Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m
th?t t m?

Tri tim kh?e m?nh khng c nguy c? m?c cc b?nh v? tim m?ch l ?i?u ai c?ng mong mu?n. ?? lm ???c ?i?u ? chng ta nn ch t?i ch? ?? ?n u?ng c?a mnh. D??i ?y l ch? ?? nn ?n t?t cho tim m?ch, trnh nguy c? m?c hi?n t??ng nh?i mu c? tim - tri?u ch?ng nguy hi?m c th? d?n ??n t? vong trong 3 pht n?u khng c?p c?u k?p th?i.


Trnh ?n qu nhi?u d?n ??n th?a cn

Bo ph l m?t trong nh?ng nguyn nhn hng ??u d?n ??n x? v?a ??ng m?ch v b?nh tim m?ch bao g?m : t?ng huy?t p, khng isulin, cholesterol t?ng caoTheo cc nh khoa h?c, m?t ng??i bnh th??ng c ch? s? BMI ( cn n?ng chia cho bnh ph??ng chi?u cao ) dao ??ng t? 18 - 24,9. Tri tim c?a b?n ???c c?u t?o v ho?t ??ng t?t nh?t khi n lm vi?c trong m?t c? th? c ch? s? BMI t? 18-24,9.


N?u nh? b?n th?a 15 kg, ?i?u ? c?ng nh? hng ngy b?n khoc trn vai m?t ba l ??ng15 vin g?ch. Khi ? tri tim s? ph?i lm vi?c qu s?c, tnh tr?ng ny ko di khi?n c? tim ho?t ??ng km hi?u qu?. Tim c?ng gi?ng nh? m?t ??ng c? trong my mc, mu?n lm vi?c t?t v b?n ch? khi n lm vi?c ?ng cng su?t v th??ng xuyn b?o d??ng. B?o v? tim, trnh nguy c? m?c b?nh tim m?ch ph?i c m?t ch? ?? ?n h?p l, ?n t d?u, m?, mu?i, ???ngH?n ch? s? d?ng cc ?? ?n nhanh, th?c ph?m ? qua ch? bi?n, ho?c ?? ?ng l?nh, c ch?t b?o qu?n.

?n nhi?u rau v hoa qu? t??i

Rau qu? t??i c ch?a r?t nhi?u vitamin v khong ch?t cc lo?i. L??ng calorie trong rau qu? l?i th?p v nhi?u ch?t x? (ch?t nhu?n trng h?u ch). Rau qu? c?ng ch?a cc y?u t? vi l??ng nh? ??ng, k?m c ch cho h? tim m?ch. T?t nh?t nn ch?n cc lo?i rau qu? t??i v?a thu ho?ch. N?u l hoa qu? d? tr? ho?c ?ng h?p, nn ch?n nh?ng lo?i ???c c?t gi? trong t? l?nh ho?c ?ng l?nh. Trnh cc lo?i hoa qu? ?ng h?p c hm l??ng mu?i ho?c ???ng cao, rau qu? ?ng h?p tr?n d?u ho?c kem


?n ng? c?c nguyn h?t

K?t h?p ng? c?c nguyn h?t trong ch? ?? ?n u?ng ?? gi?m cholesterol. Ng? c?c nguyn h?t ch?a cc s?i ch?t x? gip ng?n c?n qu trnh hnh thnh m?ng x? v?a trnh tnh tr?ng ??ng m?ch vnh b? t?c ngh?n khi?n mu khng th? l?u thng ??n tim. V d? nh? g?o l?t, trong g?o l?t r?t giu ch?t dinh d??ng ??c bi?t l cc nguyn t? v sinh t? vi l??ng. L?p cm c?a g?o l?t khi xay d?i c?ng ch?a m?t ch?t d?u ??c bi?t c tc d?ng ?i?u ha huy?t p, lm gi?m cholesterol. V v?y ngay hm nay hy b? sung trong ch? ?? ?n m?t s? ng? c?c nguyn h?t.


