?n ???ng ?i ??n khoa ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c

??a ch? khoa trn b?n ?? th? gi?i (google map 21.029136,105.846534)

   

Thu?c nhu?n tr??ng t?o kh?i: C th? s? d?ng nh?ng thu?c b? sung ch?t x? ny ?? c?i thi?n cc tri?u ch?ng c?a to bn v tiu ch?y. Vi?c s? d?ng chng cn ?ang gy tranh ci. Cc s?n ph?m ny ???c lm t? polysaccharides ?a n??c thin nhin hay bn t?ng h?p v nh?ng d?n xu?t cellulose c th? ho tan ho?c ch??ng ph?ng ln trong d?ch ???ng ru?t, t?o thnh ch?t gel lm m?m, gip th?c ?n di chuy?n d? h?n ??ng th?i kch thch nhu ??ng ru?t.

   

R?i lo?n tu?n hon no th??ng c m?t s? bi?u hi?n nh? ?au ??u (?au ?m, rm ran, n?ng ??u, kh ch?u) tai, gi?m thnh l?c t?m th?i, chng m?t, hoa m?t, m?t th?ng b??ng, hay qun ??t ng?t, gi?m tr nh?, n?ng h?n c th? c c?n ??t qu? (drop attacks) km theo m?t th?c. Thu?c tu?n hoa?n na?o lm gi?m cc bi?u hi?n trn nh?ng m?i thu?c l?i c c? ch?, cch s? d?ng khc nhau
   

gigigi

2013-09-12 191209