Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

H?n ch? b?nh tim m?ch: Vitamin K c tc d?ng gip ng?n ng?a x? c?ng ??ng m?ch ? nhm ng??i m?c b?nh m?ch vnh v suy tim, b?o v? thnh l?p lt ??ng m?ch khng b? t?n th??ng.

* H?n ch? b?nh gin t?nh m?ch: N?u c? th? thi?u h?t vitamin K s? lm cho tnh ho?t ho c?a protein GLA b? suy gi?m, ?y l protein c vai tr quan tr?ng trong vi?c duy tr s?c kho? t?nh m?ch, n?u protein GLA b? suy y?u th r?i ro m?c b?nh gin t?nh m?ch r?t cao.

* Gi?m b?nh ti?u ???ng: Nh? ? ?? c?p ? trn vitamin K c vai tr v cng quan tr?ng trong vi?c duy tr qu trnh bi ti?t v s? d?ng insulin c?a c? th? v gi?m ???c t?i g?n 20% r?i ro m?c b?nh ti?u ???ng tup 2 ? ng??i l?n.

Nh?ng tc d?ng tch c?c khc c?a vitamin K:

* Phng ng?a ung th?: Theo nghin c?u c?a B?nh vi?n Mayo Clinic (M?), vitamin K2 c tc d?ng gi?m t?i 32% r?i ro t? vong v ung th? v 14% r?i ro m?c cc lo?i b?nh ung th?, nh? ung th? gan, k?t trng, d? dy, vm h?ng, ??ng th?i c tc d?ng t?t trong vi?c tr? b?nh ung th? ph?i, gan v mu tr?ng. Ngoi ra, n?u kh?u ph?n ?n giu vitamin K2 cn lm gi?m ???c t?i 35% ung th? tuy?n ti?n li?t ? ?n ng.

* T?ng c??ng t? tr?ng x??ng: Vitamin K l d??ng ch?t v cng quan tr?ng cho x??ng, ?ng vai tr gi?ng nh? m?t ch?t keo sinh h?c, l?u gi? canxi trong x??ng v ???c xem l d??ng ch?t c thnh ph?n khng khc g thu?c Didronel (thu?c tr? b?nh long x??ng ? ph? n?).

Gi?m 20% nguy c? m?c b?nh ti?u ???ng:

?i tho ???ng l c?n b?nh ?ang c chi?u h??ng gia t?ng ? kh?p m?i n?i - t?i M? c g?n 11% ng??i l?n (kho?ng 23 tri?u ng??i) m?c b?nh ?i tho ???ng typ 2; t?i Vi?t Nam, t? l? ny vo kho?ng 4,9% theo s? li?u th?ng k ch?a ??y ??...

Trung tu?n thng 6 v?a qua, Hng tin Anh Reuters cho bi?t, sau khi k?t thc nghin c?u di k? trn 10 n?m ? 38.000 ng??i l?n, cc nh khoa h?c Anh ? pht hi?n th?y kh?u ph?n ?n giu hm l??ng vitamin K s? gi?m ???c t?i trn 20% nguy c? m?c b?nh ti?u ???ng (?i tho ???ng) typ 2. Qua nghin c?u, cc nh khoa h?c cn pht hi?n th?y vitamin K (K1 v K2) ??u c tc d?ng t?t. Nguyn l lm vi?c c?a vitamin K l gip c? th? gi?m nguy c? vim nhi?m theo h? th?ng, c?i thi?n kh? n?ng s? d?ng insulin c?a c? th?. Theo nhi?u nghin c?u khoa h?c, vi?c thi?u h?t vitamin K gy ?nh h??ng tr?c ti?p ??n qu trnh bi ti?t insulin v ki?m sot ???ng huy?t, gi?ng nh? tri?u ch?ng ? nh?ng ng??i m?c b?nh ?T?.

B? sung bao nhiu vitamin K l h?p l ?

Vitamin K c nhi?u trong cc lo?i rau xanh d?ng l (nh? rau bina, b?p c?i, c?i xo?n, sp l? v.v...) chi?m kho?ng 90% l??ng vitamin K m c? th? h?p thu. Vitamin K cn c trong th?t, pho-mat v tr?ng; c?ng c nhi?u trong th?c ?n c? ?i?n c?a ng??i Nh?t lm t? ??u nnh ln men c tn l Natto (nn ng??i ta c?ng l?i d?ng qu trnh ln men ?? s?n xu?t ra lo?i vitamin ny).

Vitamin K l lo?i vitamin ho tan trong m?, v v?y ?? gip c? th? h?p th? t?t th nn ?n km theo m?t l??ng m? nh?t ??nh. Ring lo?i Vitamin K3 ho?c Menddione l d?ng vitamin t?ng h?p do con ng??i s?n xu?t, gi?i chuyn mn khuy?n co dng h?n ch?. T?t nh?t, ch? nn dng Vitamin K1 v K2 c trong th?c ph?m.

Theo s? li?u th?ng k, h?u h?t m?i ng??i khng ???c cung c?p ?? l??ng vitamin K cho c? th?. Vi?n Y h?c M? khuy?n co m?i ngy nn b? sung 120 mcg vitamin K cho nam gi?i v 90 mcg ??i v?i ph? n?, m?c ny s? gip mu tu?n hon t?t, c l?i cho x??ng, tim m?ch v h? mi?n d?ch. Ring nhm ng??i m?c b?nh ?i tho ???ng nn dng li?u cao h?n, c th? t? 250-360 mcg. Tr?ng tm ??n cc lo?i rau xanh d?ng l th?m v th?c ph?m ln men. Tr??ng h?p thi?u cc ngu?n th?c ph?m ny c th? u?ng thu?c b?, nh?t l nhm ng??i c r?i ro long x??ng, ho?c m?c b?nh tim m?ch v ?i tho ???ng cao.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209