Email In PDF.

H?p ??ng m?ch c?nh l g ?

??ng m?ch c?nh n?m ? c? (hnh 1). v ?i vo no b? ?? cung c?p oxy c?n thi?t ?? ho?t ??ng .N c ???ng knh trung bnh 4 mm. ??ng m?ch ny c th? b? ch?n b?i s? x? v?a (ch?t bo) trong thnh c?a ??ng m?ch gy h?p (gi?m kch th??c) (Hnh 2).

Figure 1 : Anatomie de la carotideHnh 1: C?u t?o c?a ??ng m?ch c?nh
Figure 2 : Stnose Carotidienne

Hnh 2: h?p ??ng m?ch c?nh

??t qu? thi?u mu c?c b? l g?

??t qu? thi?u mu c?c b? (??t qu?) l k?t qu? c?a tnh tr?ng thi?u oxy trong m?t ph?n c?a no. N c th? do t? nhi?u nguyn nhn, k?t qu? c?a m?t huy?t kh?i (t?c) c?a ??ng m?ch c?nh trong ho?c t?c m?ch (di c? c?a m?t c?c mu ?ng ho?c m?nh x? v?a) t? h?p ??ng m?ch c?nh . Trong c? hai tr??ng h?p, m?t ph?n c?a no ???c t t??i mu. S? c t?n h?i th?n kinh (li?t) t nhi?u t??ng ?ng v?i vng no b? thi?u mu. S? thi?u mu c th? ?nh h??ng ??n ton b? bn c?a c? th? (li?t n?a ng??i) ho?c m?t ph?n (chi trn v chi d??i) c? th? v ?i khi k?t h?p v?i li?t m?t v / ho?c r?i lo?n ngn ng?. S? t?n h?i th?n kinh l ? pha ??i di?n v?i t?n th??ng ??ng m?ch (t?n th??ng pha bn ph?i c?a c? th? trong m?t h?p ??ng m?ch c?nh tri v ng??c l?i).

??t qu? c th? thong qua (thi?u mu c?c b? thong qua) n?u s? h?i ph?c trong vng vi gi?. N?u can thi?p ?i?u tr? s?m . Ph?c h?i sau ? ???c th?c hi?n trong m?t h?n hay t hon thnh trong vi tu?n. ?i khi ?? l?i nh?ng di ch?ng ?ng k? v lu di.

Trong m?t s? tr??ng h?p, ?nh h??ng ??n kh? n?ng t?m nhn t?c ??ng m?ch vng m?c trung tm, d?n ??n m?t th? l?c t?m th?i ho?c v?nh vi?n. Trong tr??ng h?p ny m?t b? ?nh h??ng l cng bn v?i t?n th??ng ??ng m?ch c?nh.

T?i Php, t? l? ??t qu? hng n?m (s? tr??ng h?p m?i m?i n?m) l 2/1000 dn (m?i l?a tu?i) v?i 15 ??n 20% t? vong trong thng ??u tin v 75% s?ng st b?nh nhn ?? l?i di ch?ng. T? l? (t?n s? c?a b?nh trong dn s?) l 5 / 1.000 dn (m?i l?a tu?i). Tu?i trung bnh c?a kh?i pht ??t qu? l 71 tu?i ??i v?i nam v 76 tu?i ??i v?i n? v 25% n?n nhn b? ??t qu? l d??i 65. Nh?ng ??t qu?, 25% c lin quan ??n t?n th??ng x? v?a ??ng m?ch c?nh.

ki?m tra chnh ?? pht hi?n h?p ??ng m?ch c?nh l g?

Siu m Doppler l m?t ki?m tra ??n gi?n v khng gy ?au ??n m ?nh gi m?c ?? nghim tr?ng c?a h?p ??ng m?ch c?nh.?nh gi ny s? ???c s? d?ng ?? ?o l??ng m?c ?? nghim tr?ng c?a h?p b?ng cch ?nh gi t? l? thu h?p c?a ??ng m?ch.?i?u ny l r?t quan tr?ng b?i v n s? xc ??nh qu trnh hnh ??ng vis--vis h?p.N?u h?p l l?n h?n 60%, m?t Angio-CT th??ng xuyn h?n ho?c MR ch?p ??ng m?ch s? ???c yu c?u ?? phn tch chnh xc h?n c?a h?p ??ng m?ch c?nh.Cc Angio-CT ho?c MR ch?p ??ng m?ch s? xc ??nh m?c ?? h?p ??ng m?ch c?nh, phn tch no cho cc ??ng m?ch khc v nhu m no ?? ?nh gi nh?ng h?u qu? c?a h?p c?a m?ch mu no.

Cc ph??ng php ?i?u tr? chnh l g? Nh?ng r?i ro c?a cc ph??ng php ?i?u tr? l g?

