Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.
Theo t? ch?c Y t? th? gi?i (WHO), c? 2 giy l?i c 1 ng??i ch?t v b?nh tim m?ch. Trung bnh m?t n?m c 17,5 tri?u ng??i ch?t v d? ?on ??n n?m 2020 s? c 25 tri?u ng??i ch?t v c?n b?nh ny.

Cc nghin c?u ? ch?ng minh m?t trong nh?ng nguyn nhn ?ng ch gy b?nh tim m?ch l do thi quen ?n m?n thi?u ki?m sot. V v?y, ch?a bao gi? vi?c gi?m ?n m?n l?i tr? nn b?c thi?t nh? hi?n nay.

Hi?m h?a t? bt n??c ch?m

Thi quen ?n m?n d? nh?n th?y nh?t l t? bt n??c ch?m trong b?a ?n hng ngy. Trong v?n ha ?m th?c c?a ng??i Vi?t, bt n??c ch?m ?ng vai tr v cng quan tr?ng, ?i khi l trung tm c?a c? b?a ?n. Bt n??c ch?m dng chung trn mm c?m, t? x?a ??n nay lm kh?u v? ??m ? h?n, mn ?n c h??ng v? ??c tr?ng h?n v bi?u th? tnh c?ng ??ng g?n b c?a ng??i Vi?t. Bt n??c ch?m Vi?t c?ng v cng ?a d?ng v phong ph, th??ng m?i mn ph?i ?i km v?i m?t lo?i n??c ch?m ring ph h?p. Chnh thi quen dng n??c ch?m th??ng xuyn ny ? lm chng ta ?n m?n h?n bnh th??ng m?t cch ?ng k? b?i h?u h?t cc lo?i n??c ch?m ??u ch?a hm l??ng mu?i cao ?? b?o qu?n s?n ph?m. Ch?a k?, trong b?a ?n chnh c?a ng??i Vi?t th??ng bao g?m c?m, m?t mn gia v? (n??c ch?m) v ba mn ?n c? b?n ?? ch?t v cn b?ng m d??ng. Trong ba mn c? b?n ny, mu?i ? ???c nm trong qu trnh ch? bi?n. V v?y, vi?c dng n??c ch?m k?t h?p v?i cc mn ?n chnh hng ngy ? lm chng ta ?n mu?i nhi?u g?p nhi?u l?n s? l??ng cho php.

V nh?ng thi quen x?u kh b?

Khng ch? dng nhi?u mu?i t? n??c ch?m c trong b?a ?n chnh, vi?c dng tri cy ch?m mu?i c?ng lm chng ta v tnh n?p mu?i vo c? th?. V?i m?t s? ng??i, h? s? khng ?n tri cy, hoa qu? n?u khng c gia v? mu?i tm khoi kh?u hay chn mu?i ?t ?? r?c. Th?m ch, m?t s? ng??i cn ?n mu?i khng m khng nh?n th?c ???c trong b?a ?n mnh ? ?n r?t nhi?u mu?i so v?i quy ??nh. Thi quen ?n m?n cn ???c th? hi?n r nt qua nh?ng mn ?n v?t giu mu?i khng th? b? qua nh? c lo?i kh, bnh snack, bnh m?n... ??c bi?t, do ti?t ki?m th?i gian, th?c ph?m ch? bi?n s?n ?ang l ?u tin hng ??u c?a nhi?u ng??i trong m?i b?a ?n. t ai bi?t ???c r?ng, lo?i th?c ph?m ny l m?t m? mu?i v mu?i ???c dng trong cc th?c ph?m ny r?t nhi?u ?? b?o qu?n th?c ph?m ???c lu.