H?n ch? ch?t bo c h?i v cholesterol

Ch?t bo c h?i t?n t?i nhi?u trong m? ??ng v?t, da ??ng v?t, d?u chin ?i chin l?i nhi?u l?n... ch?t bo t?n t?i trong ? kh t?ng h?p, phn h?y. N?u ch?t bo ny lin t?c ???c b? sung lu ngy s? hnh thnh cc kh?i m? th?a. Duy tr l??ng cholesterol d??i 300mg/ngy v?i ng??i kh?e m?nh v d??i 200mg/ngy v?i ng??i ? c l??ng LDL cao. Cc lo?i ch?t bo ???c khuyn nn s? d?ng l?a ch?n l d?u oliu, b? th?c v?t, d?u l?c,


Th?t t m?

Nn l?a ch?n cc lo?i th?t t m? nh? th?t n?c, th?t gia c?m, c, lng tr?ng tr?ng. Nh?ng lo?i th?c ph?m ny cung c?p m?t l??ng l?n protein nh?ng l?i t ch?t bo km theo. Nhi?u loi c nh? c h?i, c thu, c trch, ngoi protein cn ch?a nhi?u ch?t omega 3, l m?t lo?i axit bo r?t t?t cho tim m?ch. M?t s? cc loi ??u nh? ??u nnh, ??u l?ng c?ng ch?a nhi?u protein nn c th? thay th? ???c th?t ??ng v?t. H?n ch? s?a ch?a tch b?, n?i t?ng ??ng v?t, lng ?? tr?ng, th?t ngu?i, th?t, s??n n??ng trong b?a ?n.


?n nh?t

?n m?n c th? lm t?ng huy?t p tm thu ln t? 8 10mmHg. L??ng mu?i trong ngy ??i v?i ng??i kh?e m?nh khng nn qu m?t tha c ph (kho?ng 2.300mg) v khng qu 1.500mg/ ngy ??i v?i ng??i trn 50 tu?i, ng??i c b?nh ?i tho ???ng, t?ng huy?t p, suy th?n.

   

Theo t? ch?c Y t? th? gi?i (WHO), c? 2 giy l?i c 1 ng??i ch?t v b?nh tim m?ch. Trung bnh m?t n?m c 17,5 tri?u ng??i ch?t v d? ?on ??n n?m 2020 s? c 25 tri?u ng??i ch?t v c?n b?nh ny.

Cc nghin c?u ? ch?ng minh m?t trong nh?ng nguyn nhn ?ng ch gy b?nh tim m?ch l do thi quen ?n m?n thi?u ki?m sot. V v?y, ch?a bao gi? vi?c gi?m ?n m?n l?i tr? nn b?c thi?t nh? hi?n nay.

Hi?m h?a t? bt n??c ch?m

Thi quen ?n m?n d? nh?n th?y nh?t l t? bt n??c ch?m trong b?a ?n hng ngy. Trong v?n ha ?m th?c c?a ng??i Vi?t, bt n??c ch?m ?ng vai tr v cng quan tr?ng, ?i khi l trung tm c?a c? b?a ?n. Bt n??c ch?m dng chung trn mm c?m, t? x?a ??n nay lm kh?u v? ??m ? h?n, mn ?n c h??ng v? ??c tr?ng h?n v bi?u th? tnh c?ng ??ng g?n b c?a ng??i Vi?t. Bt n??c ch?m Vi?t c?ng v cng ?a d?ng v phong ph, th??ng m?i mn ph?i ?i km v?i m?t lo?i n??c ch?m ring ph h?p. Chnh thi quen dng n??c ch?m th??ng xuyn ny ? lm chng ta ?n m?n h?n bnh th??ng m?t cch ?ng k? b?i h?u h?t cc lo?i n??c ch?m ??u ch?a hm l??ng mu?i cao ?? b?o qu?n s?n ph?m. Ch?a k?, trong b?a ?n chnh c?a ng??i Vi?t th??ng bao g?m c?m, m?t mn gia v? (n??c ch?m) v ba mn ?n c? b?n ?? ch?t v cn b?ng m d??ng. Trong ba mn c? b?n ny, mu?i ? ???c nm trong qu trnh ch? bi?n. V v?y, vi?c dng n??c ch?m k?t h?p v?i cc mn ?n chnh hng ngy ? lm chng ta ?n mu?i nhi?u g?p nhi?u l?n s? l??ng cho php.

