Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Email In PDF.

Nhi?u ng??i cho r?ng, nam gi?i ? giai ?o?n mn d?c nam m?c cc b?nh l tim m?ch th v?n ?? tnh d?c s? r?t h?n ch?, th?m ch nhi?u ng??i ni khng v?i tnh d?c v s? ?nh h??ng ??n b?nh l tim m?ch.

Th?c t?, v?i ng??i c b?nh l tim m?ch, sinh ho?t tnh d?c, khng ph?i l v?n ?? ch?ng ch? ??nh tuy?t ??i, m h? hon ton c th? c ??i s?ng tnh d?c bnh th??ng, khc ch?ng ch? l c?n g?ng s?c nh? h?n ? nh?ng ng??i kh?e m?nh.

Ch?ng h?n nh? ng??i b?nh c m?c ?? suy tim ?? 1- 2 v?n c th? th?c hi?n t?t thin ch?c ?n ng v th?i ?i?m ??t c?c khoi th m?c g?ng s?c ch? vi ch?c giy.

V th?, v?i nam gi?i b? m?c b?nh l tim m?ch, ty t?ng b?nh m c nh?ng ch? ??nh, king khem khc nhau v? tnh d?c, c? th?:

V?i ng??i b?nh c nh?i mu c? tim:? giai ?o?n c?p c?n ngh? ng?i tuy?t ??i, t nh?t l 6 ??n 8 tu?n, sau khi ?n ??nh, n?u c nhu c?u sinh ho?t th nn sinh ho?t nh? nhng, khng g?ng s?c, ch?n l?a t? th? sao cho v? ch?ng ??u tho?i mi, trong qu trnh giao h?p th?y xu?t hi?n c?n ?au hay t?c ng?c th nn ng?ng ngay giao h?p.

V?i ng??i b?nh c c?n ?au th?t ng?c, b?nh ??ng m?ch vnh:Tr??c khi giao h?p nn ng?m Nitroglycerine ?? ?? phng c?n ?au th?t ng?c ti pht, nn p d?ng t? th? ng?i ho?c n?m nghing giao h?p ?? gi?m tiu hao n?ng l??ng.

V?i ng??i b?nh t?ng huy?t p:Ng??i b?nh t?ng huy?t p v?i tm tr??ng trn 100mg ho?c huy?t p khng ?n ??nh khi c xu h??ng t?ng cao c?ng khng nn giao h?p, trnh giao h?p khi c tri?u ch?ng ?au ??u, hoa m?t, chng m?t, ng??i m?c b?nh t?ng huy?t p t?t nh?t nn giao h?p vo lc sng s?m, v th??ng huy?t p th?i gian nay t??ng ??i ?n ??nh.

V?i ng??i m?c b?nh suy tim xung huy?t ch?a ???c ?i?u tr?, ng??i b? b?nh h?p van 2 l:B? hai b?nh l ny m n?u c tri?u ch?ng kh th? khng nn sinh ho?t tnh d?c, v c th? gy ra rung nh?, ?nh h??ng thm ch?c n?ng c?a tim cc tr??ng h?p ny sinh ho?t tnh d?c d? b? ??t t?, trong dn gian th??ng g?i l Th??ng m phong.

? giai ?o?n mn d?c, nam gi?i th??ng c r?i lo?n c??ng, nn th??ng s? d?ng thu?c nhm ?c ch? men phosphodiesterase-5 ?? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng. Tuy nhin, khi dng nhm thu?c ny th khng ???c dng chung v?i cc thu?c tr? ?au th?t ng?c, c ngu?n g?c t? nhm nitrat (khng dng v?i b?t c? hnh th?c no nh? x?t, vin u?ng, dn hay ng?m d??i l??i).

?? ch?n gi?i php an ton v hi?u qu? c th? dng nh?ng s?n ph?m c ngu?n g?c t? th?o d??c. V m?t trong cc lo?i th?o d??c? l Eurycoma Longifolia, c tc d?ng lm t?ng testosterone n?i sinh m?t cch t? nhin, do ? lm ch?m qu trnh mn d?c v ph?c h?i sinh l?c cho phi m?nh.

Tm l?i mn d?c nam, ngy nay ? tr? thnh v?n ?? y khoa ph? bi?n, l tnh tr?ng c th? g?p b?t c? ng??i ?n ng no khi ?i vo l?a tu?i trung nin, v?i tnh ch?t di?n bi?n m th?m, t ?nh h??ng c?p tnh ??n tnh m?ng, nh?ng tc ??ng l?n ??n s?c kh?e, tm l, c?ng nh? n?ng su?t lao ??ng, cho nn c?n pht hi?n s?m ch?ng mn d?c nam b?ng xt nghi?m n?i ti?t t? sinh d?c nam, k?t h?p pht hi?n b?ng cc tri?u ch?ng k? trn, l vi?c lm h?t s?c c?n thi?t nh?m kh?c ph?c s?m tnh tr?ng mn d?c nam, nh?t l nam gi?i c b?nh tim m?ch-huy?t p km theo.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209