Email In PDF.

Ch?m sc b?nh nhn van tim nhn t?o

M?t van tim nhn t?o ???c coi l l t??ng khi n ??m b?o cc ?i?u ki?n d? l?p ??t, b?n, khng b? ?ng mu trn van, c hi?u qu? huy?t ??ng, khng gy tan mu, t??ng ??i r? ti?n... Tuy nhin cho ??n nay v?n ch?a c m?t van tim nhn t?o no hon h?o nh? v?y. Sau khi thay van, b?nh nhn c?n ???c th?m khm th??ng xuyn v dng thu?c theo ?ng ch? ??nh c?a bc s?.

Th?m khm l?n ??u sau khi ph?u thu?t thay van

Sau khi ???c ph?u thu?t thay van t? 3 - 4 tu?n, ng??i b?nh c?n ?i khm l?i l?n ??u tin. M?c ?ch ?? ?nh gi ch?c n?ng van tim nhn t?o; ?nh gi hi?u qu? c?a thu?c ch?ng ?ng mu; Pht hi?n d?u hi?u tan mu; Pht hi?n cc d?u hi?u nhi?m khu?n; pht hi?n cc d?u hi?u khc: nh?i mu c? tim, r?i lo?n d?n truy?n; ?nh gi tnh tr?ng ton thn, tm th?n kinh c?a b?nh nhn khi mang van tim nhn t?o

Khi khm lm sng c?n ch nghe ti?ng van nhn t?o. N?u khng c ti?ng ku c?a van c? h?c, c?n ngh? ??n huy?t kh?i hnh thnh trn vng van c? h?c. N?u b?nh nhn tr??c khi thay van b? vim n?i tm m?c nhi?m khu?n th c?n ch ??n nh?ng d?u hi?u ton thn nh? da xanh, nim m?c, nhi?t ??, ti?n s? s?t ko di.

Nh?ng th?m d, xt nghi?m c?n th?c hi?n

- ?i?n tm ??

- Ch?p Xquang tim ph?i th?ng.

- Siu m Doppler tim: r?t quan tr?ng. Siu m cho bi?t nh?ng thng tin v? h?p/h? van, ?nh gi cc t?n th??ng ph?i h?p, kch th??c nh? tri, th?t tri, ch?c n?ng tim, tnh tr?ng mng ngoi tim, p l?c ??ng m?ch ph?i. Siu m r?t quan tr?ng ??i v?i b?nh nhn v n cho php ?nh gi hi?u qu? ?i?u tr? ph?u thu?t c?ng nh? nh?ng thng s? c? b?n gip cho s? theo di v? sau.

- Cng th?c mu, ti?u c?u.

- Sinh ha mu: ur, ???ng, creatinin, ?i?n gi?i ??, men LDH.

- ?ng mu: t? l? prothrombin, INR.

Cc van tim nhn t?o ??u c m?t m?c ?? h?p nh?t ??nh v v th? thng s? siu m l?n ??u ???c coi l nh?ng thng s? c? b?n gip cho vi?c so snh v? sau. M?t s? th?m d khng ch?y mu khc (v d? c?ng h??ng t? tim) c tc d?ng ?nh gi ho?t ??ng c?a van v ch?c n?ng th?t tri nh?ng ch? ti?n hnh ??i v?i nh?ng ch? ??nh ??c bi?t. Soi ho?t ??ng van d??i mn t?ng sng ch? c hi?u qu? ??i v?i van Bjork-Shiley. Ch?p c?ng h??ng t? ho?c ch?p ??ng m?ch phng x? h?t nhn (radionuclide angiography) ch? ??nh ??i v?i nh?ng b?nh nhn r?i lo?n ho?t ??ng van nhn t?o do suy ch?c n?ng tm thu th?t tri v m?t s? thng s? khng l?y ???c trn siu m tim. C?ng h??ng t? h?t nhn ???c khuy?n co l an ton ??i v?i t?t c? cc van nhn t?o ???c l?u hnh hi?n nay.