V nh?ng thi quen x?u kh b?

Khng ch? dng nhi?u mu?i t? n??c ch?m c trong b?a ?n chnh, vi?c dng tri cy ch?m mu?i c?ng lm chng ta v tnh n?p mu?i vo c? th?. V?i m?t s? ng??i, h? s? khng ?n tri cy, hoa qu? n?u khng c gia v? mu?i tm khoi kh?u hay chn mu?i ?t ?? r?c. Th?m ch, m?t s? ng??i cn ?n mu?i khng m khng nh?n th?c ???c trong b?a ?n mnh ? ?n r?t nhi?u mu?i so v?i quy ??nh. Thi quen ?n m?n cn ???c th? hi?n r nt qua nh?ng mn ?n v?t giu mu?i khng th? b? qua nh? c lo?i kh, bnh snack, bnh m?n... ??c bi?t, do ti?t ki?m th?i gian, th?c ph?m ch? bi?n s?n ?ang l ?u tin hng ??u c?a nhi?u ng??i trong m?i b?a ?n. t ai bi?t ???c r?ng, lo?i th?c ph?m ny l m?t m? mu?i v mu?i ???c dng trong cc th?c ph?m ny r?t nhi?u ?? b?o qu?n th?c ph?m ???c lu.

T? nh?ng thi quen trn, th?t khng c g ng?c nhin khi cng b? c?a Vi?n Dinh d??ng qu?c gia cho th?y, ng??i Vi?t Nam hi?n ?ang dng mu?i nhi?u g?p 3 l?n so v?i l??ng mu?i cho php. Ng??i Vi?t hi?n ?ang s? d?ng 18-22g/ng??i/ngy trong khi ?, theo khuy?n co c?a C? quan Qu?n l th?c ph?m v d??c ph?m Hoa K? (FDA), m?i ngy chng ta ch? nn s? d?ng 3 - 6g mu?i. T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) c?ng ch? cho bi?t ?? gi? s?c kh?e t?t, ng??i bnh th??ng khng nn ?n qu 6g mu?i/ng??i/ngy (t??ng ???ng 1 mu?ng c ph mu?i).
?n m?n c h?i ra sao?
?n m?n l c?i ngu?n c?a nhi?u c?n b?nh gy t? l? t? vong cao, ??c bi?t l tim m?ch. Theo TS.BS Tr?nTh? Minh H?nh, Tr??ng Phng Dinh d??ng c?ng ??ng Trung tm Dinh d??ng Tp.HCM, khi ?n m?n, c? th? chng ta s? n?p vo m?t l??ng natri l?n. Khi ? hm l??ng natri trong mu s? gia t?ng v th?n ph?i lm vi?c qu cng su?t m?i l?c mu ???c. Khi l??ng natri trong mu cao, th?n khng th? pht huy t?i ?a kh? n?ng lm vi?c s? gia t?ng p l?c th?m th?u trong lng m?ch. H?u qu? l n??c s? di chuy?n bn trong lng m?ch theo p l?c th?m th?u gy t?ng th? tch mu. ?y chnh l nguyn nhn d?n ??n t?ng huy?t p v gnh n?ng cho ho?t ??ng tim m?ch.

