Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Email In PDF.

Nhi?u ng??i lo l?ng s? khng cn c? h?i ?? n i n?a khi m?c ch?ng b?nh tim m?ch. Tuy nhin, khng c b?ng ch?ng no cho th?y m?c b?nh tim m?ch c?n ph?i ?o?n tuy?t v?i sex.

Nn ch?n th?i ?i?m c?m th?y th?t tho?i mi, th? gin, khng b? p l?c tm l ?? ti?n hnh cu?c yu. T?t nh?t l 1 - 3 gi? sau b?a ?n.


Hy th?c hi?n ?ng theo nh?ng l?i khuyn c?a bc s? khi lm chuy?n ?y.

Khi nh?p cu?c nn ch ??n c?m xc c?a c? th?, n?u c?m th?y m?t m?i, qu kh th?, nh?p tim ??p qu nhanh th khng nn ti?p t?c chuy?n phng the m nn d?ng l?i v n?u ti?p t?c b?n s? r?t d? c nguy c? b? ??t qu?.

H?ng ngy nn p d?ng m?t ch? ?? ?n u?ng khoa h?c, t?p luy?n ph h?p v?i ?i?u ki?n s?c kh?e, s? thch s? r?t c l?i cho s?c kh?e b?nh nhn tim m?ch ni chung v s?c kh?e chuy?n phng the ni ring.

Khng nn l?m d?ng chuy?n yu, ng??i m?c cc b?nh tim m?ch c?n ti?t ch? v bi?t ki?m sot chuy?n ?y th s? mang l?i nh?ng k?t qu? tch c?c.

Hy ch?c ch?n r?ng nhi?t ?? trong phng khng qu nng hay qu l?nh.

??ng nn b? qua mn d?o ??u. ??i v?i ng??i m?c b?nh tim mn d?o ??u c vai tr quan tr?ng v ? l th?i ?i?m ?? c? th? ???c chu?n b? c nh?ng thch ?ng thay ??i c?a c? th?.

Nh? s? gip ?? t? b?n tnh. Chia s? v ?? ngh? nh?n s? gip ?? t? pha b?n tnh l cch hi?u qu? ?? rt ng?n kho?ng cch gi?a hai ng??i, h?n n?a ?i?u ny c?ng c l?i cho s?c kh?e c?a ng??i m?c b?nh tim.

Duy tr...

Cc nghin c?u cho th?y vi?c sinh ho?t tnh d?c ??u ??n 2 l?n m?t tu?n s? gip gi?m nguy c? m?c b?nh tim m?ch ??n 50%.

Nghin c?u ???c th?c hi?n v?i s? tham gia c?a h?n 1.000 nam gi?i, do cc chuyn gia ng??i M? ti?n hnh, cho th?y nh?ng ?n ng th??ng xuyn c thi quen n i ??u ??n 2 l?n/tu?n s? ??t ???c nh?ng ch l?i tuy?t v?i cho s?c kh?e ni chung, ??c bi?t l h?n ch? ???c nguy c? m?c b?nh tim m?ch.

Sau khi v?a tr?i qua ph?u thu?t tim ho?c c?n ?au tim hay c?n ??t qu? ?? an ton b?n nn h?i ki?n bc s? v? vi?c ki?m tra s?c kh?e th? l?c tr??c khi b?t ??u chuy?n g?i ch?n l?i.

Nn ni khng v?i sex khi:

- Sau m?t b?a ?n no.

- Sau khi m?i u?ng r??u.

- C bi?u hi?n c?a c?n ?au tim.

- Khi khng th?c s? s?n sng.

- Khi c tm tr?ng t?i.

- Khi khng c thu?c tr? tim ho?c lo?i thu?c chuyn d?ng m bc s? k ??n.

- Khi ch?a bnh ph?c sau c?n ?au tim tr??c ?.

- Khi bc s? khuy?n co ho?c ?y ch?a ph?i th?i ?i?m thch h?p ?? giao ban l?i.

Theo Ti?n Phong
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209