Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Email In PDF.

Quan h? tnh d?c th? no sau nh?i mu c? tim?

sex-Heart-Stroke

Sau nh?i mu c? tim (NMCT), r?t nhi?u ng??i b?nh lo l?ng nguy c? ti pht c?a b?nh nn ? king khem k? l??ng chuy?n tnh d?c khi?n ch?t l??ng cu?c s?ng gi?m st. Nh?ng c?ng c ng??i quan h? tnh d?c nh? tr??c khi b? b?nh m khng ch ??n ?nh h??ng c?a ho?t ??ng ny ln h? tim m?ch ? c v?n ??. V?y cu?c s?ng tnh d?c sau NMCT nh? th? no l ph h?p?

M?i lin quan gi?a tnh d?c v NMCT

Ho?t ??ng tnh d?c l m?t ho?t ??ng th? l?c c c??ng ?? trung bnh. V?i h?u h?t ng??i bnh th??ng, trong lc sinh ho?t tnh d?c th m?ch, nh?p tim nhanh h?n (c th? nhanh h?n 100 l?n/pht), nh?p th? g?p rt, huy?t p t?ng ln, nh?ng t?t c? ??u tr? l?i bnh th??ng trong m?t th?i gian ng?n sau ?. Sinh ho?t tnh d?c g?n nh? "??ng hnh" trong su?t c? ??i ng??i t? sau khi tr??ng thnh. Vi?c c?m ho?t ??ng tnh d?c v l do no ? c th? lm r?i lo?n cu?c s?ng cn b?ng c?a b?n thn b?nh nhn v c th? lm ?? v? m?i quan h? gia ?nh. B?nh NMCT l h?u qu? c?a s? m?t cn b?ng gi?a cung c?p xy v nhu c?u c?a c? tim v v?n ?? c?a m?ch vnh. ?y l v?n ?? l?n lin quan khng ch? ??n sinh t?n c?a ng??i b?nh m cn ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ch?t l??ng cu?c s?ng c?a h?. V th?, trn th? gi?i ? c nhi?u nghin c?u v? m?i lin h? gi?a tnh d?c v c?n b?nh ch?t ng??i ny.

Theo m?t nghin c?u khc c?a Canada khi tm hi?u v? 34 tr??ng h?p b? NMCT b? t? vong khi quan h? tnh d?c, cc tc gi? cho bi?t, c 27 tr??ng h?p trong s? h? l quan h? v?i ng??i khng ph?i l v? ho?c ch?ng v cng nguy hi?m n?u b?n tnh l ng??i tr?. M?t nghin c?u khc ???c ti?n hnh n?m 2001 ? Toulouse (Php) phn tch nh?ng tr??ng h?p NMCT v? kha c?nh th?i gian xu?t hi?n, ng??i trn 54 tu?i c t?n su?t xu?t hi?n NMCT cao nh?t vo sng th? hai. ??i v?i ng??i tr? h?n 25-44 tu?i th t?n su?t NMCT g?p nhi?u ? ngy th? b?y v ch? nh?t. Cc tc gi? nghi ng? s? lin quan ny l do cc b?nh nhn tham gia cc ho?t ??ng th? l?c n?ng nh? th? thao, lm v??n v quan h? tnh d?c. Tuy nhin ?y m?i ch? l gi? thuy?t, c?n c nhi?u nghin c?u h?n n?a ?? ch?ng minh m?i lin quan gi?a NMCT v y?u t? th?i gian, ho?t ??ng th? l?c c?ng nh? v?n ?? ho?t ??ng tnh d?c.

tnh d?c th? no sau khi NMCT?

Ng??i b?nh sau NMCT nn luy?n t?p th? d?c th??ng xuyn ?? tim thch nghi v?i ?i?u ki?n g?ng s?c v khng nn king tuy?t ??i quan h? ch?n g?i. S? ph?c h?i ho?t ??ng tnh d?c x?y ra ? ng??i sau ph?u thu?t tim d? dng h?n ? ng??i sau NMCT.

