Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Nh?ng bi?n ch?ng khi ?i?u tr? lao mu?n

Email In PDF.

Nhi?u b?c cha m? l?m t??ng nh?ng bi?u hi?n b?nh l ban ??u c?a lao v?i cc b?nh v? ???ng h h?p khc nn ? khng ??a tr? ?i khm ngay. ??n khi tr? c tri?u ch?ng th? kh kh, ho ra mu ho?c xu?t hi?n n?i h?ch t?i m?t v? tr no ? th b?nh ? n?ng.

 

Nang th?n ??n ??c co? c?n ch??a tri??

Email In PDF.
H?i: Ti 26 tu?i, n?, ? c gia ?nh v d? ??nh mang thai trong th?i gian t?i. Nh?ng v?a qua, trong l?n ki?m tra s?c kh?e ??nh k?, ti pht hi?n c nang th?n ??n ??c, kch th??c 4,7cm. Xin h?i, ti c ph?i ?i?u tr? g tr??c khi mang thai khng?
Nguy?n Hong Xun (Thanh Ha)
 

Tim phng rubella bao lu th mang thai?

Email In PDF.

H?i:Em v?a l?p v gia ?nh v mu?n c con s?m. Nghe ni khi mang thai m ng??i m? b? b?nh rubella sinh con ra d? b? d? t?t. V?y khi em tim v?c-xin ?? phng b?nh ni trn, th bao lu em m?i mang thai ???c v tim m?y li?u?

(Tr?n Thanh Th?y - ??ng Thp)

 

L?u khi s? d?ng thu?c ch?a ch?ng ru?t kch thch

Email In PDF.

Thu?c nhu?n tr??ng t?o kh?i: C th? s? d?ng nh?ng thu?c b? sung ch?t x? ny ?? c?i thi?n cc tri?u ch?ng c?a to bn v tiu ch?y. Vi?c s? d?ng chng cn ?ang gy tranh ci. Cc s?n ph?m ny ???c lm t? polysaccharides ?a n??c thin nhin hay bn t?ng h?p v nh?ng d?n xu?t cellulose c th? ho tan ho?c ch??ng ph?ng ln trong d?ch ???ng ru?t, t?o thnh ch?t gel lm m?m, gip th?c ?n di chuy?n d? h?n ??ng th?i kch thch nhu ??ng ru?t.

 
Các bài viết khác...
Trang 5 trong tổng số 5

gigigi

2013-09-12 191209