T? nh?ng thi quen trn, th?t khng c g ng?c nhin khi cng b? c?a Vi?n Dinh d??ng qu?c gia cho th?y, ng??i Vi?t Nam hi?n ?ang dng mu?i nhi?u g?p 3 l?n so v?i l??ng mu?i cho php. Ng??i Vi?t hi?n ?ang s? d?ng 18-22g/ng??i/ngy trong khi ?, theo khuy?n co c?a C? quan Qu?n l th?c ph?m v d??c ph?m Hoa K? (FDA), m?i ngy chng ta ch? nn s? d?ng 3 - 6g mu?i. T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) c?ng ch? cho bi?t ?? gi? s?c kh?e t?t, ng??i bnh th??ng khng nn ?n qu 6g mu?i/ng??i/ngy (t??ng ???ng 1 mu?ng c ph mu?i).
?n m?n c h?i ra sao?
?n m?n l c?i ngu?n c?a nhi?u c?n b?nh gy t? l? t? vong cao, ??c bi?t l tim m?ch. Theo TS.BS Tr?nTh? Minh H?nh, Tr??ng Phng Dinh d??ng c?ng ??ng Trung tm Dinh d??ng Tp.HCM, khi ?n m?n, c? th? chng ta s? n?p vo m?t l??ng natri l?n. Khi ? hm l??ng natri trong mu s? gia t?ng v th?n ph?i lm vi?c qu cng su?t m?i l?c mu ???c. Khi l??ng natri trong mu cao, th?n khng th? pht huy t?i ?a kh? n?ng lm vi?c s? gia t?ng p l?c th?m th?u trong lng m?ch. H?u qu? l n??c s? di chuy?n bn trong lng m?ch theo p l?c th?m th?u gy t?ng th? tch mu. ?y chnh l nguyn nhn d?n ??n t?ng huy?t p v gnh n?ng cho ho?t ??ng tim m?ch.

Theo WHO, ?n m?n l tc nhn gy ra 62% cc ca tai bi?n m?ch mu no v 49% cc ca nh?i mu c? tim. N?u tnh tr?ng ny ko di s? d?n ??n suy tim. Nhi?u nghin c?u ch? ra r?ng, ?n nhi?u mu?i h?n m?c cho php th t? l? m?c b?nh huy?t p cng cao. ?i?u ny ??ng ngh?a v?i s? gia t?ng nguy c? nh?ng c?n ?au tim v ??t qu?. Khng nh?ng v?y, nhi?u nghin c?u khoa h?c ? ch?ng minh, ?n m?n cn l tc nhn gy ra nhi?u c?n b?nh khc nh?: suy th?n, long x??ng, ung th? d? dy...

Gi?m ?n m?n b?ng cch no?

??i v?i ng??i Vi?t, ?n m?n l thi quen c t? lu ??i v kh b? b?i n lm hi lng kh?u v? trong m?i b?a ?n. V v?y, ?? b?o v? ???c s?c kh?e, ??ng th?i v?n duy tr ???c c?m gic ngon mi?ng, c?n t?p ?n nh?t th?c hi?n d?n d?n, khng th? gi?m ??t ng?t (tr? cc tr??ng h?p b? cc b?nh l m bc s? ch? ??nh ph?i ?n nh?t).

Theo BS Minh H?nh, chng ta nn b?t ??u gi?m mu?i trong b?a ?n t?ng b??c m?t, b?ng cch pha long n??c ch?m ho?c ch?n n??c ch?m c cng th?c gi?m mu?i, nm th?c ?n nh?t h?n thi quen ?n u?ng bnh th??ng, nn ch?n th?c ph?m t??i s?ng ?? n?u th?c ?n thay v dng th?c ph?m ch? bi?n s?n ?? h?n ch? dng mu?i. Khng tr? cc mn m?n kh, m?m ? trong nh. Cc b n?i tr?, ng??i c?m cn n?y m?c trong chuy?n ?n u?ng c?a c? nh nn linh ??ng tm hi?u cc cng th?c n?u ?n lnh m?nh t mu?i ?? b?o v? s?c kh?e gia ?nh. C?n t?p cho tr? nh? thi quen ?n nh?t ngay t? nh? ?? h?n ch? cc hi?m h?a b?nh t?t do ?n m?n gy ra.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209