Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

Theo Vi?n Ha h?c (thu?c Vi?n Khoa h?c v Cng ngh? Vi?t Nam), nghin c?u c?a cc nh khoa h?c thu?c vi?n ny cho th?y cc ch?t flavanoid chi?t xu?t t? l ch c th? dng lm thu?c ch?a cc b?nh tim m?ch, huy?t p cao, ch?ng vim, ch?ng xy ha, gi?m t?n su?t m?c ung th? ti?n li?t tuy?n

Nhi?u cng trnh nghin c?u tr??c ? c?a th? gi?i c?ng cho th?y u?ng ch, ??c bi?t l ch xanh, c nhi?u l?i ch cho s?c kh?e, gip phng ng?a m?t s? b?nh hi?m ngho (nh? huy?t p, bo ph, ti?u ???ng v m?t s? d?ng ung th?). Cc k?t qu? nghin c?u g?n ?y c?ng cho th?y m?t s? thnh ph?n ha h?c c?a ch c cc ho?t tnh sinh h?c r?t ?ng ch . Trn c? s? ny, nhi?u s?n ph?m b?o v? v ch?m sc s?c kh?e m?i ? ???c pht tri?n t? ch.

Ch l m?t lo?i n??c u?ng c gi tr? dinh d??ng, thnh ph?n c? b?n c?a ch c tanin. Nh? tanin m ch c v? cht ??c hi?u.

Tanin c tc d?ng ??i v?i nim m?c ?ng tiu ha, t?o ?i?u ki?n cho cc vi khu?n c ch ? ru?t ho?t ??ng. Trong ch xanh c cafein (2,5-4%), c tc d?ng kch thch h?ng ph?n ??i v?i h? th?n kinh trung ??ng, ho?t ??ng c?a tim m?ch, th?n v ?ng tiu ha. Trong ch xanh cn ch?a flavonoids, catechin, protid, vitamin PP, vitamin C.

Nh?ng ch?t c trong l ch t??i ho?c ? ph?i kh, d??i d?ng u?ng c kh? n?ng kch thch t? bo s?n sinh Interferon, nn c tc d?ng ?? phng cc b?nh do virus v ng?n ng?a ung th?.

Cafein, ngoi tc d?ng kch thch t? bo sinh interferon cn cc tc d?ng tr?c ti?p b?o v? b? gen t? bo ch?ng ??t bi?n, gp ph?n phng ch?ng ung th?.

M?t s? tc gi? cho r?ng ch? c?n u?ng 4 tch ch m?i ngy ? c th? ng?a ???c nguy c? tim m?ch v ung th?. Trong n??c ch c ch?t flavonoids l ch?t ch?ng oxy ha c tc d?ng phng ung th?. H?p ch?t t? nhin c?a th?o m?c trong ch c th? phng ng?a t?ng cholesterol mu, h?n ch? mu ?ng ngh?n m?ch. N?u h?p thu cc h?p ch?t ny v?i s? l??ng l?n ??u ??n hng ngy s? lm gi?m nguy c? b?nh tim m?ch.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209