16-11-2012_4-02-56_PM
Ph?u thu?t thay van tim

Theo di b?nh nhn khng c bi?n ch?ng

??i v?i b?nh nhn mang van nhn t?o c tnh tr?ng lm sng ?n ??nh th m?c ?ch quan tr?ng nh?t c?a khm ??nh k? l theo di hi?u qu? c?a thu?c ch?ng ?ng khng vitamin K v t? l? INR bi?n ??i nhi?u d??i ?nh h??ng c?a th?c ?n, t??ng tc v?i nh?ng thu?c ???c dng ??ng th?i c?ng nh? tnh tr?ng ton thn c?a ng??i b?nh... C?n xt nghi?m INR t?i thi?u m?i thng 1 l?n v lm l?i ngay khi c nh?ng d?u hi?u b?t th??ng trn lm sng hay m?i khi thay ??i li?u l??ng thu?c ch?ng ?ng mu. M?c ?ch quan tr?ng ti?p theo l ti?p t?c gio d?c, ph? bi?n ki?n th?c cho ng??i b?nh gi? gn van tim nhn t?o, nh?t l trnh nhi?m trng van nhn t?o (ki?n th?c v? phng vim n?i tm m?c nhi?m khu?n).

M?i n?m m?t l?n ng??i b?nh nn ???c lm l?i cc xt nghi?m: ?i?n tm ??; Ch?p tim ph?i; Huy?t h?c: hemoglobin, hematocit, LDH; Siu m Doppler tim.

Theo di b?nh nhn c bi?n ch?ng

B?nh nhn b? suy ch?c n?ng tm thu th?t tri sau ph?u thu?t thay van nn ???c ?i?u tr? n?i khoa ch?ng suy tim. ?i?u tr? n?i khoa v?n ph?i ti?p t?c cho d ch?c n?ng tm thu th?t tri ???c c?i thi?n.

Nguyn nhn c?a suy ch?c n?ng tm thu th?t tri v suy tim lm sng sau ph?u thu?t c th? do: Suy tim tr??c m? v sau m? ch? ???c c?i thi?n m?t ph?n; C? tim b? t?n th??ng trong qu trnh ph?u thu?t; B?nh l van tim khc ti?n tri?n; Bi?n ch?ng c?a van nhn t?o; Cc b?nh tim ph?i h?p khc nh? b?nh m?ch vnh, t?ng huy?t p.

B?t k? b?nh nhn van nhn t?o no khng c?i thi?n ho?c c bi?u hi?n suy gi?m ch?c n?ng tim sau ph?u thu?t ??u ph?i ???c th?m khm lm sng t? m? v lm ??y ?? cc xt nghi?m th?m d, nh?t l siu m tim ho?c siu m tim qua th?c qu?n hay thng tim, ch?p m?ch ?? xc ??nh nguyn nhn.

Ph?u thu?t thay van nhn t?o: Ph?u thu?t thay van nhn t?o l m?t tnh tr?ng lm sng nghim tr?ng. Ch? ??nh ??i v?i nh?ng tr??ng h?p: R?i lo?n n?ng n? ho?t ??ng c?a van nhn t?o (do c?u trc van ho?c do nh?ng bi?n c? khc khng lin quan ??n c?u trc van): v? van, vim n?i tm m?c nhi?m khu?n van nhn t?o; Huy?t kh?i hnh thnh trn van gy k?t van nhn t?o; Ch?y mu n?ng do dng thu?c ch?ng ?ng (?i h?i ph?i thay van c? h?c b?ng van sinh h?c); H?p van ??ng m?ch ch? sau khi thay van tnh tr?ng lm sng khng ???c c?i thi?n, b?nh nhn suy tim dai d?ng m?c d ? ???c ?i?u tr? n?i khoa tch c?c, th?m d cho th?y van ho?t ??ng khng ??m b?o huy?t ??ng cho ng??i b?nh (v d?: vng van qu nh?).

T?t c? ng??i b?nh s? d?ng van tim nhn t?o c?n ???c th?m khm ??nh k?, dng thu?c ??y ?? theo ?ng ch? ??nh c?a bc s?, n?u c nh?ng d?u hi?u s?c kh?e b?t th??ng c?n ?i khm ngay t?i cc c? s? y t? chuyn khoa tim m?ch ?? ???c x? tr k?p th?i.

TS. T? M?nh C??ng

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209