Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Email In PDF.
Theo m?t bo co m?i ?y th nn ?nh gi v tnh ??n ch?c n?ng tnh d?c c?a nam gi?i khi h? ???c ki?m tra cc y?u t? nguy c? c?a b?nh tim m?ch.
Tc gi? ??ng ??u nghin c?u, gio s?, ti?n s? Ajay Nehra, gim ??c ??n v? S?c kh?e nam gi?i, Khoa Ni?u h?c thu?c Trung tm y t? ??i h?c Rush ? Chicago, ? lm vi?c v?i h?n 20 chuyn gia khc ?? xc nh?n k?t qu? c?a h?. Nghin c?u gi?i thch r?ng r?i lo?n ch?c n?ng c??ng d??ng l m?t y?u t? nguy c? ? nam gi?i d??i 55 tu?i ??i v?i b?nh tim m?ch. ? m?t s? nam gi?i ???c ch?n ?on ED, tai bi?n tim m?ch c th? x?y ra trong vng 2-5 n?m.

Nehra cho bi?t B?t k? ng??i no b? ED ??u nn cn nh?c nguy c? tim m?ch t?ng cao h?n cho t?i khi lm thm cc xt nghi?m. ED th??ng x?y ra cng v?i s? t?n t?i b?nh tim m?ch cm, c tri?u ch?ng; v do ? ?y l m?t c? h?i ?? gi?m nguy c? tim m?ch.

Cc tc gi? khuy?n ngh? r?ng nam gi?i trn 30 tu?i b? ED nn ???c ?nh gi c?n th?n v? b?nh tim m?ch, v h? cho r?ng nh?ng ng??i ny c nguy c? cao b? b?nh tim m?ch.

Nam gi?i b? ED c nguy c? m?c b?nh tim m?ch cao g?p ?i so v?i nam gi?i khng b? ED. B? ED khi tu?i cng tr? th nguy c? m?c b?nh tim m?ch cng cao.

Cc th? nghi?m g?n ?y cho bi?t n?ng ?? testosteron th?p c lin quan v?i ED, b?nh tim m?ch v t? vong do b?nh tim m?ch. Do ?, nam gi?i c?ng nn ???c xt nghi?m ?? ?nh gi n?ng ?? testosteron. Cc th? nghi?m ? h?n 500 b?nh nhn cho th?y n?ng ?? testosteron th?p d?n t?i nguy c? t? vong cao h?n.
Nehra ni N?ng ?? testosteron nn ???c ?nh gi th??ng quy. Nam gi?i c n?ng ?? testosteron d??i 230 c nguy c? t? vong do t?t c? cc nguyn nhn v t? vong do b?nh tim m?ch cao h?n.

B?ng ch?ng v? ED lin quan v?i b?nh tim m?ch ? nam gi?i d??i 40 ?ang t?ng nhanh. M?t th? nghi?m gi?i thch r?ng nam gi?i 40-49 tu?i b? ED c nguy c? m?c b?nh m?ch vnh cao h?n 50% so v?i nam gi?i khng b? ED.

Nam gi?i c th? ???c l?i v?i nh?ng ?nh gi v? tim m?ch bao g?m xt nghi?m mu, xt nghi?m n??c ti?u v hnh vi l?i s?ng, c?ng nh? ti?n s? s?c kh?e gia ?nh ?? xc ??nh li?u b?nh nhn c cc y?u t? nguy c? hay khng. ?i?u ny s? tr? gip cho vi?c quy?t ??nh ?i?u tr? thch h?p.

Theo Nehra ?i?u ? c ngh?a l cc bc s? ?i?u tr? cho nam gi?i b? ED gi? vai tr quan tr?ng trong vi?c gip ki?m sot v b?t ??u gi?m nguy c? tim m?ch c?a b?nh nhn, ngay c? khi b?nh nhn khng c tri?u ch?ng.
K?t qu? ny, cng v?i l?i khuyn cho cc b?nh nhn b? ED ???c ??ng trnMayo Clinic Proceedings trong s? ra thng 8 n?m 2012.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209