Theo WHO, ?n m?n l tc nhn gy ra 62% cc ca tai bi?n m?ch mu no v 49% cc ca nh?i mu c? tim. N?u tnh tr?ng ny ko di s? d?n ??n suy tim. Nhi?u nghin c?u ch? ra r?ng, ?n nhi?u mu?i h?n m?c cho php th t? l? m?c b?nh huy?t p cng cao. ?i?u ny ??ng ngh?a v?i s? gia t?ng nguy c? nh?ng c?n ?au tim v ??t qu?. Khng nh?ng v?y, nhi?u nghin c?u khoa h?c ? ch?ng minh, ?n m?n cn l tc nhn gy ra nhi?u c?n b?nh khc nh?: suy th?n, long x??ng, ung th? d? dy...

Gi?m ?n m?n b?ng cch no?

??i v?i ng??i Vi?t, ?n m?n l thi quen c t? lu ??i v kh b? b?i n lm hi lng kh?u v? trong m?i b?a ?n. V v?y, ?? b?o v? ???c s?c kh?e, ??ng th?i v?n duy tr ???c c?m gic ngon mi?ng, c?n t?p ?n nh?t th?c hi?n d?n d?n, khng th? gi?m ??t ng?t (tr? cc tr??ng h?p b? cc b?nh l m bc s? ch? ??nh ph?i ?n nh?t).

Theo BS Minh H?nh, chng ta nn b?t ??u gi?m mu?i trong b?a ?n t?ng b??c m?t, b?ng cch pha long n??c ch?m ho?c ch?n n??c ch?m c cng th?c gi?m mu?i, nm th?c ?n nh?t h?n thi quen ?n u?ng bnh th??ng, nn ch?n th?c ph?m t??i s?ng ?? n?u th?c ?n thay v dng th?c ph?m ch? bi?n s?n ?? h?n ch? dng mu?i. Khng tr? cc mn m?n kh, m?m ? trong nh. Cc b n?i tr?, ng??i c?m cn n?y m?c trong chuy?n ?n u?ng c?a c? nh nn linh ??ng tm hi?u cc cng th?c n?u ?n lnh m?nh t mu?i ?? b?o v? s?c kh?e gia ?nh. C?n t?p cho tr? nh? thi quen ?n nh?t ngay t? nh? ?? h?n ch? cc hi?m h?a b?nh t?t do ?n m?n gy ra.
   

Th?c ?n t?ng hm l??ng cholesterol t?t

Bi?t cch b? sung th?c ph?m h?p l cho b?a ?n c?a mnh s? gip b?n t?ng ?ng k? hm l??ng cholesterol t?t, gip h?n ch? cc b?nh v? tim m?ch.

Sau ?y l m?t s? lo?i th?c ph?m nh? v?y:

H?n ch? ch?t bo bo ha

   

   
vorung

?a s? cc b?nh ph?i ??u c s? t?ng ti?t ch?t ??m di. Lo?i d?ch ti?t ch?a nhi?u vi khu?n gy b?nh ny n?u ? ??ng lu trong ph?i s? ??c qunh l?i, dnh vo thnh ph? qu?n. Vi?c v? rung ng?c gip ??m d? thot ra h?n.

??m kch thch nim m?c ph? qu?n, gy ph?n x? ho. Ho c tc d?ng t?ng ??m ho?c d? v?t ra ngoi. Nh?ng ho nhi?u v? ?m l?i lm cho ng??i b?nh m?t ng? v m?t m?i. V?y lm th? no ?? ??a th?t nhi?u ??m ra ngoi m khng ph?i ho b? ??ng? Ng??i ta ? ?? xu?t ph??ng php v? rung l?ng ng?c.

V? rung l?ng ng?c th??ng ???c p d?ng trong ?i?u tr? cc b?nh ph?i c ti?t nhi?u ??m, g?m cc b?nh gin ph? qu?n, vim ph? qu?n m?n tnh, b?nh ph?i t?c ngh?n m?n tnh, p-xe ph?i ? giai ?o?n ?c m?, nh?ng tr??ng h?p ?m ph?i n?m lu ngy t c? ??ng, ng??i b? li?t... Ph??ng php ny gip cho ???ng th? thng thong, khng kh ra vo ph?i nhi?u h?n, gp ph?n tch c?c vo vi?c ph?c h?i ch?c n?ng b? my h h?p. ?i?u tr? b?ng k? thu?t v? rung l?ng ng?c, khng dng thu?c l cch gi?m kinh ph ?i?u tr? v rt ng?n th?i gian n?m vi?n c?a ng??i b?nh. Ph??ng php ny c th? th?c hi?n r?ng ri ? b?nh vi?n c?ng nh? ? t?i gia ?nh b?nh nhn. Ng??i th?c hi?n c th? l bc s?, ?i?u d??ng, ng??i nh ho?c chnh ng??i b?nh.