??i v?i nh?ng b?nh nhn sau NMCT, cc chuyn gia c?ng khuyn nn: trnh ho?t ??ng th? l?c (trong ? c ho?t ??ng tnh d?c) sau khi ?n v lc ny c? th? ?ang dnh nhi?u xy cho h? ru?t non tiu ha th?c ?n, xy cho c? tim b? gi?m; b?nh nhn c th? c ho?t ??ng tnh d?c khi h?i ph?c, m?t ph??ng php ki?m tra kh l th l n?u b?nh nhn c th? leo ???c 2 t?ng c?u thang m khng c tri?u ch?ng g th c th? b?t ??u l?i v?i ho?t ??ng tnh d?c; nn ch?i m?t s? mn th? thao khng ??i khng, nh?ng mn c tnh ch?t b?n b? gip c?i thi?n h? tim m?ch m khng qu n?ng cho tim nh? ?i b? h?ng ngy, ??p xe ch?m ho?c ??p xe trong nh, b?i (trnh n??c l?nh), ch?i gn, ?i cu, t?p yoga, th? d?c nh?p ?i?u, c?n trnh ??ng tc nn th? hay cc ??ng tc h?n ch? th?, nh?p ?i?u qu nhanh

Tm l?i, tr? nh?ng b?nh nhn c ch?c n?ng tim qu x?u, cc b?nh nhn NMCT v?n c th? c cu?c s?ng ho?t ??ng tnh d?c ph h?p v nn tham gia cc ho?t ??ng th? l?c khng ??i khng, c s?c b?n gip cho c? tim thch nghi d?n v?i ?i?u ki?n g?ng s?c
?? tm hi?u v? m?c ?? nguy c? c?a ho?t ??ng tnh d?c c?a nh?ng ng??i b? NMCT, g?n ?y cc nh khoa h?c thu?c vi?n Karolinska-Th?y ?i?n ? ??a ra nghin c?u trn 659 b?nh nhn NMCT tu?i t? 45-70. Cu h?i ???c ??t ra cho cc b?nh nhn lin quan ??n ho?t ??ng tnh d?c c?a h? v? t?n su?t, th?i gian, hon c?nh xu?t hi?n NMCT v?i ho?t ??ng tnh d?c v c? nh?ng cu h?i v? ho?t ??ng th? l?c c?a h?. Ph?n l?n b?nh nhn v?n ?ang c ??i s?ng tnh d?c (h?n 3/4 b?nh nhn c gia ?nh), 75% b?nh nhn l ?n ng. G?n 40% b?nh nhn c tri?u ch?ng tr??c v khng c b?nh nhn no trong nhm ny c quan h? tnh d?c trong vng 4 gi? tr??c khi b? NMCT. Trong h?n 60% b?nh nhn khng c tri?u ch?ng th c 1,3% c quan h? tnh d?c trong vng 2 gi? tr??c khi c NMCT. Theo th?ng k th nguy c? NMCT xu?t hi?n trong th?i gian quan h? tnh d?c l 2,1 l?n v nguy c? ny cn cao h?n (4,4 l?n) ? nh?ng ng??i khng c ho?t ??ng th? l?c th??ng xuyn. V cc tc gi? k?t lu?n r?ng nguy c? kch ho?t NMCT s? t?ng ln sau khi quan h? tnh d?c ??t bi?t ??i v?i ng??i t v?n ??ng. Tuy nhin cc tc gi? c?ng ni nguy c? tuy?t ??i lin quan tr?c ti?p t?c th (trong vng 1 gi? sau quan h? tnh d?c) r?t th?p v nh?ng ng??i duy tr quan h? tnh d?c 1 l?n trong tu?n th nguy c? NMCT lin quan ??n quan h? tnh d?c khng cao.
SKDS

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209