Cc l?a ch?n ?i?u tr? ph? thu?c vo hai tiu ch chnh: ?nh gi m?c ?? h?p t? l? ph?n tr?m v c tri?u ch?ng ho?c khng ph?i l h?p. Cc ch? ??nh ?i?u tr? c?ng ph? thu?c vo hnh thi c?a m?ng bm x? v?a ??ng m?ch c?ng nh? cc tiu ch chung chung cho b?t k? ph?u thu?t (tu?i, b?nh tim, h h?p vv ...). Cc l?a ch?n ?i?u tr? s? ???c v?i cc bc s? ph?u thu?t m?ch mu trong m?t quy?t ??nh v? l?a ch?n ?i?u tr? thng tin khc nhau.

?i?u tr? n?i khoa:

Cho h?p ??ng m?ch c?nh, ?i?u tr? n?i khoa k?t h?p ki?m sot cc y?u t? nguy c? tim m?ch v ?i?u tr? khng ti?u c?u v statin (lm gi?m cholesterol trong mu). Theo di ?i?u tr? ???c th?c hi?n b?ng siu m duplex ho?c n?a n?m m?t l?n ty thu?c vo m?c ?? nghim tr?ng c?a h?p. N?u h?p l v?a ph?i, ?i?u tr? n?i khoa l ?? ??n gim st th??ng xuyn.

?i?u tr? ph?u thu?t:

N?u h?p ??ng m?ch c?nh n?ng, ?i?u tr? tiu chu?n l ph?u thu?t v?i th?c hi?n Bc n?i m?c c?nh (lo?i b? cc m?ng bm). Quy trnh ny c th? ???c th?c hi?n d??i gy m ton thn ho?c khu v?c (gy t c?).Cc bc s? ph?u thu?t, sau khi m?t v?t r?ch d?c ? c?, s? m? ??ng m?ch c?nh ?? lo?i b? cc m?ng bm (Hnh 3-4) v sau ? ho?c ?ng ??ng m?ch tr?c ti?p (eversion khu tr?c ti?p) (Hnh 5-6) ???c khu v (m?i gi? c? th?) (hnh 7) ?? m? r?ng ??ng m?ch. Trong m?t s? tr??ng h?p, n c th? l c?n thi?t ?? thay th? cho ph?u thu?t b?c c?u ??ng m?ch (hnh 8). Th?i gian c?a s? can thi?p l trn trung bnh 1-2 gi?. ?? b?o v? no, k? thu?t khc nhau ???c s? d?ng trong qu trnh ph?u thu?t. Gim st tc bi c th? ???c th?c hi?n trong m?t d?ch v? gim st trong 24 gi?. Th?i gian l?u tr c?a thay ??i ty theo trung tm c?a dy phng ph?u thu?t tr??c nh n??c v sau khi m?. N l trung bnh 4-6 ngy.

Fig 3 : ouverture de la carotide

Hnh 3: M? ??ng m?ch c?nh

Fig 4 : endartriectomie (retrait de la plaque)

Hnh 4: endarterectomy (lo?i b? cc m?ng bm)

Fig 5 : Suture directe

Hnh 5: khu tr?c ti?p

Hnh 6 a, b v c: eversion endarterectomy (??ng m?ch c?nh ???c quay tr? l?i nh? m?t chi?c v? ?? lo?i b? cc t?m)

Figure 6a

Hnh 6a

Figure 6b

Hnh 6b

Figure 6c

Hnh 6c

Figure 7 : Patch carotidien

Hnh 7: V c?nh

Figure 8 : Pontage  laide dune prothse.

Hnh 8: b?t c?u b?ng ??ng m?ch nhn t?o.

Bi?n ch?ng r?t hi?m v ? gi?m ?ng k? nh? cc bi?n php phng ng?a tr??c v trong qu trnh ho?t ??ng. Quan tr?ng nh?t l cc bi?n ch?ng tim m?ch v th?n kinh, bao g?m c? nguy c? ??t qu?, thong qua ho?c v?nh vi?n. T? l? bi?n ch?ng ny ???c ??c tnh ? m?c 2% cho h?p ??ng m?ch c?nh ng??i ch?a bao gi? ??a ra b?t k? tri?u ch?ng (h?p khng c tri?u ch?ng) v 4% ??i v?i nh?ng ng??i ? ???c (b? h?p c tri?u ch?ng). Cc bi?n ch?ng khc theo th? t? t?n s?: cc v?t b?m tm v thnh tch c?a cc dy th?n kinh ngo?i vi trong khi ph?u thu?t. Cc bi?n ch?ng c th? d?n ??n kh kh?n trong vi?c ni ho?c nu?t m?t vi ngy. H? l r?t hi?m v th??ng bi?n m?t trong vng vi ngy ho?c vi tu?n

Nong ??ng m?ch c?nh

Nong ??ng m?ch c?nh endoluminal (?i qua bn trong c?a ??ng m?ch) l???ng vo t? ??ng m?ch ?i ? vng hng, v?i s? ra ??i c?a m?t nong bng k?t h?p v?i m?t ?ng ?? ??ng m?ch (hnh 9).K? thu?t ny, theo cc khuy?n ngh? m?i nh?t c?a C? quan cao cho y t? (HAS) ch? p d?ng cho m?t s? b?nh nhn.

Hnh 9a, b v c: c?nh nong m?ch vnh

Figure 9a

Hnh 9a

Figure 9b

Hnh 9b

Figure 9c

Hnh 9c

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209