   

Cc chuyn gia ? ??i h?c Auvergne, Php (UOA) sau khi k?t thc nghin c?u ? 24 ng??i c thi quen dng lo?i ?? u?ng r?t ph? bi?n ny. Theo nghin c?u, nh?ng ng??i ?n ng trung tu?i nn dng hai c?c n??c cam hay n?a lt m?i ngy trong vng 1 thng th huy?t p s? gi?m ?ng k?, g?n st v?i ng??ng an ton. M?t trong nh?ng l?i th? chnh c trong ngu?n n??c ny l hesperidin, ?y l lo?i ha ch?t c nhi?u trong cam, ch xanh, ??u nnh v m?t s? lo?i hoa qu? khc.

Nhm ng??i ni trn u?ng ??u ??n n?a lt n??c cam trong th?i gian 4 tu?n, 4 tu?n ti?p theo ch? u?ng n??c c ch?a ???ng v dng vin hesperidin, 4 tu?n cu?i ch? u?ng n??c tr?ng v gi? d??c khng c ch?a thnh ph?n hesperidin. K?t qu? thu ???c cho th?y, hai giai ?o?n ??u, huy?t p tm tr??ng/huy?t p tm thu gi?m trung bnh 3,2 - 5,5mmHg so v?i giai ?o?n dng n??c tr?ng v gi? d??c, t? l? gi?m b?nh c th? ??t trn 20%. M?c d c tc d?ng tch c?c, nh?ng theo chuyn mn, nhm ng??i ?ang dng thu?c tr? huy?t p th nh?t thi?t ph?i t? v?n bc s? tr??c khi u?ng b?t k? lo?i n??c p no, k? c? n??c cam, n??c nho v n??c to p.

   
   

H?n ch? b?nh tim m?ch: Vitamin K c tc d?ng gip ng?n ng?a x? c?ng ??ng m?ch ? nhm ng??i m?c b?nh m?ch vnh v suy tim, b?o v? thnh l?p lt ??ng m?ch khng b? t?n th??ng.

* H?n ch? b?nh gin t?nh m?ch: N?u c? th? thi?u h?t vitamin K s? lm cho tnh ho?t ho c?a protein GLA b? suy gi?m, ?y l protein c vai tr quan tr?ng trong vi?c duy tr s?c kho? t?nh m?ch, n?u protein GLA b? suy y?u th r?i ro m?c b?nh gin t?nh m?ch r?t cao.

   

?n ngh? t?t cho tim

?n ngh? t?t cho tim

Theo m?t nghin c?u m?i ?y c?a Canada, ch?t curcuma c trong ngh? cho php gi?m nguy c? m?c b?nh nh?i mu c? tim, ??c bi?t l ? nh?ng ng??i hay ngy khi ng?.

   

Nh?ng th?c ?n t?t cho ng??i b?nh tim

Trong cc lo?i th?c ph?m m chng ta s? d?ng h?ng ngy, c m?t s? lo?i c kh? n?ng gip c? th? phng ch?ng ???c m?t s? b?nh t?t nh?: tim m?ch, ung th? sau ?y xin gi?i thi?u 5 lo?i th?c ?n ? ???c cc trung tm nghin c?u ?nh gi cao v? kh? n?ng h? tr? phng ch?ng tim m?ch, nh? vo m?t s? ho?t ch?t c trong n.

   

gigigi

2013-09-12 191209